Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0047-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0051
Наименование: „Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян“
Бенефициент: Фондация международно социална служба- България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на област Смолян чрез развитие на социални услуги в общността за превенция на институционализацията и социалната изолация и за успешна социална интеграция. 1. Създаване на Центрове за обществена подкрепа (ЦОП) в общините Златоград и Доспат и Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) в община Доспат с оглед превенция на институционализацията и социалната изолация и успешна социална интеграция; 2. Изграждане капацитета на персонала на ЦОП и ДЦДУ чрез придобиване на нови знания, умения и опит за предоставяне на социални услуги за деца и семейства с високо качество и ефективност; 3.Повишаване на обществената чувствителност по проблемите на децата и семействата в риск чрез реализиране на Информационна кампания.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта: 1.1-Провеж дане на ежемесечни партньорски работни срещи във всяка община-партньор; 1.2. Провеждане на общи срещи между партньорите и заинетресованите страни (1.2.1-Въвеждаща, 1.2.2-Първа междинна, 1.2.3-Втора междин Прилагане на система за управление и мониторинг на проектните дейности и определяне на параметрите на сътрудничество между водещата организация, партньорите по проекта и заинтересованите страни. Дейностите са необходими за детайлно запознаване с идеята и предвидените инициативи; уточняване начините за съгласуване на действията в процеса на реализация. Всички решения се вземат с консенсус и при пълна прозрачност. Предвижда се във всяка община да се създаде Оперативна група (ОГ) за наблюдение и изпълнение на дейностите по проекта, в която ще участват координаторът на проекта, представител от съответната община, на ДСП/ОЗД, на МКБППМН, училища, а след стартиране на услугите и Управителят на съответната услуга. За участие в ОГ ще бъдат поканени и представители на община Борино, която също ще се възползва от услугите по проекта в Доспат. На областно ниво ще се създаде Консултативен съвет с участието на ръководителя на проекта, ресорните зам-кметове на двете общини- партньори по проекта, както и на община Борино, представители на заинтересованите страни- РДСП, РИО, РЦЗ, регионални медии. За участие в съвета ще бъде поканен и ресорният зам-областен управител. Ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между партньорите по проекта и заинтересованите страни за определяне на общите и специфични ангажименти за успешно изпълнение на проекта. При осъществяване на тази дейност и ако пътува повече от един представител на МСС-България, ще бъде използван служебният автомобил, с който разполага екипът в София, което ще бъде по-икономично. Подобна е обосновката за изпълнение на дейност 2 и 3. Затова част от разходите по пътуването са заложени като гориво.
Дейност 2. Изграждане капацитета на персонала на ЦОП и ДЦДУ. 2.1. Набиране и подбор на персонала: Персоналът ще бъде набиран чрез 4 -кратно отпечатване на обяви в печатна медия, която има регионално покритие. След провеждане на конкурс в съответствие с процедурата за набиране и подбор на персонала на МСС-България, ще бъдат подбрани общо 24 души за работа в трите услуги - 19 специализиран персонал и 5- админ.-помощен. От тях: 7 –в ЦОП-Златоград, 6 –в ЦОП-Доспат и 10 – в ДЦДУ – Доспат. 2.2.Назначаване и Обучение на персонала: Професионалистите от ЦОП и от ДЦДУ ще преминат 14-дневно обучение, разделено на три нива- въвеждащо, специализирано и продължаващо, включващо и 2 дни практически стаж. В обучението ще бъдат включени всички членове на персонала, с изкл. на почасово-наетите и хигиенистите. Въвеждащото и специализираното обучение обхващат 10 дни, вкл. стажът за всеки тип услуга. Те ще бъдат проведени през 4-ия месец от началото на проекта (І-ия от старта на услугите), съответно за ЦОП и за ДЦДУ. Поради отдалечеността на двете общини една от друга и с оглед по-висока ефикасност при използване на ресурсите, планира се обучението на трите екипа по услугите да се проведе в гр. Смолян. Стажът (по 2 дни) ще се проведе за екипите на ЦОП - в ЦОП-Смолян, а на ДЦДУ - в ДЦДМУ-Севлиево, управляван от МСС-България. Продължаващото обучение- 2 х 2 дни за екипа от всяка услуга ще се проведе през 8-ия и 11-ия месец от началото на проекта (5-ия и 8-ия месец от стартирането на услугите) на място във всяка община, за да се оползотвори максимално времето за обучение и да се осигури присъствие на член от екипа в услугата за връзка с ползвателите. За всеки обучителен модул (2 дни обучение), вкл. и практическото обучение, е предвиден един ден за подготовка и за разработване на материали. 2.3. Консултиране и супервизия на персонала. Консултирането относно прилагането на приетата методология на работа и предоставяне на услугите ще се провежда от 5-тия до 7-тия месец от старта на проекта (2-4 месец от стартиране на услугите)-1 път месечно за всяка услуга. Супервизията ще започне от 8 месец от старта на проекта и ще продължи до края му. Предвижда се провеждането на една групова супервизия месечно, както и осигуряване на 2 индивидуални супервизии на член персонала за времето на предоставяне на услугите.
Дейност 3. Реализиране на Информационна кампания. Разработване на План за провеждане на информационната кампания, която ще включва следните направления и дейности: 3.1. Информиране на широката общественост за осигуряване публичност и прозрачност на проекта чрез провеждане на 2 пресконференции за инфор миране и запознаване на обществеността с целите на проекта, планираните действия и очакваните ре зултати, както и за постигнатите крайни ефекти на въздействие, както и на Заключителна конференция на тема: „Социални услуги за деца и семейства в област Смолян- резултати и предизвикателства”; 3.2. Популяризиране на услугите, развити в рамките на проекта и финансовата подкрепа от страна на ЕСФ и ОПРЧР чрез отпечатване на информационни дипляни отделно за ЦОП и за ДЦДУ, както и на 2 вида дипляни за превенция на насилието над деца, насочени към самите деца и към широката общественост; 3.3. Превеждане на 1 регионално събитие за професионалисти, работещи с деца и семейства в област Смолян „ Ролята на ЦОП в предоставянето на социални услуги за превенция”.
Дейност 4. Провеждане на тръжните процeдури за избор на фирми-доставчици на стоки или услуги за изпълнение на: Дейност 1, Дейност 2 (2.1, 2.2), Дейност 3 (3.2, 3.3), Дейност 5 и Дейност 6., сключване на договори и извършване на доставките. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени необходимите тръжни процедури и сключени съответни договори с избраните фирми-изпълнители в съотвествие с ПМС 55 /12.03.2007г. Тъй като всички предвидени процедури отговарят на изискванията, посочени в чл. 12 ал.2 на ПМС 55, предвидено е получаването на офертата и сключването на договор да стават в един и същи месец. Първият месец от старта на проекта е подготвителен период за подаване на искане за предоставяне на оферта към фирми за всички планирани стоки и услуги, с изкл. на външния одит.
Дейност 5. Предоставяне на услугите в ЦОП-Златоград и ЦОП-Доспат Капацитет: Златоград -25 и Доспат - 25 клиенти. Капацитетът е предложен на базата на оценката на потребностите на децата в риск и семействата в общините, като за Доспат са отчетени и тези на децата в риск в община Борино, които ще получават услуги от ЦОП- Доспат. Целеви групи: деца и младежи до 18 години в риск от общността и техните семейства; деца и семейства от общността. Основни направления и услуги: превенция на изоставянето; превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие и техните семейства; превенция на отклоняващо се поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства; превенция на отпадането от училище и работа с деца, застрашени от или отпаднали от училище и техните семейства; реинтеграция на деца в биологичното им семейство; подкрепа и консултиране на семейства от общността. През първия месец от старта на услугите екипът ще бъде включват в обучение, ще бъде ангажиран с разработване на задължителната документация, както и с провеждане на срещи с ДСП/ОЗД, представители на училищата, здравната система с оглед представяне на услугите на ЦОП.
Дейност 6. Предоставяне на услугите в ДЦДУ-Доспат Капацитет- 20 деца и младежи с увреждания от 5 до 18 год. ДЦДУ ще предоставя услуги и на децата и младежите с увреждания от община Борино. Предоставяни услуги: 1.Прием на децата и младежите в дневна или полудневна форма на грижа, както и за почасови специализирани услуги 2.Придружаване в процеса на обучение - групово или индивидуално, което осигурява задоволяването на ежедневните потребности, развитие на различни навици и умения за живот чрез работа в ателиета и свободни занимания, като създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване,); 3.Терапевтична работа, индивидуална и/ групова по трудотерапия, логопедия, рехабилитация и лечебна физкултура, психомоторика; 4. Психологична консултация и оценка на ресурсите на детето; на нуждите на родителите и семейството от подкрепа; 5. Психосензорна стимулация, групова и индивидуална, чрез разнообразни сензорни упражнения; 6. Придобиване на различни умения, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време, развлечения, както и за разширяване на кръгозора и „откривателство” чрез различни ателиета за групова работа в и извън Дневния център, екскурзии, посещения в различни институции и обществени места (насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници) за по-добра социална интеграция; 7. Услуги за родители - информиране за спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, консултиране с оглед подобряване на грижите за детето от най-ранна възраст, насочване при необходимост към консултации със специалисти извън Дневния център. През първия месец от старта на услугите екипът ще бъде включват в обучение, ще бъде ангажиран с разработване на задължителната документация, както и с провеждане на срещи с ДСП/ОЗД, представители на училищата, здравната система с оглед представяне на услугите на ДЦДУ. Ще бъдат проведени и срещи с родителите на деца с увреждания за представяне на дейността на ДЦ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 194 BGN
Общ бюджет: 209 112 BGN
БФП: 209 112 BGN
Общо изплатени средства: 207 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 47 239 BGN
2011 112 164 BGN
2012 47 621 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 177 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 153 BGN
2011 95 339 BGN
2012 40 477 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 970 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 086 BGN
2011 16 825 BGN
2012 7 143 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 053 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 3 Изграден капацитет на персонала на ЦОП и ДЦДУ
Индикатор 4 Проведени регулярни срещи на Оперативните партньорски групи (ОПГ) във всяка от трите общини и на Консултативния съвет (КС)
Индикатор 5 Проведена информационна кампания 0047
Индикатор 6 Изградени и функциониращи нови алтернативни социални услуги в общността за деца и семейства
Индикатор 7 Брой деца и семейства, ползващи услугите на ЦОП и на ДЦДУ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз