Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0249-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ябланица
Бенефициент: ЕТ"Евроконсулт-Цветан Цонев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: 1. Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. 2. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. 3. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 4. Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници. 5. Разработване на методологии, процедури и инструкции за цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта социални услуги 6. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги и супервизия 7. Реализиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 8. Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 9. Координа
Дейности: Дейност 1 Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите на “Социален асистент” или “Домашен помощник”. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите, която включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Изборът на потребители на социалните услуги ще се извърши от комисия сформирана от кандидатът.
Дейност 2 Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора-права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик- социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента-доставчик на социални услуги.
Дейност 3 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” на всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Индивидуалният план съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Рисковете се формулират описателно, на разбираем и приемлив за потребителите неутрален език, така че да не провокират тревога или негативни чувства у тях. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 4 Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби . Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и домашните помощници . Сключване на трудови или граждански договори с кандидатите.
Дейност 5 Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги и супервизия Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашни помощници преди да започнат работа в дома на потребителя, както и провеждане на поддържащо обучение за изграждане на умения и знания необходими за удовлетворяване на неговите потребности. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 30 часа, а поддържащото обучение също ще бъде 30 часа. Ежемесечно ще се провежда и супервизия. Обучението се провежда по съответна Програма от екип от специалисти с предхождащ опит в областта на социалните услуги.
Дейност 6 Реализиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Ще се предлага услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на община Ябланица. Услугите ще се допълват и от включване в дейността на специалист „Социален терапевт”. Неговите задължения ще включват консултиране на семействата на хора с увреждания, както и на самите потребители на услугите. Ще организира групови терапии и индивидуални консултации. Ще се включва в супервизията и вътрешния мониторинг по проекта.
Дейност 7 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. - Проектът ще стартира с информационна пресконференция на коята ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на Кръгла маса с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни за оценка на предоставяната услуга и нуждите от допълнителни социални услуги. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение. 3. Изготвяне на информационна диплянка при стартирането на проекта с информация за дейностите заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Изготвяне на информационна брошура с резултатите от проекта. В нея ще се покажат етапите през които е преминало изпълнението на проекта и постигнатите резултати. 5. периодични съобщения в медиите и интернет, поставяне на информационна и указателна табели. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 8 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от водещата организация . Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 346 BGN
Общ бюджет: 142 416 BGN
БФП: 142 416 BGN
Общо изплатени средства: 132 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 869 BGN
2011 0 BGN
2012 101 610 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 239 BGN
2011 0 BGN
2012 86 369 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 630 BGN
2011 0 BGN
2012 15 242 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 872 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 249
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 249
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 249
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 249
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 249
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 249 ДП
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 249


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз