Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0194-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0044
Наименование: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 31.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на деца с увреждания от Дом за деца с умствена изостаналост – Кермен. Превенция на социалното им изключване, чрез предоставяне на услуги, базирани в общността.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта За организацията и качественото управление на проекта със заповед на кмета ще се сформира екип от представители на водещата организация включващ ръководител, координатор на дейностите, експерт „човешки ресурси”, експерт „обществени поръчки”, счетоводител и технически сътрудник. След сформирането на екипа ще се проведе първоначална работна среща, на която ще се детайлизира разпределянето на задачи и ще се определи организационната структура на проекта. За вземане на решения, свързани с управлението на проекта и представянето му пред обществеността се предвижда провеждането на ежемесечни работни срещи, които ще се протоколират. Елемент от управлението на проекта е изготвянето и представянето на междинни и крайни отчети, в съответствие с изискванията на програмата. Към дейността се отнасят и всички срещи на екипа по проекта, по време на които се вземат решения, свързани с неговото управление и представянето му пред обществеността. Тези срещи се предвижда да бъдат минимум веднъж на всеки месец, като всяка среща ще се протоколира. Доброто управление на проекта, ефективната координация между кандидат и партньори в значителна степен ще допринесат за създаване на условия за качественото предоставяне на услугата, както и за нейната устойчивост след приключване на проектните дейности.
2. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки В рамките на проекта ще бъдат организирани процедури за: • изпълнител за извършване на ремонтни дейности на помещения за услугата; • доставчик на оборудване; • доставчик на храна и хранителни продукти за потребителите на услугата; • изработване и доставка на материали за информиране и публичност; • доставчик на облекло и обувки на потребителите на услугата; • доставчик на работно облекло за екипа на услугата; • доставчик на канцеларски материали; • изпълнител за одит на проекта; • изпълнител на стоматологични услуги; • транспортни услуги за бенефициентите • външни специалисти (рехабилитатор, логопед, психолог) за подобряване качеството на услугата.
3. Мониторинг и вътрешна оценка Мониторингът ще бъде извършван в две различни, но допълващи се направления. От една страна ще се извършва мониторинг за напредъка по проекта, спазване на общите и специфични условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и нормативните актове за работа по ОП. От друга страна ще се разработят и приложат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга съобразно утвърдените критерии и стандарти. Дейността включва и разработване на процедури за вътрешен мониторинг и оценяване напредъка на проекта и услугата, срещи със заинтересованите страни, наблюдение; информация от екипа на услугата и потребителите, обратна връзка от експерти ангажирани с дейности по проекта; отчети; доклади. Ще се създадат условия за непрекъснат процес, като резултатите ще се използуват за ефективно и ефикасно управление на ефектите от проекта.
4. Осигуряване на информация и публичност, създаване на партньорска мрежа за сътрудничество За популяризиране целите на проекта, същността на услугата, ОП „РЧР” и подкрепата на Европейския социален фонд ще се проведат две пресконференции- в началото и в края на проектните дейности, на които ще бъдат поканени представители на партньорите, всички заинтересовани страни, местни печатни и електронни издания. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни материали; ще се излъчат радио - репортажи; ще се публикуват две статии в местни вестници; ще се изработи 20 минутен документален филм за проекта, предоставянето на услугата и подкрепата на ЕСФ. На местно ниво ще се реализира кампания за повишаване обществената чувствителност по проблемите на децата с увреждания и създаване на партньорска мрежа за сътрудничество, в рамките на която ще се разпространят част от изготвените информационни материали; ще се представи информация за същността на услугата и целите на проекта; ще се проведе една кръгла маса и две информационни срещи; ще се сключи споразумение за сътрудничество между заинтересованите страни; ще се създаде и поддържа мейлинг лист. На заключителната пресконференция ще се представи информация за реализираните дейности и постигнати резултати. Ще се излъчи изготвения документален филм, който впоследствие ще се популяризира от кандидата и партньорите.
5. Извършване на одит Извършването на одита включва следните конкретни дейности: • Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходите по дейности и реда и правилата за признаване и отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган на ОП РЧР; • Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходооправдателни документи; • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях; • Проверка за съответствие между декларираните в разходооправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в проекта; • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходооправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове; • Проверки за проследяване реалното извършване на разходите от страна на бенефициента;
6. Ремонт и оборудване на помещенията за предоставяне на услугата Помещенията, които са определени за предоставяне на услугата „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания се намират в една от сградите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС)- Сливен, която е разположена в кв. „Българка” на град Сливен и където функционират две от звената на комплекса- Център за обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе”. Сградата е изградена на две нива, като вертикалната комуникация се осъществява от две стълби- по една за всяко от звената. Помещенията предназначени за услугата „ЦНСТ” за деца с увреждания са разположени на партерно ниво в самостоятелно обособена зона. Предвид състоянието на помещенията и ползването им за целите на услугата „ЦНСТ” за деца с увреждания е необходимо извършването на ремонт и привеждане в съответствие с утвърдените критерии и стандарти за социални услуги за деца, предоставяни в общността. Предвиденият ремонт включва частичен текущ ремонт – кърпеж и боядисване на стените, монтаж на метална обезопасяваща решетка на тераса, доставка и монтаж на хоризонтални бойлери и демонтаж на аспирации и поставяне на нови осветителни тела. Помещенията за услугата ще бъдат оборудвани със средства от проекта, съобразно утвърдените критерии стандарти.
7. Сформиране на екип специалисти от Дом за деца с умствена изостаналост- Кермен От персонала на ДДУИ - Кермен ще бъдат утвърдени 6 специалиста, които съобразно съществуващата организация в институцията са членове на постоянните екипи в трите обособени сектора с деца. Тези служители имат значителни познания за потребностите и индивидуалните особености на децата, както и изградени привилегировани връзки с тях. Този екип ще се ангажира пряко с дейността по подготовка на децата за извеждане от институцията, съвместно с екипа на услугата „ЦНСТ”, като процесът ще се реализира приоритетно в рамките на специализираната институция. Екипът ще подпомогне адекватно създаването на емоционални връзки между екипа на услугата и децата, на които предстои извеждане от институцията. Процедурата на избор на екипа ще се реализира от екипа по проекта на база мотивационно писмо и проведено интервю. След избора на специалисти сформирането на екипа ще се извърши със заповед на директора на ДДУИ- Кермен.
8. Подбор и сформиране на екипа на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания Подборът на екипа на услугата ще се извърши чрез провеждане на конкурс, на база процедура. Със заповед на кмета на община Сливен ще се сформира комисия от 5 члена, която да извърши подбора. Конкурсната процедура ще протече в рамките на три етапа- подбор по документи, провеждане на интервю; допълнителна среща/ при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно взимане на решение. Комисията ще мотивира избора си чрез доклад. Екипът на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания ще се състои от 6 члена, от които 1 ръководител, 1 социален работник, 4 възпитателя. Броят на членовете на екипа е съобразен със стандарта за осигуряване на качествена грижа, спецификата на целевата група и ще обезпечи ресурсно предоставянето на услугата
9. Повишаване професионалния капацитет на екипи от ДДУИ - Кермен, КСУДС - Сливен, , ПУ- Сливен и други специалисти, работещи с деца със специфични потребности в община Сливен. Развиването в общината на нов вид социална услуга от резидентен тип обуславя необходимостта от провеждане на съвместни обучения за широк кръг специалисти от заинтересованите страни, които предвид спецификата на дейността си ще имат в различна степен и последователност отношение към процеса на предоставяне на услугата. Предвижда се провеждане на обучение в рамките на два модула от по два дни, в което на групи ще бъдат включени екипа на Дом за деца с умствена изостаналост- Кермен (20 бр.), екипа на Комплекс за социални услуги за деца и семейства- Сливен (28 служителя), на ПУ „Власаки Шуманов” (6 служителя) и на ДЦДУ (6 служителя). Участниците ще придобият базови знания за социалните услуги от резидентен тип, добри практики в грижата за деца с увреждания, антицискриминационни практики.
10. Специализирано обучение на екипа на услугата ”ЦНСТ” за деца с увреждания и други специалисти, предоставяне на поддържащо обучение и регулярни супервизии - индивидуални, екипни, групови. Провеждането на специализирано обучение за екипа от ДДУИ - Кермен и екипа на услугата ЦНСТ ще допринесе за придобиване на практически умения за подкрепа на децата в ситуацията на промяна в начина им на живот и умения за работа в екип в процеса на подготовка и извеждане на децата. Предвижда се обучение в два модула- 32 часа, което да преминат двата екипа от по 6 човека. Като социална услуга от резидентен тип ЦНСТ предоставя качествено различен тип подкрепа и грижи за потребителите. За да се създадат условия за ефективно предоставяне на услугите в ЦНСТ е необходимо провеждане на специализирани обучения, които са пряко насочени към качествено предоставяне на грижи и услуги. Предвижда се провеждане обучение на 4 модула - 72 часа, в което да се включат екипа на услугата ЦНСТ и външни специалисти- 4 бр., които ще се ангажират с предоставяне на услуги за децата. Всеки час от обучителните модули ще се проведе от по двама обучители. Поддържащо обучение за екипа на ЦНСТ в рамките на 4 посещения от по 8 часа (32 часа), като разглежданите теми ще бъдат определени в процеса на работа с децата в ЦНСТ. Като част от процеса на психо- социалната работа е супервизията. Предвижда се предоставяне на 24 индивидуални и 4 групови супервизии за екипа на услугата, както и 8 екипни супервизии за екипа от външни експерти.
11. Оценка потребностите на децата в ДДУИ- Кермен и подбор на бъдещите потребители на услугата „ЦНСТ” за деца с увреждания Със заповед на кмета на община Сливен ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от 7 члена, който ще извърши индивидуална оценка потребностите на всички деца от ДДУИ – Кермен (34 деца). За качественото изпълнение на дейността ще се разработи специализирана "Методика за оценка на потребностите на децата, които ще постъпят в ЦНСТ", като екипа ще премине еднодневно обучение за нейното прилагане. На база разработената методика ще се оценят възможностите и потенциала за развитие на всяко от децата в институцията. След прилагане на методиката и провеждане на индивидуални разговори с децата екипа ще мотивира становище за всяко от тях и ще препоръча 8 за извеждане от институцията и настаняване в услугата „ЦНСТ” за деца с увреждания. Дейността на екипа и взаимодействието със служителите от ДДУИ - Кермен ще се координира от екипа за управление на проекта.
12. Подготовка за извеждане на децата от ДДУИ- Кермен и предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”за деца с увреждания. Подготовката за извеждане от институцията на потребителите услугата ще се реализира приоритетно в рамките на специализираната институция от екипа, сформиран в ДДУИ- Кермен и екипа на услугата „ЦНСТ”. Екипа от ДДУИ - Кермен ще подпомогне процеса на създаване на емоционални връзки между децата и непознатия за тях екип на услугата, като напускането на институцията ще се извърши поетапно и съвместно между децата и екипа на услугата. В този преходен период от екипа на услугата ще се изготви План за развитие и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЦНСТ”, като дейността ще се подпомага методически от консултант. Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦНСТ, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Операционализирането на процеса ще се базира на Методика за Център за настаняване от семеен тип за деца, разработена от интердисциплинарна група в съответствие с нормативните изисквания, апробирана и в процес на утвърждаване. Индивидуализирането на дейностите и услугите ще се извършва на база планове за действие на отдел „Закрила на детето” и плановете за грижа разработени от екипа на услугата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 482 BGN
Общ бюджет: 207 535 BGN
БФП: 207 535 BGN
Общо изплатени средства: 207 381 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 096 BGN
2012 162 285 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 381 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 38 332 BGN
2012 137 942 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 764 BGN
2012 24 343 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 107 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Договори на екипа на проекта
Индикатор 2 Протоколи от екипни срещи на екипа на проекта
Индикатор 3 Сключени договори с изпълнители
Индикатор 4 Изготвени месечни анализи за напредъка на проекта
Индикатор 5 Анкетни карти за потребители
Индикатор 6 Ремонтирани и оборудвани помещения – снимки, инвентаризационен списък
Индикатор 7 Договори с екипа на ДДУИ-Кермен
Индикатор 8 Трудови договори на екипа на услугата
Индикатор 9 Издадени сертификати за обучение
Индикатор 10 Изготвена методика за оценка на потребностите на потребителите
Индикатор 11 Настанени потребители в нова услуга
Индикатор 12 Изготвени специализирани оценки и индивидуални планове за грижи
Индикатор 13 Изготвен правилник за вътрешния ред в ЦНСТ
Индикатор 14 Осигурен достъп в подходящо учебно заведение-ученическа карта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз