Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0231-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D/0073
Наименование: Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания
Бенефициент: фондация "Хоризонти"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на специализирани социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване на хора със зрителни увреждания чрез прилагането на иновативни подходи.Повишаване на мобилността и ориентирането на хора със зрителни увреждания. Оказване на опосредствано чрез интернет и подходящи софтуерни продукти съдействие при преодоляване на ежедневни битови затруднения в дома на хора със зрителни увреждания.Повишаване на възможностите за електронно включване на хората със зрителни увреждания чрез оказване на съдействие при ползването на специализирани говорещи програми.
Дейности: Дейност 1: Информиране и публичност. За популяризиране на целите и дейностите по проекта през цялото време на неговото изпълнение ще се провежда информационна кампания. Тази кампания ще включва:  Две публични събития: информационна среща – при стартиране и заключителна пресконференция при приключване на дейностите;  Изработване и разпространение на брошура в обикновен плоскопечатен и брайлов формат;  Изработване на рекламен клип и излъчване в електронните медии. На информационната среща при стартиране на проекта обществеността и целевата група ще бъдат подробно информирани за целите и конкретните дейности по проекта. Ще бъдат поканени и медии, които да отразят предстоящите дейности. Участниците ще имат възможност да задават въпроси за изпълнението на дейностите и за начините за активното включване на целевата група. Брошурите ще бъдат разпространявани при всички организирани по проекта публични събития – семинари, обучения, пресконференции и т.н. Рекламният клип също ще информира обществеността за целите и дейностите по проекта. Чрез него обществеността и потенциалните потребители накратко, но нагледно ще бъдат информирани и поканени за участие в дейностите. Клипът ще се излъчи в електронни медии - национални или на територията на София и са с висок слушателски или зрителски рейтинг. Всички по-важни събития и дейности ще се отразяват и в издавания информационен аудиобюлетин. За информирането на потребителите на услугите ще се ползва изграденият интернет сайт. Доколкото Фондация „Хоризонти” вече има изграден имидж и сред медиите, проектът ще се отразява и от специализирани медии за хора с увреждания, и от други, национални и столични медии.
Дейност 2: Създаване на материално-технически условия за предлагане на социални услуги. Фондацията разполага със свои ресурси за изпълнение на проекта: подходящ офис и приемна, ръководен персонал с опит от предходни сходни проекти, технически и технологичен ресурс. За постигането на добро управление, организация, планиране, координиране и контрол на работата, са ангажирани ръководител, координатор и счетоводител, с които ще бъдат сключени договори. За наемането на обслужващия персонал ще се подготви конкурс, за организирането и провеждането на който ще бъде сформирана комисия от Управителния съвет на Фондацията. За разкритите работни места ще бъдат публикувани обяви в популярни сайтове за предлагане на работа, във специализираните факултети за социално ориентирани специалности, както и на сайта на фондацията и в други специализирани медии. В началото на плановия период ще се извърши подготовка на работния офис за обслужване на клиенти. Фондация „Хоризонти” разполага с подходящо помещение за офис на проекта. То е предоставено за безсрочно ползване на фондацията от УНСС и се намира в Студентски град. В това помещение, което се състои от две стаи, ще се обособят работните места на част от обслужващия персонал (друга част ще са мобилни и няма да имат нужда от обособено работно място). Фондацията разполага и с приемна в сградата на КТ „Подкрепа” на ул. „Ангел Кънчев” 2, в което по предишни проекти са предлагани правни консултации на хора с увреждания. Тази приемна при необходимост също може да бъде ползвана за нуждите на проекта, тъй като е достъпна и се намира на познато за целевата група място. За ефективното изпълнение на дейностите, ще бъдат закупени 4 компютъра – 2 настолни компютъра за виртуалните асистенти и 2 преносими компютъра с допълнителни преносими харддискове за ИКТ консултантите. За мобилните консултанти ще бъдат закупени мобилни телефонни апарати с инсталирани съответните специализирани говорещи програми за незрящи и външни GPS устройства за нанасяне на важни точки от маршрути в подходящи GPS карти. За да се осигури видео връзка с потребителите ни, за всеки от тях ще бъде закупена качествена уеб камера, чрез която ще се свързват с виртуалните ни асистенти. Ще бъде закупена машина за изпринтване в релефен вид на изображения. С помощта на тази машина и изпринтените от нея релефни изображения, потребителите ще могат да ползват релефни карти в процеса на повишаване на своята мобилност и ориентиране. Бук-скенерът е необходим за бързо и качествено сканиране и преобразуване на печатната информация в електронен текст, достъпен за незрящите хора чрез говорещи програми. (По-подробно за необходимостта и начина на ползване на посочената техника виж Дейност 6. Предлагане на специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания.)
Дейност 3: Подбор на персонал за предлаганите специализирани социални услуги. 1. Подготовка:  Съставяне на комисия за подбор на кандидати. Членовете на комисията ще бъдат трима. Тази комисия ще извърши подбора на базата на интервю, автобиография и препоръки.  Информиране и набиране на кандидати. Целевите групи сред които ще бъде извършено набиране на кандидати за разкритите работни места са няколко: • завършили социално ориентирани специалности на висшите училища в София; • завършили специалност „Педагогика на зрително затруднени деца” на ФНПП; • специалисти с профил социални и подпомагащи дейности, търсещи допълнителна работа; • специалисти с доказани опит и знания в областта на ИКТ и програми за незрящи потребители. За набиране на желаещите да работят, Фондацията ще използва изградени вече връзки и контакти с ВУЗ и сродни организации. Ще бъде изготвена информираща обява с прикрепени към нея длъжностни характеристики за съответните длъжности, която ще бъде публикувана в сайта на Фондацията и в други сайтове за предлагане на работа. 2. Изпълнение:  Подбор на кандидатите за длъжностите по проекта • изготвяне на списък - желаещите ще бъдат включени в списък, който ще бъде непрекъснато актуализиран; • провеждане на интервю за работа - ще бъде извършен подбор на подходящи лица, от които комисията ще изисква документи за опит и квалификация; комисията ще установи чрез интервю мотивацията и готовността на кандидатите да работят с хора със зрителни увреждания. Подборът и наемането на персонал ще бъде съобразен с изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и ще осигурява защита на потребителите. Ще се съобразим с принципите за равенството между половете при подбора на кандидатите. Сключването на договорите с кандидатите ще отговаря на всички предвидени в трудовото и осигурително законодателство правила.
Дейност 4: Провеждане на обучение на персонала за работа с лица със зрителни увреждания В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на две обучения – въвеждащо и поддържащо. Предлаганите по проекта социални услуги са нови и все още нямат еквивалент в България. Те все още не са регламентирани и няма натрупан опит за прилагането им под тази форма. За това, от голямо значение за назначения персонал ще бъде провеждането на обучения на екипа. Въвеждащото обучение ще се проведе в края на втория месец по проекта – преди началото на предлагане на социалните услуги, а поддържащото – в края на осми месец – шести месец от предлагането на социалните услуги. И в двете обучения ще вземат участие всичките назначени 11 служители.  Въвеждащо обучение По време на въвеждащото обучение служителите ще бъдат запознати с дейностите по проекта, с изискванията на оперативната програма за отчитане на работата, с функциите на изградения сайт за въвеждане и обработване на информация за услугите. Те ще бъдат запознати и с изискванията за точно и правилно изпълнение на трудовите им задължения. В отделен модул ще бъдат запознати със спецификите при общуване с незрящи хора, най-често срещаните техни затруднения и проблеми. В друг модул всички служители ще се запознаят с начина на работа на незрящите хора с компютри, говорещи програми, улесненията от ползване на мобилни телефони, ползването на онлайн електронни услуги и др. Обучението ще предложи както по-общи теоретични знания, така и чисто практични умения. По време на обучението обучаемите ще могат да се разпределят в групи за самостоятелна работа, в които служителите ще обменят знанията и уменията и ще се опознаят. До голяма степен всеки от служителите ще е специалист в дадена конкретна област и взаимната обмяна на знания и опит ще допринесе за повишаване на мотивацията и формиране на дух на екипност в работата. Обучението ще се подготви и провежда от двама опитни в тази област преподаватели. То ще се проведе в рамките на 5 дни и ще включва по 8 учебни часа за всяка от двете групи.  Поддържащо обучение В края на осмия месец ще се проведе ново, поддържащо обучение. Целта на това обучение ще е да обобщи натрупания опит и да даде решения на възникнали по време на работата въпроси и често срещани затруднения и проблеми. Обобщаването на опита ще е в основата на евентуално коригиране на начина на предлагане и отчитане на социалните услуги. След провеждането на това обучение е възможно да се коригират някои от индивидуалните планове, правилата за предлагане и отчитане на услугите. Всички тези констатации и промени ще бъдат взети предвид и при съставянето на методиката за предлагане на специализирани услуги за хора със зрителни увреждания. Обученията ще приключат с удостоверение за участие на служителите.
Дейност 5: Подбор на потребители на специализираните социални услуги за лица със зрителни увреждания. В края на втория месец от плановия период, представители на ръководния екип на проекта ще сформират комисия за подбор на лицата, желаещи да ползват специализираните социални услуги. Подборът ще бъде извършен на базата на индивидуалната социална оценка на лицата, извършена чрез социална анкета. При оценката и подбора ще се имат предвид специфичните потребности на потенциалните потребители, обусловени от зрителното увреждане, както и някои важни условия и характеристики, например:  общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител: зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, ползване на технически средства при придвижване (бял бастун); способност за справяне с ежедневни дейности и задачи; възможности за социална адаптация.  социална активност и интереси; спектър от социални контакти;  възможности за трудова заетост; възможности за повишаване на степента на образование и квалификация; ангажираност на близки и роднини с обгрижването на потребителя. За да се ползват от всички предлагани услуги по проекта, от потребителите ще се очаква и ще се оценява тяхната готовност да ползват в домовете си компютри, интернет и телефони. При подбора ще се избягват всякакви форми на дискриминация и ще се спазва принципа за равенство между половете. След извършената индивидуална оценка, чрез проведената социална анкета за социална активност, съставената комисия ще подбере бъдещите ползватели. С всеки избран кандидат ще бъде подписан договор за ползване на специализирани социални услуги. Към договора ще се приложи индивидуалният план на ползвателя, в който ще са описани конкретните услуги, които той ще ползва. Договорите между фондацията и потребителите ще бъдат сключени в 7 дневен срок от приключване на процедурата по избор на потребители. Тези договори ще се сключат по законен ред и според правилата и формата, препоръчани в методиките за предлагане на сходни социални услуги. Процедурата по оценяване на потребностите ще се осъществява с активното съдействие на наетия по проекта супервайзер.
Дейност 6: Предлагане на специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания Основната дейност по проекта е предлагането на специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания. Предлаганите услуги са специализирани, тъй като са съобразени със увреждането на потребителите. Чрез тези услуги се цели компенсиране именно на зрителния дефицит, като се ползват техники и технологии, позволяващи това да стане гъвкаво, ефективно и ефикасно. Чрез компенсиране на зрителното увреждане потребителите ще придобият по-голяма самостоятелност и независимост – важно условие за тяхното социално включване. Това ще даде възможност и на членовете на техните семейства да реализират своя потенциал за професионална заетост, тъй като ще ги освободи от голяма част от полаганите за човека със зрително увреждане грижи. В гр. София има над 2700 човека със зрително увреждане с над 71% ТНР. Единственият общински център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени беше закрит през 2004 г. Наличните към момента социални услуги в София (социален асистент, домашен помощник, центрове за социална рехабилитация и интеграция, предлагани от различни НПО), макар и да са полезни, не покриват специфичните потребности на хората със зрителни увреждания. Настоящият проект цели именно задоволяване на специфичните нужди от социални услуги на хората със зрителни увреждания. По проекта ще бъдат разкрити следните социални услуги:  Виртуален асистент – оказване на съдействие от разстояние, ползвайки електронни комуникации – интернет (скайп и имейл) и телефон;  Консултантска помощ за мобилност и ориентиране – разучаване на маршрути, включително и нанасянето на важни географски точки върху електронни карти (маршрути) за ползване от много потребители чрез мобилни телефони и говорещи програми;  Консултантска помощ за ползване на компютри и специализирани програми за незрящи – инсталиране и настройване на личните компютри на потребителите, оказване на помощ при ползването на специализираните програми;  Юридически консултации;  Психологически консултации;  Семейно консултиране;  Организиране на групови дейности – групови посещения на културни събития, туристически обекти и т.н. По аналогия с други сходни дейности (център за социална рехабилитация и интеграция) услугите ще се предлагат като се регламентират ясно правата и задълженията на всички участници. За организирането и предлагането на услугите ще се изготвят и спазват следните вътрешни документи:  Правилник за вътрешния ред – регламентира цялостно организацията на услугите, работно време, работни места, задължения при ползване на офиса/приемната, взаимодействията с ръководството, организиране на отчитането и заплащането на труда, отпуски и др.  Трудови или граждански договори с персонала;  Договори между Фондацията като Администратор на социални услуги и потребителите за ползване на социални услуги;  Социални анкети – за оценяване на потребностите на потребителите;  Индивидуални планове – вида и обема на ползваните от даден потребител услуги;  Месечен/седмичен план-график – за дадения потребител конкретния вид услуга с конкретна продължителност за дадения месец/седмица;  Анкета за качеството на предлаганите услуги;  Форма за жалби и похвали;  Протоколи за извършените на място услуги;  Месечни отчети за извършените дейности (приложения към трудовите или граждански договори). Цялостна методика за организиране и управление на специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания, заедно с приложени всички необходими документи ще бъде издадена по Дейност 9. След като даден кандидат бъде одобрен за потребител на социалните услуги, в зависимост от неговото желание и изготвения индивидуален план, той ще може да се ползва от конкретните услуги по следния начин:  Планиране на ползването на услугите Всеки потребител и служител ще имат свои план-графици. В началото на всеки месец и всяка седмица (или всеки ден) потребителите ще могат да се свързват с организатора на групови дейности, който ще разполага с достъп до план-графиците на персонала и ще знае по всяко време дали дадения служител е зает или свободен. Още по време на разговора ще стане ясно кога и какви услуги ще ползва потребителя. Всички набелязани за периода услуги ще бъдат отбелязани и в план-графика на потребителя. Целият този процес ще е изключително улеснен технически, тъй като за план-графици ще се ползват уеб календари със съответно зададени права за попълване (по подобие на уеб календарите на google).  Ползване на услугите от потребителя В седмичния (или месечен) план-график на потребителя ще са отбелязани точното време (дата и час) и продължителността на услугите, които желае да ползва. Например в план-графика му ще има отбелязвания от следния вид: Дата: 25 април Час: 15:00 ч. Място: домашен адрес Услуга: Консултант ИКТ Тема/задача: Преинсталиране на операционна система Планирана продължителност: 3 часа В план-графика на потребителя ще са дадени в тази форма всички услуги, за които се е абонирал за дадения период.  Извършване на услугата от служителя В своя план-график служителят ще има нанесени всички предстоящи за извършване задачи за дадения месечен период. По подобие на потребителя, той ще знае кога, къде и какво да извърши. Ако използваме примера по-горе, виждайки ангажимента си, в дадения ден и час в дома на потребителя ще отиде консултант по ИКТ, който ще изпълни възложената му задача и ще я отчете в своя дневник. В своите план-графици някои от служителите (виж по-долу задълженията им) ще имат и известен брой свободни часове, които ще се ползват за текущи въпроси по скайп или по телефона. Това ще гарантира максимална гъвкавост в предлагането на услугите, тъй като потребителите ще се ползват от тях когато възникне нужда и без предварително да са ги планирали. Тъй като голяма част от услугите ще се предлагат дистанционно, неприсъствено, е необходимо потребителите да потвърждават обстоятелството, че са получили услугите, за които са се абонирали. Това потвърждаване ще става с подпис върху разпечатан на хартия екземпляр на план-графика за предходния период, положен от потребителя при ежемесечните посещения на супервайзера. Констатациите на супервайзера относно това дали е получена услугата, с каква точно продължителност и качество, ще послужат за сверяване с дневника на служителя, извършил услугата. При разминавания, супервайзерът ще има задължението да се опита да реши конфликта и да представи предложение за решение пред ръководството на Фондацията за дисциплинарни или други мерки. Задълженията и условията за работа за всяка от длъжностите ще са описани в длъжностни характеристики, които ще се прилагат и ще са част от договорите (трудови или граждански).  Длъжностни задължения на персонала, извършващ услугите: Длъжност: Консултант по мобилност и ориентиране Основни задължения: • да обучава потребителите да боравят с различни техники с бял бастун - в открити пространства (улици, тротоари, площади, стъпала), в градски транспорт, в затворени пространства (стъпала, коридори, намиране на врати, ориентиране в стаи); • да обучава потребителите на избрани от тях маршрути с определена начална и крайна точки (дома на потребителя, работно място или друго място); • да обучава и съдейства на потребителите при посещения на важни за тях публични места (учебни заведения, поликлиники, банки, големи магазини и др.); • да нанася и наименова чрез специална програма на мобилен телефон важни точки от разучаваните с потребителите маршрут и да качва пълните маршрути на сайт, по посочен от работодателя начин, за да могат тези маршрути да се ползват и от други потребители; • да онагледява разучаваните маршрути и публични места чрез релефни карти, изпринтени по негова поръчка от работодателя; • да планира и отчита работата си със всеки потребител по указания от работодателя начин. Длъжност: Консултант по информационни и комуникационни технологии Основни задължения: • да обучава потребителите как да боравят със специализираните компютърни програми за незрящи; • да извършва инсталиране и настройване на операционна система и приложения, вкл. говорещите програми за незрящи; • да съхранява цялата работеща система на потребителя като снимка върху преносим харддиск за евентуално последващо възстановяване след разстройване или повреждане от вируси и др.; • да е на разположение на всички потребители по скайп и по телефон, в определени от работодателя часове, за даване на консултации по текущо възникнали въпроси и затруднения; • да публикува на сайта отговори или решения на често срещани въпроси и проблеми; • да планира и отчита работата си с всеки потребител по указания от работодателя начин. Длъжност: Виртуален асистент Основни задължения: • да оказва съдействие на потребителите за дейности, позволяващи отдалечена, неприсъствена помощ – чрез интернет (ползвайки skype или комуникация по имейл и чрез сайт) или по телефон; • съдействие в дома на потребителя чрез скайп и уеб камера – при разпознаване на цветове на дрехи или други вещи, при броене на банкноти и монети, при изчитане на кратки бележки, сметки, цени и др., при съчетаване на цветове на дрехи при обличане, за наличие на петна и замърсявания по дрехи или мебели, обратна връзка за приличен външен вид и всяка друга визуална помощ, която е възможна при създадената интернет връзка и качество на уеб камерите; • чрез скайп в дома на потребителя – с помощта на функцията на скайп за споделяне на десктопа асистентът визуално ще подпомага потребителя при ползване на недостъпни уеб сайтове, при онлайн пазаруване, при регистрация в сайтове, които имат защитен визуален код; • отдалечено съдействие в офиса на работодателя по заявка на потребителите – след получена заявка по скайп, имейл, телефон или чрез сайта, виртуалният асистент ще сканира и преобразува от печатен в електронен текст учебна или друга литература, ще преобразува файлове от недостъпните PDF или други формати в достъпен за четене от говорещите програми текстов формат, ще попълва документи, регистрационни форми, с които потребителите не могат да се справят сами и ще изпраща попълнения екземпляр на посочен от потребителя имейл или на съответния сайт. Длъжност: Психолог Основни задължения: • да дава компетентни психологически консултации по поставени от потребителите въпроси; • да консултира (вкл. и в лични срещи и разговори) близките, приятелите и колегите на потребителите за решаване на възникнал или евентуален проблем; • периодично да провежда разговори с потребителите за откриване и предотвратяване на потенциални проблеми в семейството, работата, с приятелите или колегите; • в определени от работодателя часове да е на разположение по скайп и по телефон на всички потребители за даване на консултации по текущо възникнали въпроси и затруднения; • да публикува на сайта отговори на често срещани въпроси и проблеми; • да планира и отчита работата си със всеки потребител по указания от работодателя начин. Длъжност: Семеен консултант Основни задължения: • да дава компетентна психологическа консултация по поставени от потребителите въпроси относно проблемите в семейството, породени от увреждането; • да консултира (вкл. и в лични срещи и разговори) семейството и близките приятели на потребителите за решаване на възникнал или евентуален проблем; • периодично да провежда разговори с потребителите и членовете на техните семейства за откриване и предотвратяване на потенциални проблеми; • активно да консултира и съдейства на потребителите и членовете на техните семейства за предприемане на конкретни действия за повишаване на самостоятелността и независимостта им вкл. чрез заетост, образование и др.; • в определени от работодателя часове да е на разположение по скайп и по телефон на всички потребители за даване на консултации по текущо възникнали въпроси и затруднения; • да публикува на сайта отговори на често срещани въпроси и проблеми; • да планира и отчита работата си със всеки потребител по указания от работодателя начин. Длъжност: Юридически консултант Основни задължения: • да дава компетентна правна консултация по поставени от потребителите въпроси; • да съдейства на потребителите при съставяне на жалби, молби и други документи, касаещи техните правни интереси без да поема процесуално представителство; • да прави анализ на промени в законодателството, касаещи хората с увреждания и да ги публикува на сайта; • в определени от работодателя часове да е на разположение по скайп и по телефон на всички потребители за даване на консултации по текущо възникнали въпроси и затруднения; • да публикува на сайта отговори на често срещани въпроси и проблеми; • да планира и отчита работата си с всеки потребител по указания от работодателя начин. Длъжност: Организатор Групови дейности Основни задължения: • да организира групови посещения на културни събития и туристически обекти; • да състави и поддържа подробен план-график на груповите мероприятия; • да осигурява необходимата логистика за груповите мероприятия (придружители, транспорт, храна, резервиране на билети и входни такси); • да обработва (електронно) пътни и други карти или картини, с оглед релефното им изпринтване върху микрокапсулна хартия, с цел онагледяване на маршрути, културни и туристически обекти и др; • ежеседмично да провежда групови срещи за планиране на следващи групови събития; • в указани от работодателя часове ежеседмично и ежемесечно да приема заявките на потребителите за ползване на услуги за предстоящия период – седмица или месец; • да планира и отчита работата си с всеки потребител или група по указания от работодателя начин. Длъжност: Супервайзер Основни задължения: • да извършва пряк текущ контрол върху предлаганите социални услуги; • да съдейства при съставянето на документите, свързани с предлагане на услугите – социални анкети, индивидуални планове, план-графици, регистрационни форми, регистри на потребители и персонал и др.; • да участва в комисиите за подбор на служители и за подбор и оценяване потребностите на потребители; • ежемесечно най-малко по веднъж да се среща с всеки потребител за потвърждаване (с подпис) на получените дистанционно от него услуги; • да предприема необходимите действия за разрешаване на конфликти и затруднения между потребителите и персонала и да предлага решения на ръководството; • да организира ежемесечно групови работни срещи с персонала за споделяне на опита и за набелязване на евентуални корективни действия за подобряване работата им; • да извършва текущо проучване на качеството на предлаганите услуги, удовлетвореността на потребителите, възможните посоки на подобряване на организацията или предлагането на услугите; • периодично (на шест месеца) да обобщава резултатите от срещите и проучванията си в доклади; • в определени от работодателя часове да е на разположение на потребителите и служителите по скайп и по телефона, с оглед приемане на оплаквания, похвали или предложения за подобрения в организацията на услугите; • на определен от работодателя имейл адрес, да получава и да отговаря на всички постъпили съобщения, отнасящи се до качеството на предлаганите услуги; • да планира и отчита работата си с всеки служител, потребител или група по указания от работодателя начин. Повечето услуги ще се извършват дистанционно – по скайп, по телефона, чрез заявка по имейл или директно на сайта. Услугите, изискващи лични срещи, ще се предлагат в дома на потребителя или на публични места. Няма услуги, които да изискват специално помещение за работа с целевата група. Част от работата на персонала е свързана с фиксирано работно място. Фондацията разполага с офис, намиращ се в София, (Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6), както и с приемна, намираща се в централната част на София (ул. „Ангел Кънчев” 2, ст. 408). В тези помещения има достатъчно места за работата на назначения персонал.
Дейност 7: Изграждане и поддържане на сайт за управление на предлаганите социални услуги Нов момент в организирането и управлението на социалните услуги по проекта е възможността част от тях да се планират, да се изпълняват и проследяват чрез сайт. Обслужването на 50 човека от 11 души персонал би представлявало голямо затруднение, особено що се отнася до планирането и правилното разпределение на часове между потребителите. Изграденият по проекта сайт ще притежава следната функционалност:  Начална страница с новините по проекта, предстоящи групови събития, съобщения за новите броеве на информационния аудиобюлетин.  Административна страница, чрез която екипът по проекта ще може да публикува новите съобщения и новини, да регистрира и добавя потребители и персонал.  В административния раздел персоналът със съответни права ще може да качва и свои публикации – консултации, анализи, маршрути и т.н. (виж задълженията на персонала в дейност 6.).  Всеки служител и потребител ще имат свой профил – страница с техните данни, списъка с услугите, които могат да ползват според индивидуалния им план, план-график (календар) с конкретните дати и часове, на които ще бъдат обслужвани. В страницата-профил на потребителя ще се вижда и справка на вече ползваните от него услуги. Служителите също ще имат профил - чрез него те ще имат достъп до своя план-график; те също ще могат да извличат справка за услугите, които са извършили. Достъп до план-графиците ще има и организатора групови дейности. Неговите права на достъп ще позволят той да добавя, изтрива или премества ангажименти в рамките на даден план-график. Напрактика, когато даден потребител заявява своите часове за услуги за седмицата или месеца, организаторът ще ползва едновременно двата план-графика – на потребителя и на служителя и ще ангажира датите и часовете от календара на служителя, които са удобни и приемливи за потребителя. Достъп до профилите на всички потребители и служители ще има само екипа по проекта, супервайзера и организатора по групови дейности; докато всеки потребител или служител ще има достъп само до своя профил.  Информационен аудиобюлетин. Този раздел от сайта ще съхранява линкове към темите (записите), включени в броевете на издавания по проекта информационен аудиобюлетин.  Библиотека. В този раздел ще се съхраняват изработената по проекта Методика за предлагане на специализирани социални услуги и приложенията към нея, други нормативни актове, регламентиращи предлагането на социални услуги или социални права.  Раздел за обратна връзка със супервайзера и ръководството. Всеки потребител или служител ще може да оставя съобщения на екипа на проекта или на супервайзера. Съобщенията от този раздел ще се следят от супервайзера и ако са възникнали въпроси от неговата компетентност – ще ги решава, а ако не – ще ги препраща на екипа на проекта. Тук ще се намират и съставените по проекта GPS маршрути, картинките за релефно изпринтване, статиите на консултантите по правни, психологически, ИКТ и други въпроси. Вижда се, че структурата, функциите, типовете публикации, правата на достъп на сайта са много разнородни. Именно поради това, във въвеждащото и поддържащото обучение ще има модул за работа със сайта. При възлагане на поръчката за изработване на сайт ще се изисква подизпълнителят, като част от възложената му работа, да обучи двама посочени от фондацията служители (консултантите по ИКТ).
Дейност 8: Издаване на информационен аудио бюлетин. Фондация „Хоризонти” вече близо 5 години издава аудио списание „Хоризонти”. Чрез него хората, които поради някакви причини нямат достъп до интернет или не могат да четат, получават информация за живота на различните организации, за известни личности и разнородна информация, свързана с различни страни на живота на хората с увреждания. По време на проекта, списанието ще отразява случващите се събития и дейности, ще представя под формата на интервюта мненията на потребители и служители за предлаганите услуги. В списанието ще се публикуват и материали от юридическия консултант, психолога, семейния консултант и др., под формата на отговори на зададени от слушателите въпроси. По този начин аудио списанието ще се превърне в своеобразен информационен аудио-бюлетин по изпълнението на проекта. Разпространението на аудио списанието чрез компактдиск е още един начин за преодоляването на проблема с отдалечеността на потребителите и въобще на цялата целева група, и осигурява достъп до информация за хората, които поради увреждането си не могат сами да четат или да ползват интернет. По този начин ще се разшири и мултипликационния ефект от изпълнението на проекта. Всеки брой ще се публикува и на специалната страница на списанието – http://audio.horizonti.bg Броевете и темите, издадени в рамките на настоящия проект ще се публикуват подредени по броеве и тематика и в специален подраздел на изградения по Дейност 7 сайт.
Дейност 9: Издаване на методика за организиране и управление на специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания. Тъй като в проекта ще се извършват социални услуги, специално предназначени за хора със зрителни увреждания и организирани по един нов начин, опитът, натрупан от изпълнението на дейностите ще бъде обобщен в методика. По аналогия със съществуващите към момента социални услуги, предлаганите по проекта социални услуги също ще бъдат подробно регламентирани в тази методика. Методиката ще бъде разработена след като услугите са предлагани вече поне 6 месеца. Междувременно ще се е провело въвеждащото и поддържащото обучение на назначения персонал. Супервайзерът ще е натрупал достатъчно информация от срещите и анкетите, които ще извършва и ще е предал своя доклад с обобщенията за първото шестмесечие. На базата на цялата тази информация и по аналогия със други социални услуги, наетият външен експерт ще състави методиката. Той ще опише подробно необходимите изисквания към персонала и потребителите, правата и задълженията на участниците в процеса (администратор на услугите, персонал и потребители). Към методиката ще бъдат приложени всички необходими за организиране и предлагане на услугите документи и формуляри. Ще бъдат подробно описани правата на достъп и функциите на персонала при организиране на работата чрез интернет сайт. След като бъде размножена в 200 броя, методиката ще бъде предоставяна на други организации, фирми и институции за ползване. Това ще гарантира мултиплициращия ефект от проекта. Методиката ще бъде публикувана и на интернет сайта по проекта.
Дейност 10: Организация и управление. Изпълнението на проекта ще бъде възложено на екип в състав: ръководител, координатор и счетоводител. Членовете на екипа имат опит в разработването, изпълнението и отчитането на проекти. Основните дейности и професионални задължения на ръководния екип отразени в длъжностните характеристики ще бъдат следните:  Стратегически решения и висш контрол – Управителен съвет на Фондация „Хоризонти”;  Ръководство, ефективно планиране и управление на проекта – ръководител;  Контрол за изпълнението на дейностите и наблюдение на работата на персонала – ръководител;  Координиране, текущ контрол, текуща организация, гъвкави решения – координатор;  Мониторинг на текущата работа (ежемесечно) и система за вътрешна оценка – координатор и ръководител;  Мониторинг и оценка на висше ниво (всяко полугодие) – Председател на Фондацията с членове от управителния съвет;  Управление на риска, разглеждане и действия при жалби и конфликти, обща супервизия и мотивация на персонала – координатор и ръководител;  Финансова отчетност, водене на документация – счетоводител;  Изготвяне на междинни съдържателни и финансови отчети – счетоводител и ръководител;  Отчитане на проекта – ръководител;  Подписване на договори и важни документи с трети страни, висше ръководство – председател на фондация „Хоризонти”;  Обезпечаване на общ контрол на всеки 3 месеца, организационна помощ и съдействие – управителен съвет;  Обратна връзка с целевата група по всяко време – координатор. Административните дейности по проекта ще се извършват в офиса или приемната на Фондация „Хоризонти”. Екипът ще води и документацията по проекта – сключените договори, фактури, кореспонденция (вкл. електронна), списъци на участници в събитията и обученията, архив на създаденото по проекта електронно или в печатен формат съдържание (индивидуални планове, план-графици, картинки за релефни изображения, маршрути, анкетни карти, протоколи от срещи и др). За работата на самите членове на екипа също ще се води документация – сключените трудови и граждански договори, длъжностни характеристи-ки, форма за явяванията, ведомости и сметки за изплатени възнаграждения и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 203 BGN
Общ бюджет: 117 859 BGN
БФП: 117 859 BGN
Общо изплатени средства: 125 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 841 BGN
2011 65 424 BGN
2012 18 949 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 714 BGN
2011 55 610 BGN
2012 16 107 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 126 BGN
2011 9 814 BGN
2012 2 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 782 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Общ брой потребители на услугата 0231
Индикатор 4 Брой функциониращи длъжности за предлагане на услугите
Индикатор 5 Брой назначени специалисти, предоставящи социални услуги
Индикатор 6 Брой обучени лица за предоставяне на услугите
Индикатор 7 Брой издадени информационен аудиобюлетин
Индикатор 8 Брой функциониращи длъжности за предлагане на услугите 0231
Индикатор 9 Брой комплексни социални услуги за хора със зрителни увреждания, описани в методика
Индикатор 10 Брой издадени информационен аудиобюлетин 0231


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз