Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0165-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0043
Наименование: „Дневен център за възрастни хора – Мадан”
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествена и устойчива социална услуга за възрастни хора, която да гарантира равен достъп, да подобри качеството им на живот, като се насърчат равните възможности, ориентирани към индивидуалните им потребности и се разшири обхвата, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в община Мадан
Дейности: Дейност1. Организация и управление на проекта 1.1. Установяване на ефективна Система за управление и реализация на проекта – Включва: - Установяване на методи, регламенти, правила, процедури, техники, функционални характеристики на участниците и други по управление на проекта – утвърдена система за управление на проекта и ще се изпълнява от членовете на екипа. - Делегиране на индивидуални правомощия и отговорности по изпълнение на проекта - специално формирана управленска и изпълнителска структура – Екип за организация и управление на кандидатстващия проект (ЕОУП): Ръководител, Координатор, Счетоводител, Експерт „Информация, публич-ност и обществени поръчки” и Технически сътрудник. 1.2. Актуализация на предвиденото в условията на подписания договор - Изготвяне на корекционен времеви план – график за реализацията на дейностите по проекта и план за разходване на средствата, съгласно одобрения бюджет от Договарящия орган. 1.3.Подготовка и определяне на процедурите за мониторинг и контрол - Вътрешната оценка: периодично по време на изпълнението на всяка дейност, както и след приключване на проекта. Методи за само-оценяване: на различни етапи от реализацията на проекта. Оперативни (ежедневни и месечни) и периодични (тримесечни) процедури: постигани резултати, планираните цели, проведени наблюдения и оценки за хода на проекта, формуляри за обратна връзка от участници и др., медийно отразяване, одити и др. инструменти за “мониторинг”, “анализ“ и “контрол“, които очертават зоната на “разумно - допустимият риск”, в която ще се движи изпълнението на проекта, за да се гарантират неговата предвидимост и устойчивост. 1.4. Подготовка на тръжните документи и провеждане на процедурите – Подготовка на документацията за избор на изпълнители: в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП. Вида и предмета на обществените поръчки по проекта са както следва: Доставка на обзавеждане и оборудване на помещения в Дневен център за възрастни хора – Мадан - чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП; Провеждане на кръгла маса на тема “Социални услуги в общността за възрастни хора» и на Семинар на тема „Социални услуги за социално включване” - чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП; Доставка на храна за нуждите на Дневен център за възрастни хора – Мадан - чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП; Извършване на дейности по информация и публичност на проекта - чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП 1.5. Изготвяне и представяне на Технически доклади и Финансови отчети - Сформирането на екип от специалисти с подходяща квалификация и опит, и подходящо разпределение на функциите между тях ще създаде предпоставки за успешното изпълнение на проекта, което ще гарантира изпълнението на специфичните цели на проекта., в съответствие с изискванията на Договарящия орган.
Дейност 2: Обзавеждане и оборудване на помещения в Дневен център за възрастни хора – Мадан. Обзавеждането и оборудването са предмет на възлагане по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (събиране на минимум три валидни оферти) - доставка.„Дневен център за възрастни хора – Мадан” ще е разположен в част от ІV-ти етаж на масивна сграда общинска собственост, която разполага с асансьор и осигурен подход за трудноподвижни хора. Помещенията са отремонтирани, не се нуждаят от извършване на ремонтни дейности. По проекта ще се закупи само оборудване и обзавеждане, съгласно спецификация и приложено към проекта разпределение (скица на вида помещения и подробна обяснителна записка), съобразено със спецификата на предоставяната услуга ще бъдат обзаведени и оборудвани следните помещения: Зали „Рехабилитация”, „Социална рехабилитация; „Функционална трудотерапия”; „Музикоте-рапия”; „Дневно пребиваване”; „Хранене и чайна”; „Кух-ненски бокс”; „Манипулационна” и Стая за персонала.
Дейност 3: Кадрово обезпечаване на „Дневен център за възрастни хора – Мадан” и повишаване на сензитивността на персонала. 3.1. Кадрово обезпечаване на „Дневен център за възрастни хора – Мадан” - По проекта за период от 10 месеца ще се назначи персонал, който ще е пряко ангажиран с предоставяне на социалната услуга, както следва: Рехабилитатор – 0,5; Медицински сестри - 3, Социален работник - 1; Хигиенист – 0,5. Персонала е определен в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и свързаните с него нормативни документи. Основно ще е зает с предоставяне на социалната услуга: здравни и рехабилитационни дейности, организиране на свободното време и отдих и културни дейности за период от 10 месеца в рамките на проекта. Функционалните отговорности и характеристики, подробно е разписан в Дейност 5 и т. 5.2.2. от формуляра за кандидатстване. За заемане на длъжностите, ще се извърши подбор през месец 3 от проекта, подробно разписан в т. 5.2. Методика за изпълнение на проектното предложение по предварително разработена процедура и критерии. 3.2.Обмяна на опит и добри практики за повишаване сензитивността на персонала в „Дневен център за възрастни хора – Мадан” - Два месеца след началото на пряката работа с възрастните хора е планирано основният персонал в центъра да обмени опит и добри практики с работещи в „Център за самотно живеещи хора на пенсионна възраст – гр. Пловдив” в рамките на 3 дни и във връзка с организация на работата и задоволяване потребностите на обслужваните лица. Обменът ще се осъществи след предварително планиране на посещението и непрекъсване на работата в центъра, т.е. трима специалисти за 3 дни и на по-късен етап още двама за 3 дни.
Дейност 4: Провеждане на кръгла маса на тема “Социални услуги в общността за възрастни хора” и Семинар на тема „Социални услуги за социално включване 4.1.Провеждане на кръгла маса на тема “Социални услуги в общността за възрастни хора” - За участие ще бъдат привлечени: представители на местната власт, местни институции с отношение към проблемите на възрастните хора, Общинска организация на БЧК, Дирекция „Социално подпомагане”-Мадан, Хоспис-Мадан ЕООД, Демократичния съюз на жените, Съюза на инвалидите, НПО, представители на бизнеса и медии. Тя ще се проведе в рамките на един ден с участието на 30 човека. Ще се обсъди нуждата наложила предоставяне на социална услуга в общността – „Дневен център за възрастни хора – Мадан”, запознаване с европейските практики, и създаване на партньорства на местно ниво. В заключение ще се сформира Обществен съвет по проблемите на възрастните хора - Мадан с представители на широката общественост. 4.2. Провеждане на семинар на тема „Социални услуги за социално включване” - В продължение на 3 /три/ дни, с участие на 20 /двадесет/ човека – работещи в центъра, привлечени доброволци, представители на обществения съвет по проблемите на възрастните хора - Мадан. Програмата ще включва: Социална работа и социални услуги за специфични групи потребители; Същност и методи на социалната работа; Социална оценка; Супервизия на социалната работа; Социални услуги за възрастни с увреждания и стари самотни хора. Предвидените теми са избрани на база идентифицираните потребности на хора в пенсионна възраст и описаните проблеми в общността. По реализация на дейности 4.1 и 4.2. се предвижда да се сключи договор с фирма изпълнител с предмет: Провеждане на кръгла маса на тема “Социални услуги в общността за възрастни хора» и на Семинар на тема „Социални услуги за социално включване” Вид: услуга. Основание: чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП. По задание - Първо: Осигуряване на кетърнига по провеждане на кръгла маса, включително зала и презентационна техника (30 души, продължителност един ден) и Второ: Провеждане на тридневен семинар по зададени от Възложителя – община Мадан теми, като фирмата ще се задължи да осигури цялостното провеждане – зала, презентазционна техника, подготовка на учебните и презентационни материали, преподаватели, програма, снимков материал и др. свързани с цялостната организация.
Дейност 5: Функциониране на „Дневен център за възрастни хора – Мадан” 5.1.Подбор на ползвателите и разработване на индивидуални планове за работа. 5.1.1. Подбор на ползвателите и критерии - Със заповед на Кмета на община Мадан ще бъде назначена комисия, която да разгледа подадените молби от кандидатите за ползване на услугите на „Дневен център за възрастни хора – Мадан”. Задължителен критерии е да имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Мадан и да отговарят на още поне два от изброените по-долу: да са на пенсионна възраст; да са навършили възраст за пенсиониране, но не са придобили право на пенсия; да са самотно живеещи възрастни хора с липса на социални контакти и дейности осмислящи ежедневието; да са с нарушена действена способност; да са в затруднено материално положение; да са подали молба за настаняване в специализирани институции; да не са подпомагани от Дирекция „СП”; да са във физическо и психическо състояние, което да отговаря на заложените в Дневния център дейности. 5.1.2. Разработване на индивидуални планове за работа - След приемането на възрастните хора в Дневния център за всеки един от тях ще се изготви индивидуален план за работа, който ще се базира на направената оценка на потребностите на лицето и по предложение на социалния работник. В него ще са отразени индивидуалните потребности.. С плана ще се формират и основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на хората и комплекс в терапевтични занимания и групова работа., чрез месечен график за ползване на услугите. 5.2. Осигуряване функционирането на „Дневен център за възрастни хора” за период от 10 месеца в рамките на проекта с 50 броя ползватели на услугата. 5.2.1. Хранене – По проекта ще бъде предоставян обяд (предястие, основно ястие, включително подкрепителни напитки). Ще се попълни молба-декларация за диетично хранене, заверена от личния лекар, в която са вписани всички заболявания на бенифициента и специфичните му изисквания по отношение на храната. Храната ще се доставя в обособената „Зала за хранене и чайна” в дневния център и ще се поднася в часовете между 11.00 – 13.00 часа. По проекта ще се проведе избор на изпълнител за доставка на храна и се сключи договор с фирма на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП. Максималната стойност при подаване на офертата ще е 4,65 лв. за предястие и основно ястие, включително и подкрепителни напитки (чай, кафе и др.). 5.2.2.Социално консултиране- Ще се извършват при първоначалното приемане на всеки възрастен човек, периодично или при възникнала необходимост. 5.2.3. Предоставяне на медицински услуги - Съобразно специфичните особености и характеристики на целевата група и извършвано от мед. сестра: Ежедневно измерване на кръвно налягане и пулс; Измерване на температурата при необходимост; Измерване на кръвна захар в зависимост от типа диабет и по медицински предписания; Контролиране на приема на медикаменти, предписани от личния лекар или медицински специалист; Придружаване до ДКЦ и лаборатории – по предписание на личния лекар. Всички тези показатели и намеси ще бъдат отразявани в специално изработена за целта форма. 5.2.4. Рехабилитационни мероприятия - Провеждане на лечебна гимнастика за потребителите с двигателни и хронични увреждания, съобразно изработените им лични планове и под контрола на рехабилитатора; Поддържане на двигателни умения, чрез комплекс от разнообразни двигателни упражнения; Закаляване на организма, посредством разнообразни закалителни процедури. 5.2.5. Организиране на свободното време - Съгласно индивидуалните планове на всеки, съобразени с психофизиологичните дадености и особености в сформирани групи по интереси и график. 5.2.6.Провеждане на функционална трудотерапия, социална рехабилитация, и музикотерапия : По групи - -Функционална трудотерапия (цветарство, плетене, бродиране, и др. конструкивна дейност); Социална рехабилитация (четене на книги, списания, вестници, рисуване и др. дейности съобразно заявените потребности; Музикотерапия (пеене, свирене, слушане на музика и други, съобразно заявените потребности); Почивка, отдих и развлечения (гледане на телевизия, игра на шах/табла, събеседване по теми, обмен на информация и други общи занимания, включително обсъждане на теми касаещи бенефициентите, тяхната социализация, нуждите и интересите им със социалния работник); Културотерапия (посещения на културно-исторически и природни забележителности и др.)
6. Информация и публичност за проект «Дневен център за възрастни хора – Мадан». По реализация на проект „Дневен център за възрастни хора – Мадан” се предвиждат следните видове и форми за осигуряване на публичност и прозрачност: 6.1. Комуникация с медиите и информационни събития - Прессъобщения – 4 бр. (при стартиране на дейностите – 1 бр., при провеждане на дейностите – 2 бр. и при приключване на проекта – 1 бр.); Провеждане на пресконференция – 2 броя (при стартиране на проекта – 1 бр. и заключителна пресконференция – 1 бр.) 6.2. Разработване и разпространение на печатни информационни материали- Информационна брошура - 500 бр.; Листовки – 250 бр.; Бланки за писма и други документи–500 бр.; Флагове на ЕС и ЕСФ – 2 бр. 6.3. Разработване и разпространение на рекламни материали - Шапки – 100 бр.; Тениски – 100 бр.; Бележници – 100 бр.; Химикали – 100 бр. 6.4. Външна реклама - Плакати – 5 бр.; Банери – 5 бр. Всяка една от предвидените форми ще е съобразена със задължителните изисквания и технически характеристики, определени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРЧР. Дейностите по информация и публичност са предмет на външна услуга на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП и съгласно подробна спецификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 342 BGN
Общ бюджет: 136 731 BGN
БФП: 136 731 BGN
Общо изплатени средства: 135 549 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 268 BGN
2011 53 605 BGN
2012 51 676 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 549 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 728 BGN
2011 45 564 BGN
2012 43 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 540 BGN
2011 8 041 BGN
2012 7 751 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 332 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой преки потребители на услугата
Индикатор 2 Брой хранения, за преките потребители на услугата
Индикатор 3 Брой одобрени кандидати за извършване на услугата -/персонал за работа в дневния център
Индикатор 4 Брой лица, участвали в обмен на опит и добри практики по предоставяне на социални услуги за възрастни хора
Индикатор 5 Вид на предоставените терапии
Индикатор 6 Брой проведени процедури
Индикатор 7 Брой обособени и оборудвани помещения
Индикатор 8 Участници в семинар и кръгла маса
Индикатор 9 Проведени комуникационни и информационни събития
Индикатор 10 Брой печатни информационни материали и рекламни материали
Индикатор 11 Брой рекламни материали
Индикатор 12 Брой обслужвани лица: потребители на услугата
Индикатор 13 Брой хранения за преките потребители на услугата
Индикатор 14 Брой лица, сключили договор пряко предоставящи услугата
Индикатор 15 Брой лица, представили доклади от извършен обмен
Индикатор 16 Брой предоставени терапии
Индикатор 17 Брой сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 18 Брой обособени и оборудвани помещения 0165
Индикатор 19 Брой участници 0165
Индикатор 20 Брой комуникационни и информационни събития
Индикатор 21 Брой разработени и разпространени печатни информационни материали
Индикатор 22 Брой разпространени рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз