Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0149-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С грижа за хората - осигуряване на дългосрочна помощ в общността”
Бенефициент: Сдружение на пенсионера "Цвятко Благоев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Угърчин
Описание
Описание на проекта: • Организация и управление на проектните дейности • Подбор на потребители • Подбор и обучение на домашни помощници • Назначаване на работа на домашните помощници • Предоставяне на услугата „домашен помощник” Популяризиране и визуализация на проекта
Дейности: 1. Организация и управление на проектните дейности Организационни дейности. Информиране на местната общественост за предлаганите услуги. Разработване на Правилник за вътрешния ред с процедури. Ежемесечен мониторинг на удовлетвореността от предоставяната услуга. Технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.
2. Подбор на потребители Приемане на заявления за включване в проекта. Индивидуална социална оценка на потребностите и разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата.
3. Подбор и обучение на домашни помощници Подбор ще се извърши след провеждане на интервюта с желаещите да предоставят услуги за установяване на мотивацията им за работа и нагласите им към потребителите на услугата и към работата. Предимство при подбора ще имат лица, с педагогическо или медицинско образование / медицински сестри/, лица, работили в здравни и социални заведения, лица, работили като домашни помощници в предходни схеми или такива, които са се грижили за близки и имат положително отношение към болни или стари хора. Преди да бъдат назначени на работа за преминалите обучение по предходни схеми се предвижда поддържащо обучение, а за нововключените - въвеждащо обучение. На 6-месец от предоставяне на услугата ( 8 –ми месец от началото на проекта) всички домашни помощници преминават поддържащи обучение. Осигуряване на транспорт и храна по време на обучението.
4. Назначаване на работа на домашните помощници Сключване на трудови договори, съгласно трудовото законодателство на страната, осигуряване работно облекло и лични предпазни средства.
5. Предоставяне на услугата „домашен помощник” Предоставяне на услугата „домашен помощник” на нуждаещите се хора – хора с увреждания, самотни хора, възрастни хора, в зависимост от желанията и потребностите на потребителите. В същото време в помещение на Сдружението, предоставено за безвъзмездно ползване от партньора, ежедневно социоконсултант ще подпомага нуждаещите се потребители: ще предоставя информация, консултации, ще подпомага потребителите при подготовката на документи, ще осъществява контакти с институции и държавни служби при нужда.
6. Популяризиране и визуализация на проекта Дейностите за визуализация включват: Поставяне на табела за офиса на проекта, обозначителни етикети за закупеното оборудване и обзавеждане, доставка на химикалки за публичните събития, издаване на плакати и листовки с информация за проекта, които ще се разпространяват във всички населени места на общината.. Публичност ще се осигури чрез: - съобщения по местния общински радиовъзел и информация на сайта на община Угърчин; - 3 бр. платени публикации в регионалните медиите; - начални информационни срещи в населени места от общината и заключителна конференция. Всички дейности ще бъдат съобразени с насоките за осигуряване на информация и публичност на изпълняваните проекти, съгласно чл. 8 на Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 039 BGN
Общ бюджет: 166 126 BGN
БФП: 166 126 BGN
Общо изплатени средства: 151 358 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 208 BGN
2011 54 448 BGN
2012 58 702 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 358 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 477 BGN
2011 46 281 BGN
2012 49 896 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 731 BGN
2011 8 167 BGN
2012 8 805 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0149-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз