Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0134-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални асистенти за град Русе
Бенефициент: Сдружение „Достоен живот”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подбор на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугата “Социален асистент”, Подбор на потребители на услугата “Социален асистент”, Въвеждащо обучение на социалните асистенти, , Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент”, Осигуряване на публичност на проекта
Дейности: 1. Подбор на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугата “Социален асистент” Ще се проведе подбор на 30 лица, които да работят по предоставяне на услугата “Социален асистент”, и ще се проведе среща с тях, на която да се изясни на подбраните лица правата и отговорностите на потребителя и неговите близки, на прекия доставчик на услугата – социалния асистент и на бенефициента – организацията, доставчик на социални услуги.
2. Подбор на потребители на услугата “Социален асистент” Ще се проведе подбор на потребители на услугата “Социален асистент” и ще се осъществи разяснителна среща с подбраните лица за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора, който ще бъде сключен с тях. Ще бъде проведено анкетно проучване сред подбраните лица за определяне на нивото на доходите им и нуждите им от социални услуги. Ще бъдат избрани само потребители с ниски доходи и с декларирана нужда от социални услуги.
3. Въвеждащо обучение Ще бъде проведено въвеждащо обучение на подбраните 30 лица в две групи по 15 души, за 5 дни по 6 часа за всяка група от външен експерт – обучител, със собствена методика за обучение в основи на дейността "Социален асистент" по следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения; • основни задължения на социалния асистент; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; • етични стандарти в работата на социалния асистент; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; • спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство; • поверителност на личните данни и информация; • антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; • недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на тормоз; • действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; • действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; • действия и поведение при отказ от получаване на подаръци и завещания; • злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества по време на работа; • начини, по които се изразява загриженост относно управлението и/или предоставянето на услугата, включително обсъждането на лоши практики; • оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; • избор на подходящо облекло и обувки, респективно използване на лични предпазни средства; • оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; • оказване на помощ при приемането на лекарства, правила и граници на отговорност; • основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване; • действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение; • действия и поведение при случаи на сексуален и/или расов/етнически тормоз; • действия и поведение при потребители, пристрастени към вредни за здравето субстанции; • основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна съобразно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му • опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (напр. неизправна ел. инсталация, повредени домакински уреди, и пр.); • поведение спрямо домашни любимци; • правила и процедури за достъп до дома на потребителя; • правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или асистенти.
4. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Това е основната дейност за постигане на резултатите от проекта. Предоставя се услугата “Социален асистент” на 60 потребители от 30 социални асистенти в продължение на 12 месеца по изготвени индивидуални графици и на база подписани тристранни договори. Социалните асистенти ежедневно попълват журнали за услугите, предоставяни на всеки потребител, които се събират и съхраняват от координатора на проекта. При необходимост или влошаване на състоянието на потребителите на социалната услуга индивидуалните графици се актуализират.
5. Мерки за информация и публичност на проекта и услугата “Социален асистент” Дейността осъществява мерките за информация и публичност на проекта чрез: • монтаж на табела в офиса на проекта – за обхванатите от проекта лица и посетителите на офиса; • издаване на пълноцветна брошура за проекта – 2000 бр., която ще бъде разпространена сред регионални институции и неправителствени организации, работещи в социаалната сфера; • изработване на интернет страница на проекта – за представяне на проекта в Интернет-пространството като най-добър инструмент за осигуряване на публичност; • организиране на семинар за 50 представители на местни институции и НПО, работещи в социалната сфера, с представяне на резултатите от проекта; • организиране на две пресконференции с местните медии – за представяне на проекта в неговото начало и за представяне на резултатите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 621 BGN
Общ бюджет: 176 910 BGN
БФП: 165 534 BGN
Общо изплатени средства: 151 303 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 124 BGN
2011 84 267 BGN
2012 32 912 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 303 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 006 BGN
2011 71 627 BGN
2012 27 975 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 119 BGN
2011 12 640 BGN
2012 4 937 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 696 BGN
Финансиране от бенефициента 11 725 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз