Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0217-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0046
Наименование: Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства
Бенефициент: Групова практика за специализирана психиатрична помощ Адаптация" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане и апробиране на нов асертивен подход за активно предоставяне на социални услуги, изнесени в общността, предоставяни по местоживеене. Изнасяне на социалните услуги до онези хора с тежки психични разстройства/психични увреждания, които не са в състояние да дойдат на място в службите и агенциите, предоставящи социално подпомагане и услуги и да се заявявт активно като нуждаещи се от социално подпомагане. Предотвратяване на институционализацията и социалното изключване на хората от целевата група.
Дейности: Дейност 1: Организационно структуриране, подбор и назначаване на специалисти и управление на проекта. За успешното осъществяване на дейностите по проекта е необходимо функционирането на административен екип, който да осъществява оперативното управление и администриране на дейностите по проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. С оглед плавното протичане и съгласуване на дейностите по проекта ще бъде създадена координационна група с представители на партньорските организации, която ще провежда регулярни срещи с цел обсъждане на принципни въпроси, свързани с управлението на проекта и взимане на стратегически решения. Ще бъдат публикувани обяви в интернет (в jobs.bg) и през месец 3 ще бъдат наети четирима специалисти за работа на терен на 100% заетост (7 часов работен ден, съгласно чл.3, т.3 на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г.), един клиничен секретар-регистратор, със 100% заетост, на 8 часов работен ден. Допълнително, от 4 месец ще бъдат назначени на граждански договори двама експерти - клиничен супервизор и консултант психиатър.
Дейност 2: Извършване на експертен анализ и разработване на методологични материали Срещата с хора с тежко психично разстройство и социалната работа „на терен” винаги е предизвикателство, което поставя на изпитание професионалните умения дори на най-добре квалифицираните специалисти. Изработването на методични инструменти и насоки за оценка и управление на риска е един от управленските подходи, насочен към осигуряване на качество (стандартизиране на услугата) и предотвратяване на професионалното прегаряне, което неизбежно възниква при практикуване на социлна работа без ясна структура и рамка. Разработането на методика за оценка и процедура за включване, съобразена със спецификата на целевата група и със съществуващия български и международен опит, е част от добрата практика при предоставянето на социални услуги „на терен”. За гладкото функциониране и осигуряване на качеството на дейностите по проекта е необходимо обезпечаването му с методологически издържани процедури и клинични протоколи, включително протокол за първоначална оценка, протокол за управление на риска и други, включително съответни формуляри, които да бъдат използвани за документиране, отчитане и мониторинг. Разработените процедури и клинични протоколи ще бъдат използвани като оперативен инструмент от специалистите по проекта.
Дейност 3: Обучение и супервизия 3.1. Първоначално интензивно обучение. Чрез него ще се гарантира въвеждане на еднакъв подход при предоставянето на социални услуги по проекта. Обучението ще въведе основни понятия и дефиниции от областта на психичното здраве, ще осигури концептуална рамка за взимане на решения, ще тренира специалистите в умения за справяне с кризисни ситуации и други. Обучението ще се провежда интензивно (ежедневно) в рамките на 20 дни през първия месец след назначаването на специалистите и ще бъде организирано в тренинги, ридинг семинари, уъркшопи, лекции, обсъждания на случаи, ролеви игри и други. Всеки ден обучението ще се води от двама обучители, като ще бъдат канени различни специалисти, според спецификата на темите на обучението. Изготвянето на тематична програма за първоначалното обучение се подготвя съвместно от Кандидата и Партньор №1. Организирането и финансово счетоводното администриране се поема от Партньор №1. 3.2. Продължаващо обучение. То ще се състои в регулярни, ежемесечни еднодневни семинари, последващи първоначалното интензивно обучение за осигуряване на непрекъснато повишаване на квалификацията и интегриране на натрупания от екипа опит. Семинарите ще бъдат водени от двама обучители, ще стартират през от месец 4 (първи месец за работа на терен) до последния месец на проекта (общо 11 семинара). Всеки семинар се води от двама обучители, като в зависимост от тематичната програма ще бъдат канени различни специалисти. Изготвянето на тематична програма за 11-те семинара на продължаващото обучение се подготвя от Кандидата и Партньор №1. Организирането и финансово счетоводното администриране ще бъде поето от Партньор №1. В първоначално интензивно обучение и последващите семинари ще вземат участие 8 души: 4 специалисти за работа на терен, 1 клиничен секретар – регистратор, 1 координатор и 2 доброволци. За всеки ден от първоначалното 20-дневно интензивно обучение са предвидени по 2 кафе-паузи за 10 човека (8 обучаеми и 2 обучители) и по една кафе-пауза за последващите 11 еднодневни семинари. За първоначалното и продължаващо обучение ще бъдат закупени мултимедиен проектор и екран (които ще бъдат използвани и за дейност 4.6), флипчарт. 3.3. Групова супервизия. Тя ще се провежда веднъж седмично от експерт – клиничен супервизор. Целта на супервизията е да помага на професионалистите, рботещи на терен, да се справят по-успешно и с по-малко стрес в работата си клиенти от целевата група. Тя също така е метод за непрекъснато обучение и гарантиране и поддържане на качеството на основните клинични дейности, развивани от доброволци или професионалисти с ограничен опит в предоставянето на услуги за хора с тежки психични разстройства. Супервизията ще се предоставя от опитен, високо квалифициран професионалист (експерт – клиничен супервизор), който ще бъде екипен наставник (тютор).
Дейност 4: Информационна кампания, картиране и изграждане на мрежа 4.1. Провеждане на пресконференция при откриването. Представянето на проекта ще бъде направено от представители на кандидата и партньорските организации. 4.2. Съставяне, дизайн, отпечатване и разпространение на брошури (2 вида х 1000 бр) и плакати (2 вида х 50 бр.). Брошурите и плакатите са предназначени за разпространение в служби и организации с обществено предназначение (вкл. лекарски кабинети и лечебни заведения – общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти в областта на психиатрията, църковни организации, общински и държавни служби, културни центрове и други), насочени към хора с психично-здравни проблеми, техните близки и общото население. Брошурите и плакатите ще бъдат разпространявани от специалистите за работа на терен, наети по проекта и доброволци. Дизайна и отпечатването ще бъде възложено на външна фирма. Съдържанието им ще бъде предварително консултирано с ръководителя на проекта. Заедно с това ще бъде поръчано изготвянето на информационна табела за офиса на водещата организация, съдържаща информация за финансовия механизъм и наименованието на проекта, съгласно изискванията за визуализация и публичност. 4.3. Картиране и създаване на мрежа (рамка) за насочване към проекта (изграждане на механизъм за достигане до хората от целевата група). Първата стъпка от тази дейност е идентифициране на ключови професионалисти и представители на общността, които ще изпълняват ролята на посредници между екипа по проекта и крайните потребители. По същество това ще доведе до картиране и описание на социалната и здравна инфраструктура в района на изпълнение на проекта (база данни за съществуващи служби и услуги). Паралелно със събирането на информация на този етап ще се извършва установяване на контакти информиране за планираните дейности по проекта. В рамките на тези първоначални срещи ще бъде събирана обща информация за приблизителния брой и локация на потенциалните потребители на услуги по проекта, съществуващи нагласи и очаквания. Тези дейности ще бъдат основата на изграждането на мрежа с представители на структури, служби и организации, функциониращи в общността, предоставящи социални, медицински, образователни, консултантски и други услуги. Картирането и изграждането на мрежа ще бъде осъществено от специалистите за работа на терен, наети по проекта. 4.4. Поддържане на телефонна информационна линия. Дейността ще бъде осъществявана от Партньор №1, като ще бъде използвана съществуващата информационна линия по въпросите на психичното здраве (тел. 4211141), създадена по предхождащ проект. За поддържането й няма да бъде необходимо допълнително финансиране от нястоящия проект. 4.5. Публикации в печатните медии. Предвиждат се 4 публикации, представящи проекта, финансовия механизъм по който се изпълнява, както и постигнати резултати и актуална информация, свързана с осъществяваните дейности. Подготовката и осигуряването на публикации в медиите ще бъде ангажимент на координатора по проекта. 4.6. Организиране и провеждане на тематични публични семинари (интерактивни беседи) за групи от общността, съставени от представители на общото население от района на изпълнение на дейностите по проекта, с цел предоставяне на специфична информация и обогатяване на общата психично-здравна култура на населението, а също така и редуциране на предразсъдъците и негативните нагласи по отношение на хората с психични разстройства. Информационните семинари за общността ще бъдат организирани като цикъл от лекции (интерактивни беседи), ориентирани към общото население. Ще бъдат проведени в обществени пространства (напр. в местното читалище и други). Беседите ще бъдат провеждани в извънработно време, като всяка лекция ще бъде представена по два пъти в рамките на един месец (две алтернативни дати). В продължение на 11 месеца ще бъдат организирани и проведени 22 публични лекции, в рамките на които ще бъдат представени общо 11 различни теми. Всеки информационен семинар се води от двама лектори, като в зависимост от темата могат да бъдат канени различни специалисти в ролята им на лектори. Наемането на зала (в читалище или друг център с културно-просветно обществено предназначение), информирането на общността и цялостното логистично обезпечаване ще се извърши от Партньор №1 по проекта. За нуждите на тези семинари ще бъде закупен мултимедиен проектор и екран, който ще бъде използван и за дейност 3 – първоначално интензивно обучение и последващи семинари за надграждащо обучение (наемането на мултимедиен проектор и екран ще бъде по-малко рентабилно от закупуването на такава техника; тази техника ще бъде използавана и за дейност 3). 4.7. Заключителна конференция за оповестяване на резултатите от проекта (месец 14). За целта ще бъде наета зала, ще бъдат изпратени покани, ще бъде подготвен дневен ред (програма). Презентатори на заключителната конференция ще бъдат членове от екипа по проекта и партньорите. Конференцията ще бъде водена от специално нает за целта модератор. Предвижда се конференцията да бъде посетена от 40 души, за които ще бъдат осигурени информационни материали и кафе пауза. Ще бъде организирана от Партньор №1.
Дейност 5: Предоставяне на социални услуги на терен Координирането на грижите е дейност, предназначена за хора с тежки псхични разстройства/психични увреждания, застрашени от институционализация и социално изключване. За основа на дейността ще служи предварителния индивидуален план от грижи, съставен съвместно с потребителя на услугата, неговите близки роднини (когато има такива) или други членове на непосредственото подкрепящо обкръжение и клиничния екип. Изпълнение на тази дейност ще се осъществява от наетите през 3 месец 4 специалисти за работа на терен (координатори на грижите) и клиничния секретар. Те ще започнат работа през третия месец от изпълнението на проекта, като през първия месец след назначението си ще провеждат интензивно обучение и подготовка за същинската работа и ще се включат в изпълнението на дейност 4 „Картиране и изграждане на мрежа”. От месец 4 в работата на екипа ще се включат по специфичен начин и наетите експерти – групов супервизор (и тютор) и експерт-психиатър. Същинската работа ще се състои в установяване на контакт с идентифицирани потребители от целевата група, извършване на оценка, изготвяне на индивидуален план от грижи, оказване на съдействие и подкрепа за социално включване, оценка, насочване, посредничество, лобиране и застъпничество, консултиране и психообучение в съответствие с идентифицираните потребности. Индивидуално координиране на грижите за всеки един идентифициран и включен в програмата случай от целевата група и ключови представители от неговото обкръжение (предоставяне на консултиране, информиране и психообучение за близките и роднините, и други значими представители от непосредственото обкръжение на хората от основната целева група). За част от случаите, идентифицирани и насочени към програмата по време на болничен престой, работата ще започва още на етапа на планиране на грижите за тях преди изписването от болницата. За постигане на тази цел ще бъде използван наетия консултант-психиатър, който да извършва скринийнг на пациентит, настанени в болница по предварително подготвени от екипа критерии за идентифициране на най-уязвимите пациенти (с най-висок риск от изпадане от системата за грижи след изписване), с адресна регистрация в района на изпълнение на проекта. На всеки от четиримата специалисти за работа на терен ще бъде осигурен персонален преносим компютър с мобилен интернет (4 преносими компютри и 4 карти за мобилен интернет за 11 месеца). Преносимите компютри ще осигурят възможност на специалистите да работят извън офиса, осигурявайки им възможност да имат пълен достъп до разнообразна информация, включително методични указания, имейл кореспонденция, работа с формуляри и съхраняване на работни файлове, както и възможност за непрекъснато повишаване на информираността и квалификацията си чрез проучване на специализирани публикации в интернет. Допълнително специалистите за работа на терен, клиничния секретар и координатора ще бъдат оборудвани и с мобилни телефони за връзка помежду си през 11-те месеца на извършване на услугите на терен. За свободното придвижване на специалистите за работа на терен из града ще бъдат осигурени месечни абонаментни карти за всички линии на градския транспорт за 11-те месеца на извършване на услугите на терен, както и бензин за инцидентни посещения за супервизия на терен от страна на ръководителя и/или координатора по проекта, както и за консултации на терен от експертите по проекта. Регистраторът (клиничния секретар) ще бъде базиран в офиса на кандидата, ще разполага с настолен компютър с достъп до интернет и ще осъществява оперативна връзка със специалистите за работа на терен; ще приема информация и заявки по телефона, ще предоставя информация за проекта. Той ще бъде член на клиничния екип по проекта и ще отговаря за съхраняване на индивидуалните досиета за крайните бенефициенти по поректа, както и за поддържането на архива с клинична документация. За унищожаването на конфиденциална информация ще бъде закупена машина за унищожаване на документи (шредер). За административното обезпечаване на дейността ще бъдат осигурени материали и консуламити.
Дейност 6: Преработване и допълване (редизайн и програмен ъпгрейд) на съществуващ специализиран психично-здравен сайт www.psihichnozdrave.com и предоставяне на онлайн консултации Тази дейност е предназначена за онези, които поради срам, страх или друга причина не биха желали да получат помощ чрез директен контакт, очи в очи. Това ще позволи, също така, специализирани консултации, подкрепа и помощ да получат и хора, които не попадат в географската територия на проекта. По въпросите на психичното здраве има хроничен дефицит на актуална, вярна и изчерпателна информация, поднесена на разбираем за широката аудитория език по типа „всичко на едно място”. Място, на което да се обсъждат свободно и непредубедено различни въпроси, вълнуващи хората с психични разстройства, техните близки и роднини и всички, които са чувствителни към темата. За целите на проекта, партньор №2 – Сдружение „Общество Адаптация”, ще предостави създадения от него през 2005 г. специализиран психично-здравен сайт www.psihichnozdrave.com. След създаването си този сайт придоби значителна популярност сред хората с психично-здравни проблеми и техните близки. 6.1. В рамките на дейността ще бъдат актуализирани съществуващите информационни масиви, ще бъде извършен програмен ъпгрейд на сайта, включително на потребителския форум, оптимизиране на интерфейса, осъвременяване на дизайна и програмното осигуряване на рубриките „Въпроси и отговори” (безплатни за потребителите на сайта онлайн консултации) и рубриката „Актуално”. Осъвременяването и поддържането на форума към сайта, както и неговото модериране в съответствие с разработени етични принципи, ще осигури безопасна среда за споделяне на мнения и личен опит, оказване на взаимопомощ и подкрепа. В поредица от публикации на сайта ще бъде представен и самия проект, както и възможностите за интеграция и равнопоставено включване в обществото, които той предоставя за хората от целевата група. 6.2. За поддържането на рубриката „Въпроси и отговори” (онлайн консултиране), ще бъдат наети двама консултанти – експерти по въпросите на психичното здраве, които ще предостявят специализирани консултации по казуси, получени чрез сайта (рубриката „Въпроси и отговори”). Експертите – консултанти ще бъдат наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори) и ще извършват консултации от м.4 до м.14, с натовареност 4 часа седмично всеки от тях (за 11 месеца х 16 часа месечно = 176 часа). 6.3. Съдържанието на сайта ще бъде обогатявано, допълвано и осъвременявано от специално назначен за целта редактор, който ще отговаря и за модерирането на потребителския форум към сайта. Редактора ще бъде назначен на трудов договор, ще работи 2 дни седмично от м.4 до м.14. и ще бъде пряко подчинен на ръководителя на проекта. Редактора ще поддържа оперативна връзка с консултантите.
Дейност 7: Изготвяне на заключително ръководство и методика Сформирана експертна група от 6 специалисти, по 2 от кандидата и партньорските организации, които ще анализират и обобщят натрупания опит, на базата на който ще бъде разработена методика за работа на терен за хора от целевата група, която ще бъде представена на АСП... За база ще бъдат използвани всички отчети, протоколи, вътрешни инструменти за оценка, анализи на обратни връзки от потребители и техни близки. Ще бъде поставен акцент върху ефективност (доколко интервенцията отговаря на потребностите) и ефикасност (доколко предоставяната услуга е икономически целесъобразна). Експертната група ще започне работа през месец 11 от проекта и ще провежда регулярни работни срещи до изготвяне на окончателния доклад и методика.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 023 BGN
Общ бюджет: 134 013 BGN
БФП: 134 013 BGN
Общо изплатени средства: 132 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 400 BGN
2011 27 922 BGN
2012 76 316 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 140 BGN
2011 23 734 BGN
2012 64 868 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 260 BGN
2011 4 188 BGN
2012 11 447 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Установени контакти с индивиди от основната целева група
Индикатор 2 Брой получени запитвания чрез системата за онлайн базирани услуги
Индикатор 3 Брой контакти, установени с екипа на проекта от представители на непосредственото обкръжение на хората от основната целева група
Индикатор 4 Брой лица, които са включени в програмата за работа на терен по проекта
Индикатор 5 Брой лица ползвали услуги чрез програмата за онлайн базирани услуги по проекта
Индикатор 6 Брой осъществени срещи за консултиране по кнкретен казус на хората от общността и непосредственото обкръжение на хората от основната целева група


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз