Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0170-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0084
Наименование: Интеграция на деца с комуникативни нарушения
Бенефициент: Фондация "Социална комуникация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот, намаляване на рисковете за социално изключване, активизиране участието в образователния процес на деца с комуникативни нарушения чрез въвеждане на нови техники и технологии за интеграция.
Дейности: 1. Организационна и управленска дейност 1.1. Оформяне на екип от управленски и специализирани кадри. Съставяне на норми на работа и установяване на процедурите за управление, мониторинг и отчитане на проекта. 1.2. Разработване и утвърждаване на необходимата документация за организация, управление и дейност на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. 1.3. Откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с комуникативни нарушения, базиран на територията на партньора на проекта Нов Български Университет. 1.4. Съоръжаване на Центъра със специализирана апаратура за обучение и терапия ( ФМ и Еду-линк системи, пиано, телевизор и ДВД система, мултимедия, дигитална камера, психомоторни пособия за развитие на когнитивните процеси, др.). 1.5. Създаване на сайт на проекта, чрез който ще се осъществява онлайн консултиране със заинтересовани лица и организации от страната. Дейността включва изграждането на високо-квалифициран екип от специалисти, който да ръководи проекта, както и изготвяне на план- график за действие, фиксиране на работните срещи, установяване на процедурите за контрол и оценка на дейностите, изготвяне на доклади, отчети и други. При оформянето и работата на екипа ще се спазват принципите на доброто управление, равните възможности и равенството на половете. Общият контрол и координацията по изпълнението на дейностите ще се извършва от ръководителя на проекта. Изпълнението на специфичните дейности ще се координира от експерти- членове на управленския екип, които ще са отговорни за качеството на тези дейности, времевия им график и произтичащите от тях резултати. Ежемесечните срещи на екипа за управление на проекта ще са част от процеса по наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. На тези срещи, членовете на екипа ще докладват за постигания напредък в дейностите по проекта съобразно заложените в него индикатори , за очакваните или за появилите се проблеми, както и за възможните начини за тяхното решаване. Протоколите от тези срещи ще са част от документацията на проекта.
2. Информационна кампания 1. В началото на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която цели информираност на цялата общественост за предоставяне на услугата. За целта ще бъдат подготвени рекламни материали 1000 брошури с формат А4 и 1000 дипляни с формат А4, които ще бъдат разпространени в здравни заведения, образователни институции, социални служби и институции за социални услуги, в неправителствени организации от София и София област. 2. Ще бъде проведена пресконференция с около 50 участника за популяризиране на дейността за комуникативна интеграция, както и за проекта и източниците на финансирането му. 3. Ще бъда изработено и поставено информационно табло на фасадата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Нов Български Университет (НБУ) с логото на ЕСФ, с описание на целите, дейностите и финансирането на проекта. 4. Създаване на сайт на проекта, на който ще бъде дадена публичност на проекта и ще се популяризира ролята на ЕСФ. 5. Издаване на монография в тираж 100 бр.за резултатите от проекта, в която професионалната общност ще се информира за подкрепата на ЕСФ и на чиято корица ще бъде отпечатано логото на ЕСФ. 6. Организиране на 2 дискусионни предавания в електронните медии (), в които ще бъде подчертана ролята на ЕСФ за реализацията на проекта. 7. Заключителна конференция с около 100 участника за отчитане на резултатите от проекта и информиране на обществеността в лицето на бенефициентите и представители на професионалната общност, общественици, държавни служители, медии и др. за изключителната финансова подкрепа на ЕСФ за интегрирането на децата в риск.
3. Разработване и изготвяне на индивидуални планове и оценки на потребностите от рехабилитационни услуги Изготвя се анализ на потребителските нужди и специфики, съвместно с родителите и с представител на Дирекция „Социално подпомагане”. В него се включват специфичните потребности и проблеми на детето, оценка на рисковете за здравето и безопасността му, общо физическо и психическо състояние, способността му за справяне с ежедневни дейности и образователен материал, социална активност и странични интереси, отношение на семейството към проблема с комуникациите, изисквания за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности, съгласно Стандартите и критериите за работа с деца и Методиката за работа в Центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца. Отделно се прави входящ тест за оценка на способностите за комуникация. На всеки три месеца се провеждат нови анализи и промяна на предприеманите мерки, при възникнала нужда от това. Изготвят се индивидуални планове за рехабилитация на комуникативните способности и другите форми на рехабилитация. Първоначалните анализи и индивидуалните планове ще бъдат готови до края на втория месец от изпълнението на проекта.
4. Подбор и сключване на договори с представителите на децата - потребители на услугата Изборът на децата – потребители ще се извърши според ясни критерии и при прозрачна процедура и спазване на принципите за равенство между половете и предотвратяване на дискриминацията. Ще бъде извършен от представители както на екипа на проекта, така и от представители на отделите „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане”, на неправителствени организации и структури. След извършването на подбора, с представителите (родителите) на избраните деца - потребители ще бъдат сключени договори, регламентиращи отношенията, правата и задълженията на страните и гарантиращи правова защитеност и на двете страни. Всеки договор ще бъде подписан в две копия - за доставчика на услугата, и за потребителя, и при необходимост ще има възможност за актуализирането му. При отпадане на потребител по една или друга причина, мястото му ще бъде заето своевременно от следващия такъв.
5. Подбор на персонал и на експерти за изпълнение на услугите и сключване на договори с тях Ще бъдат разработени длъжностни характеристики за всеки служител и експерт, които да регламентират точно правата и задълженията им, както и критериите, на които трябва да отговарят. След изготвянето на характеристиката ще бъде проведена процедура за набиране на кандидати и подбор на най-добрите от тях за заемане на тези длъжности. Той ще бъде извършен при прозрачна процедура и спазвайки принципите на доброто управление, равенството на половете и превенцията на дискриминацията.
6.Обучение на персонала ,както и на другите представители на групата на потребителите (родители, ресурсни учители, предучилищни педагози) за подобряване на качеството на предоставяните услуги Дейността включва провеждането на интерактивно обучение за повишаване на квалификацията и придобиване на умения свързани с работата на професионалисти и Ко-терапевти в лицето на родителите. Обучението включва модули, свързани с правата и задълженията на работещите с деца с комуникативни нарушения, оценка на риска и действие в кризисни ситуации, обучение за иновативните техники и технологии, както и предоставяне на основни социални услуги като консултиране и грижи в Центъра за социална рехабилитация и интеграция и при домашни условия и в училищна среда. Обучението ще бъде начално/ въвеждащо и текущо. Предоставена е възможност за гъвкавост на обучението и включване на допълнителни модули в зависимост от желанията на потребителите или обучаваните. 6.1. провеждане на встъпително три дневно обучение на персонала на ЦСРИ; 6.2. провеждане на ежемесечни еднодневни обучителни семинари за 70 участника; 6.3. провеждане на тримесечни практически двудневни тренинги за 70 участника; 6.4. провеждане на 6-дневна изнесена учебно-практическа сесия за 70 души, съвпадаща по време с тази за децата. Обучаващи лица – 3 лектори и 12 обучаващи експерта. За техническото обезпечаване на обученията и интерактивните и достъпни презентации и популяризирането на проекта са необходими ФМ и Еду-линк системи, телевизор с ДВД, музикална уредба, дигитална камера, компютър, принтер, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, Оборудването ще се използва за качествено интерактивно обучение. Използването на съвременни технически средства ще даде възможност за достъпност на обученията и по-добро участие на обучаваните.
7. Предоставяне на социалната услуга интегриране на деца с комуникативни нарушения в Център за социална рехабилитация и интеграция. 7.1.създаване на интеграционен картон на децата бенефициенти със стартова информация и индивидуален план за рехабилитация ( оценка на равнището и на развитието на комуникативните способности чрез входящо, междинно и изходящо тестуване и корекции на тази база на индивидуалните програми за действие); 7.2. ежедневна 4 часова групова и по 3 часа на дете седмично индивидуална специализирана рехабилитация; 7.3. два пъти седмично арт и музико-терапевтични сесии по 2 часа; 7.4. изнесена лятна шест дневна интензивна терапевтична сесия , включваща ежедневно сутрешни занимания от 2 часа езиково-речева терапия и редуващи се през ден по 2 часа музикотерапия и/или 2 часа арт терапия и предвечерни 2 часа психомоторна терапия. Участници 20 деца и 12 обучаващи специалисти.
8. Разработване, отпечатване, внедряване и мултиплициране на иновативни методи за оценка и въздействие върху комуникативните способности на децата с нарушения 8.1. указания за ползване на съвременна апаратура за терапия и обучение ФМ и Уду-линк системи на хартиен и електронен носител (диск) – 100 бр. дискове и 100 бр. книжки формат А4, 50 стр.; 8.2. адаптиране на Европейски примерни тестове за изследване на комуникативните способности – 100 бр. отпечатани и разпространени тестове в брошура А4 от 5 листа; 8.3. производство на терапевтичен Класьор с 150 бр. цветни ламинирани картинки за провокиране и развитие на комуникативната активност – 100 бр.; 8.4. разработване на два софтуерни продукта – терапевтични игри за развитие на езиковата и речева компетентност у деца с комуникативни нарушения , които ще могат да се теглят от уеб-страницата на Фондацията ;. 8.5. указания за прилагане на специализирани за деца с комуникативни нарушения арттерапевтични и музикотерапевтични техники и похвати – 100 диска; 8.6.отпечатване на монографичен труд за резултатите от инвативната дейност на проекта 100 книжки А4 формат , 100 стр.
Партньори
Партньори:
Нов български университет
Изпълнители:
СИЛВЕКС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 711 BGN
Общ бюджет: 118 050 BGN
БФП: 118 050 BGN
Общо изплатени средства: 118 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 740 BGN
2011 42 106 BGN
2012 49 194 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 729 BGN
2011 35 790 BGN
2012 41 815 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 334 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 011 BGN
2011 6 316 BGN
2012 7 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 706 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Общ брой деца потреби-тели на услугата /брой сключени договори с пред-ставители на децата за целия период на проекта/
Индикатор 2 2. Брой назначени служители в ЦСРИ и привлечени експерти по проекта, в т.ч. безработни
Индикатор 3 3. Брой обучени лица за провеждане на иновативни интегративни технологии
Индикатор 4 4. Брой проведени публични изяви за популяризиране дейностите по проекта
Индикатор 5 5. Брой издадени специализирани материали на книжен и електронен носител
Индикатор 6 1. Брой на децата, обслужвани по проекта
Индикатор 7 2. Брой на децата с подобрени комуникативни способности
Индикатор 8 3. Брой родители, започнали работа в резултат на осигу-рена грижа за децата
Индикатор 9 4. Брой участници в публичните мероприятия
Индикатор 10 5. Брой внедрени иновативни техники в прак-тиката на други институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз