Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0238-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 30.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта 2. Мониторинг и вътрешна оценка 3. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 4. Подбор на потребителите на услугата домашен помощник 5. Подбор на кандидатите за домашни помощници и назначаването им 6. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение 7. Предоставяне на услугата – домашен помощник 8. Публичност и информация
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Доброто управление на проекта, както и добрата координация между екипа на проекта, водещата и партньорската организация зависи в голяма степен от точното разпределяне на отговорностите и добрия синхрон между участниците. Формалното сформиране на екипа ще осигури добрите контакти и между партньорите. В екипа на проекта се предвижда да има: ръководител, координатор на дейностите, експерт „човешки ресурси”, експерт „обществени поръчки”, счетоводител и технически сътрудник. При организацията и управлението на проекта ръководителят ще спазва утвърдените вътрешни правила и „Одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС” на Община Сливен. В тази дейност са включени: Сформиране на екип на проекта; разпределяне и уточняване на задълженията на членовете на екипа; изграждане и одобряване на механизми за координация и комуникации между екипа на проекта, водещата организация и партньорската организация. Към тази дейност се отнасят и всички срещи на екипа по проекта, по време на които се вземат решения, свързани с неговото управление и представянето му пред обществеността. Тези срещи се предвижда да бъдат минимум веднъж на всеки месец. Всяка среща ще се протоколира.
2.Мониторинг и вътрешна оценка В настоящия проект мониторингът ще бъде извършван в две различни, но допълващи се направления. От една страна ще се извършва мониторинг за напредъка по проекта, спазване на общите и специфични условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и нормативните актове за работа по ОП. От друга страна ще се извършва мониторинг по смисъла на т. 4.9. от Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”.
3.Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки В рамките на проекта ще бъдат организирани процедури за избор на изпълнител на следните обществени поръчки: - Изработване и доставка на материали за публичност и информация, изготвяне на публикации за проекта и организиране на информационни събития. - Доставка на работно облекло и лични предпазни средства. В рамките на проекта ще бъдат доставени канцеларски материали. Доставянето на тези материали ще бъде възложено на изпълнителя, който към съответния момент е доставчик на подобни материали на Община Сливен, след като е избран с надлежно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно НВМОП.
4.Подбор на потребителите на услугата домашен помощник Подборът на 88 потребители на услугата ще бъде осъществен от комисия, включваща 5 члена, сред които представители на кандидата, партньора и други заинтересовани страни.
5.Подбор на домашни помощници и назначаването им. Подборът на 26 домашни помощници ще бъде осъществен чрез конкурс от комисия, включваща 5 члена, сред които представители на кандидата, партньорите, и други заинтересовани страни
6.Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение Предвижда се избраните 26 домашни помощника да преминат въвеждащо обучение – 30 часа и поддържащо обучение – 5 часа, за да се осигури увереност у потребителите, че домашните помощници притежават знания и умения, необходими за удовлетворяване на техните индивидуални потребности. В периода на предоставянето на услугата, в рамките на месечните срещи с домашните помощници, експертите „Мониторинг на услугата” и консултантите психолози ще събират информация за проблемите, срещани от домашните помощници и мерките, предприети за тяхното разрешаване, за да може в края на периода да се състави Сборник с добри практики, резултат от проекта.
7.Предоставяне на услугата „домашен помощник” Социалната услуга ще бъде предоставяна от 26 броя домашни помощници на територията на град Сливен и на още 10 населени места на територията на община Сливен. Дейностите и услугите ще се предоставят в дома на потребителите съгласно утвърдената от изпълнителния директор на АСП методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”, изработените при подбора индивидуални планове за предоставяне на услугата, сключените договори между доставчика (Община Сливен) и потребителите. Предвижда се услугата да се предоставя на избраните 88 потребителя, съгласно техните нужди.
8.Публичност и информация В съгласие с Методиката за предоставяне на услугата, утвърдена от изпълнителния директор на АСП в първия месец от изпълнението на проекта ще бъде реализирана кампания за предоставяне на информация за услугата „Домашен помощник” в общността. Ще бъдат изработени и разпространени информационни материали, подпомагащи набирането на кандидати за домашни помощници. Ще бъдат изработени информационни материали и излъчени и публикувани репортажи и съобщения, които ще популяризират проекта, ОП РЧР и Европейския социален фонд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 090 BGN
Общ бюджет: 166 322 BGN
БФП: 166 322 BGN
Общо изплатени средства: 152 136 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 218 BGN
2012 116 918 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 136 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 935 BGN
2012 99 381 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 283 BGN
2012 17 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 820 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 238
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 238
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 238
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 238
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване дп 238
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 238
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 238


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз