Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0189-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за достоен живот
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта; 2.Подбор, оценка и назначаване на кандидати за домашни помощници; 3.Въвеждащо обучение на „Домашни помощници” 4. Извършване на индивидуална оценка на потребностите и подбор целевата група по проекта 5. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга и сключване на договори за предоставяне на социалната услуга. 6.Предоставяне на услугата „Домашен помощник” 7. Супервизия и поддържащо обучение . 8. Информация и публичност.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Провеждане на работна среща с цел разпределение на ангажиментите и отговорностите на всеки челен на екипа на проект. Детайлизиране на работния график и бюджета на проекта. Изпълнение на предвидените дейности по проекта за изпълнение на услугата „Домашен помощник”. Осигуряване на прозрачност и публичност на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. Провеждане на регулярни работни срещи на екип за наблюдение на изпълнението и отчитана на напредъка. Подготовка на междинни и финални отчети по проекта съобразно изискванията на Управляващия орган.
2.Подбор, оценка и назначаване на кандидати за домашни помощници Обявяване на конкурс за избор на „Домашен помощник”- изработване и публикуване на критерии и обява за набиране на кандидати. Провеждане на конкурсната процедура, чрез интервю с кандидатите за домашен помощник.Класиране на кандидатите за домашни помощници.
3.Въвеждащо обучение на домашни помощници Подбор на квалифицирани експерти за провеждане на въвеждащо 5 дневно обучение и сключване на договори за възлагане на услугата. Изготвяне на програма и материали насочена към спецификата на предоставянето на социалната услуга. Същите ще бъдат възложени за изработване на експерти. Организация и логистика за провеждане на обучението.
4.Извършване на индивидуална оценка на потребностите и подбор целевата група по проекта Индивидуалната оценката на потребностите ще се извърши от координатора и техническия асистент, които притежават нужната квалификация и опит. Процедурата ще стартира в първия месец на проекта. След направените оценки ще бъде направено класиране на кандидатите за ползване на социалната услуга в низходящ ред по степен на необходимост.
5. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга и сключване на договори за предоставяне на социалната услуга. На база класирането направено от индивидуалните оценки на първите 90 кандидати ще бъдат изготвени индивидуални планове за работа от координатора и техническия асистент. На същите бъде предложено сключване на договори за предоставяне на услугата.
6.Предоставяне на услугата „Домашен помощник” Тази дейност обхваща същинската част на предоставянето на услугата “Домашен помощник”. В детайли тази дейност ще бъде конкретизирана след като бъдат избрани ползвателитена база индивидуалните планове. Дейностите ще бъдат съобразени с възможностите и нуждите на всеки един потребител. При предоставяне на услуга ще се съблюдават всички изисквания, съгласно методиката за предоставяне на социалната услугата в общността “Домашен помощник”. В процеса на реализация на дейността ще се осъществява мониторинг и контрол чрез предварително разработена система за управление на качеството на услугата „Домашен помощник” и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат. Координатора и техническият асистент на проекта ще контролира качеството на предоставяната социална услуга един пъти месечно, като при констатиране на пропуски или проблеми ще се предприемат необходимите действия за отстраняването им
7. Супервизия и поддържащо обучение. В хода на предоставяно на услугата ще бъдат провеждани индивидуални супервизии един път на три месеца и групова супервизия веднъж на три месеца. Ще бъдат обсъждана преживяна проблематика или ситуация, възникнали въпроси по време на рабатота, като паралелно по време на груповите супервизии при необходимост ще се организира и поддържащо обучени. Супервизиите и подържащите обучения ще се провеждат от квалифицирани експерти след направен подбор и сключване на договори за изпълнение.
8. Информация и публичност С цел прозрачност и по-добра информираност на обществеността за реализирането на проекта се предвиждат публикации в местните и регионални медии. - Ще бъдат разработени и отпечатани 500 рекламни брошури на български език, А-4, две сгъвки, пълноцветен печат. Те ще съдържат информация за проекта, целите, и дейностите, както и информация за финансиращата организация. - Изработка на информационна табела за офиса на проекта и селата в които ще се изпълнява услугата. Табелата ще бъде оформена според изискванията на ЕС за информация и публичност. .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 112 BGN
Общ бюджет: 147 691 BGN
БФП: 147 691 BGN
Общо изплатени средства: 137 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 822 BGN
2011 0 BGN
2012 105 635 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 049 BGN
2011 0 BGN
2012 89 790 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 773 BGN
2011 0 BGN
2012 15 845 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0189


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз