Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0113-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0054
Наименование: Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Кризисният център ще допринесе за преодоляването на последиците, произтичащи от домашното насилие, трафика и насилствената проституция и даде възможност на жените да постигнат възможност да се постигне пълния си потенциал в живот чрез осигуряване на 24-часова спешна помощ, включително психологическа и социална помощ, достъп до необходимите ресурси и услуги за жени в кризисни ситуации в града и региона на Пловдив.
Дейности: Дейност 1: Пресконференции за стартирането и края на проекта, прессъобщения и работа с журналисти Дейността ще включва: прессъобщения, срещи с журналисти, медийни изяви. Прессъобщенията са важна форма на писмена информация, която ще бъде дадена на журналисти в началото, средата и края на проекта. Прессъобщения ще се изработват и предоставят на журналистите преди всяка пресконференция. Информацията, която те ще съдържат, включва : цели на проекта, планирани дейности,информация за подкрепата получена от Оперативната програма и ЕС, и постигнатите резултати.
Дейност 2: Назначаване на екип за управление на проекта В екипа по проекта ще бъдат назначени хора на следните позиции: ръководител на проекта, координатор, технически сътрудник, счетоводител,
Дейност 3: Разработване на работни порцедури и правила в съответствие с модела за предоставяне на такъв тип услуги и специфични за функционирането на едно кризисно звено Ще бъдат разработени процедури за работа на Кризисната телефонна линия. Процедурите ще обхващат начина на работа от обаждането на жената до нейното настаняване, ако е необходимо такова в Кризисния център. С оглед сигурността на консултантите ще бъдат в непрекъсната връзка с РПУ, в близост до КЦ. Самата методология на работа ще бъде разработена така, че във всяка една ситуация консултантите да имат ясни и конкретни насоки за работа с оглед на високия риск при работа с жертви на трафик.
Дейност 4: 24-часова кризисна телефонна линия за достъп до кризисно звено, информация и подкрепа за децата и жените Дейността ще включва откриването на 24 кризисна телефонна линия, която ще се обслужва от обучени консултанти. По всяко време на денонощието жертви на домашно насилие, трафик, техни близки или професионалисти ще имат възможносттта да получат, информация, подкрепа и ефективна помощ.
Дейност 5: Развитие на 24-часова програма за спешна психологическа и социална помощ за жени в кризисни ситуации, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция Жените които ще бъдат настанявани в Кризисния център ще им бъде осигурена възможност за консултация с психолог и социален работник. Ще бъдат провеждани сесии (3-20 сесии, според индивидуалните нужди), те ще бъдат подпомогнати в това да обсъдят страховете си, да се почувстват на сигурно и защитено място. Те ще бъдат информирани за алтернативи и други подкрепящи услуги, както и ще бъдат стимулирани да разработят с консултанта планове за действие за справяне с кризата и ще бъдат подпомогнати при вземането на решения. хранителни продукти и лични хигиенни материали за 9-те жени, настанени в КЦ съгласно бюджета
Дейност 6: Набиране на екип за работа в Кризисния център Дейността включва набирането на екип и провеждането на интервюта с кандидатите за работа.Ще бъде пусната обява в сайта на Община Пловдив за набирането на консултанти за работа на Кризисната телефонна линия и консултанти за работа с настанените жени. Същата обява ще бъде пусната и чрез електрониия бюлетин, който се изготвя от Дирекция „Европейски политики и проекти”. Ще бъдат проведени интервюта с кандидатите за работа в зала на Община Пловдив. Ше бъде съставена комисия от представители на кандидатстващата организация и партньорите.
Дейност 7: Обучение на екип С цел оказването на професионална помощ на пострадалите от насилие, ще бъде организирано 3 – дневно обучение за хората наети за работа на Кризисната телефонна линия и тези които ще консултират жертвите. Специализираното обучение ще се води от 2-ма експерти в областта с необходимия опит.
Дейност 8: Организиране на тиймбилдинг за членовете на екипа Ще бъде проведен 2 дневен тиймбилдинг за трите екипа, работещ по проекта /управляващ екип, екип изпълняващ дейността и екип кризисна линия/
Дейност 9: Ремонт и оборудване на стаите за настаняване и стая за Кризисната телефонна линия С цел осигуряване на комфортно място за настаняване на жените ще бъде извършен козметичен ремонт на помещенията, намиращи се в сградата на Български червен кръст. С оглед на факта, че жените ще бъдат настанявани за период до 6 м. е необходимо да бъдат осигурени подходящите условия за живот, където те ще се чувстват на сигурно и безопасно място
Дейност 10: Отпечатване на информационни материали Дейността ще включва разработването н отпечатването на брошура, табела за визуализация и плакати. Брошурата ще бъде отпечатана на гланцирана хартия, формат А4, с тройно сгъване, многоцветна. Едната част от брошурата ще е насочена към професионалисти от помагащите професии, които работят с жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция. Ще бъдат изработени плакати с цел популяризирането на услугите предоставяни в Кризисния център. Плакатите ще бъдат разпространени не само на територията на Община Пловдив, а и в региона.
Дейност 11: Организиране на срещи с представители на бизнес средите, политици, ключови фигури в общността За постигане целите на дейността, ще бъде организиран еднодневен семинар с участието на 2 лектори. На семинара ще бъде представено приложимото национално законодателство и добри европейски практики. За семинара ще бъдат поканени представители на всички големи и средни предприятия в района, представители на сдруженията на бизнеса, представители на НПО и местната власт – общо 20 човека, ангажирани с проблемите на хората с увреждания и местни и национални медии (телевизия, радио и преса).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 820 BGN
Общ бюджет: 83 558 BGN
БФП: 83 558 BGN
Общо изплатени средства: 80 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 631 BGN
2012 40 157 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 536 BGN
2012 34 133 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 095 BGN
2012 6 024 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой потребители на услугата 113
Индикатор 2 Брой обучени лица за извършване на услугата 113
Индикатор 3 Брой назначени специалисти
Индикатор 4 Брой обслужвани потребители ( брой жени) от целевата група, включени в проекта
Индикатор 5 Брой на реинтегрираните жени
Индикатор 6 Брой проведени консултации с психолог и социален работник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз