Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Шанс 2010
Бенефициент: Сдружение "Свят за всички"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Дейност 1:Публичност на проектното предложение; Дейност 2:Създаване на база данни,подбор и индиви- дуална оценка на потребностите;Дейност 3:Подбор на социални асистенти и домашни помощници;Дейност 4:Повишаване професионалните умения на включе- ните лица за предос- тавяне услугата ”Домашен помо- щник”и “Социален асистент”;Дейност 5:Сключване на договори между доставчика,социалния асистент и домашен помощник и потребителите на социална ус- луга; изработване на лични индивидуални планове; Дейност 6:Изработване на графици,корекции при не- обходимост;Дейност 7:Предоставяне на услугата “Со- циален асистент”;Дейност 8:Предоставяне на услугата “Домашен помощник”; Дейност 9:Организация и управление на проекта;Дейност 10:Мониторинг на качество и ефек- тивност на качеството на предоставените услуги-“Домашен помощник” и “Социален асистент”.
Дейности: Публичност на проектното предложение. * Използване на електронни и печатни медии за информираност на проектно предло- жение “Шанс-2010”по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. . * Информиране на обществеността относно финансовия принос на Европейския съюз,за ре-ализацията на проекта. . * Организиране на кампаний,пресконфе- ренции,дипляни за стартиране на проекта за фи-нансиране дейностите на целевите групи,за ква-лификация;Мултимедийно представяне на резулта. . * Публикации в местните ежедневници-“Бряг”,”Утро”. . * Сключване на договор за сътрудничество за медиино отразяване на проектното предложение . * Използване на сайт портала-“Заедно мо-жем” за информиране на обществеността.
Създаване на База данни: на кандидат потребителя , подбор и индивидуална оценка на потребно- стите. * Критерийте за “Социална оценка на по-требителя”са :физическо състояние,здра- ве,психологическо състояние,социална среда,финансово и икономическо състо- яние. * На основание на “Социалната оценка” и желанията на потребителя ще се опреде-лят лицата за социална услуга “Домашен помощник” и социална услуга”Социален асистент”. При сформиране на целевите групи “До- машен помощник”и”Социален асистент” ще спазват хоризонталните принципи за: * Равенство между половете и недопус- кане на дискриминация. * Принцип-Равни възможности.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Подборът и наемането на домашни помощници и социални асистенти от доставчика на услугите съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодател- ство и осигурява защита на домашните помощ-ници,социалните асистенти и потребители на услугите. Подборът на социални асистенти и домашни помощници се извършва на 2 нива: * По документи С одобрените кандидати се провежда 2-ро ниво- интервю по определени критерии, с цел устано- вяване на мотивацията и нагласата за работа с хора с увреждане. Кандидатите на база на представените медицин- ски документи да са: * С добро физическо и психическо здраве. * неосъждани-чрез представяне на свидетел- ство за съдимост. Новоназначените социални асистенти и домашни помощници сключват договор по реда и услови-ята на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителност на личните данни.Запознават се с длъжностната характеристика съответно за до-машен помощник и социален асистент.
Повишаване професионалните умения на включените лица за предоста-вяне услугата “Домашен помощник” и ”Социален асистент”. Програмата за обучение на домашни помощ- ници и социални асистенти, се изработва съв- местно с обучителната организация,на база на: * методиките за предоставяне на услуги в общността-“Домашен помощник”и “Социален асистент”. * Наръчник на социалния асистент. * Използване на положителния опит и добри практики по проект ”Социални услуги в замяна на нови работни места”. / СЕИН/ . За новопостъпилите домашни помощници и социални асистенти,ще се подсигури въвеждащо, а за по-опитните, преминали обучение на I-ва фаза, надграждащо обучение и супер визия.
Сключване на договори между доставчика,социалния асистент и домашен помощник и потребителите на социална услуга;изработване на лични индивиду-ални планове. Договора регламентира дейностите,които ще се предоставят,времетраенето или дневния лимит часове.Договора определя обстоятелствата,при които се прекратява,срока на договора. В дого-вора се определят всички задължения от страна на работодателя и от страна на ползвателя на услугата.Определят се всички задължения за осигуряване на качество на услугата,необходи- мите консумативи и за двете страни,годишен отпуск и условия по време на годишния отпуск. . Определя достъпа и напускането на дома,отго- ворности за опазване здравето на потребителя. . Вписва се потребителската такса и начина на изплащането.Съхраняване на личните средства. Срок на договора,начини за прекратявания,отго- ворности и неустойка.
Изработване на графици, корекции при необходимост. План графика се изработва от координатора на проекта.В него се отразява час на започване и завършване на работното време,преход,дни. Всяка промяна в графика се съгласува с пот- ребителя и доставчика.Замяната на социален асистент с друг се съгласува с потребителя и близките му.При промяна на потребностите, или желание на потребителя, графика се кори- гира.Спазването на графика, не позволява на- рушаване на трудовата дисциплина.
Предоставяне на социална услуга “Социален асистент”. Предоставяне на услугата”Социален асистент”. Услугата включва: - Помощ при общуването: Поддържане на социални контакти,развлечение и занимания в дома и извън дома.Организиране на празници,срещи, придружаване при разходка, по- сещения на театър,кино,църква.Осигуряване на психически и физически комфорт. –Подобряване на качеството на живот на хората от целевата група,чрез създаване на условия,сами да управляват живота си,да определят вида грижа от които имат потребност. – Административни услуги: Помощ при снабдяване с помощно технически средства;помощ при подготвяне на документи, куриерска работа и други. – Медицински услуги: Съдействие при настаняване в болница; грижа в болница при необходимост;помощ при рехабили- тация;проследяване приема на лекарства,измер- ване на кръвно налягане,помощ при поставяне на инсулин.
Предоставяне услугата ”Домашен помощник”. Домашният помощник предоставя услуги в домашни условия. * Те се изразяват в поддържане на хигиена на жилището което обитава потребителя. . * Пазаруване на вещи от първа необходимост, хранителни продукти. . * Подготовка на храна. . * Пране,гладене и други комунално – битови дейности. . * Услуги свързани с желания и заявка на потре- бителите и отговарящи на изискванията на програ- мата.
Организация и управле- ние на проекта. Проекта предлага ясна и управленска стуктура,разпределение на отговорнос- тите в екипа.Екипът на управление съот- ветства на обема на дейността и обхвата на предоставените услуги”Домашен по- мощник ” и “ Социален асистент”. . Разполага с професионален ресурс които ще позволи ефективно и качествено изпъ-лнение на услугите в общността. . Организацията и управлението включва: * финансови процедури,права и проце- дури в защита правата на ползвателите. * Осигуряване качество на услугата. * Подбор и назначаване на домашен по- мощник и социален асистент”. * Изисквания за извършване на работа, обучения, безопасни условия на труда, мониторинг. Организацията и управлени - ето е в съответствие с методиките за пре-доставяне на социална услуга в общността “Домашен помощник “и “ Социален асис- тент на Агенция за социално подпомагане, в съответствие с насоките по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресу-рси”.
Мониторинг на качество и ефективност на предоставените услуги-“Домашен помощник”и”Со-циален асистент”. * Проектът предлага система за вътрешен мониторинг на качеството на услугите на Социални асистенти и Домашни помощ-ници. * Осъществява мониторинга,посредством ясни и измерими индикатори за оценка на резултата. * Ежемесечни посещения от доставчика на услугите.Извършва оценка която се вписва в протокола и подписва както от доставчика,така и от потребителя на услугата. .* При необходимост,вписва препоръки за изпълнение,санкциониране при наруше-ния и стимулиране на добрите практики. . * При приключване на проекта,се извър- шва годишна обща оценка,която се пос- тавя в досието на” Социалния асистент “и “ Домашен помощник”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 517 BGN
Общ бюджет: 166 121 BGN
БФП: 166 121 BGN
Общо изплатени средства: 149 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 700 BGN
2011 63 499 BGN
2012 51 560 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 495 BGN
2011 53 975 BGN
2012 43 826 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 205 BGN
2011 9 525 BGN
2012 7 734 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 464 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз