Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0135-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0040
Наименование: „Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания в общините Добрич и Добричка”
Бенефициент: „Международен колеж” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на икономическата интеграция и преодоляване на социалното изключване на хора с увреждания и членовете на техните семейства в общините Добрич-град и Добричка.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Дейността включва: 1. Сформиране на екип за управление на проекта в състав: ръководител на проекта, координатор от организацията-партньор по проекта, технически сътрудник и счетоводител. 2. Разработване и приемане на план за организация, управление, вътрешна оценка и мониторинг на проекта. 3. Организиране и провеждане на ежемесечни срещи на екипа и партньорите по проекта за координация и планиране на предстоящи дейности. 4. Мониторинг и отчитане.
Дейност 2. Проучване и анализ. 1. Провеждане на проучване с 2 фокус-групи от по 12 човека – представители на целевата група за определяне на възможностите и интересите им за започване на работа, стартиране на собствен бизнес, както и нуждите им от подходяща подготовка за активно социално включване. 2. Провеждане на проучване с 1 фокус-група от 12 души – представители на бизнес, браншови и бизнес организации за определяне на желанието и възможностите и стимулите, които биха ги накарали да наемат хора с увреждания.
Дейност 3. Създаване на пакет услуги за социална интеграция и пълноценна икономическа активност. Дейността включва: 1. Създаване на Зона за социално включване и подкрепа на предприемачеството в базата на „Международен колеж” ООД, в която ще бъдат обособени няколко къта: 1.1. Компютърен кът, оборудван с шест компютърни конфигурации и едно мултифункционално устройство, снабдени с програмата SpeechLab, които позволяват на хора със зрителни увреждания да ползват Интернет самостоятелно; 1.2. Кът за повишаване на квалфикацията, където ще се провеждат групови и индивидуални занимания и консултация на хора с увреждания. 1.3. Библиотечен кът, снабден с учебна литература по бизнес предприемачество, учебни помагала и фонотека с учебна и развлекателна литература, подходяща за ползване от хора със зрителни увреждания. За улесняване на свободния достъп на хората с увреждания до ползване на литература, 20-те работни места в читалнята на ВУ „Международен колеж” ООД – гр. Добрич ще бъдат снабдени с програмата SpeechLab. 2. Създаване и оборудване на звукозаписно студио. Звукозаписното студио ще бъде използвано за записване на учебна литература от типа «говорящи книги» за хора със зрителни увреждания, както и за развитие на музикалния талант на хората с увреждания чрез предоставяне на възможност за изготвяне на звукозаписи. За целта ще бъде извършен ремонт на помещение в базата на «Международен колеж» ООД – включващ изграждане на ел. инсталация, подмяна на подова настилка, подмяна на дограма, шумоизолация на помещението, подмяна на вратите и др. Звукозаписното студио ще бъде оборудвано с необходимата техника, включваща компютърни конфигурации, слушалки, микрофони, звукозаписен пулт и др. 3. Разработване на пакет от дейности за подкрепа за социално включване, включващ пакет от услуги за хора с увреждания – професионално оринетиране, мотивационно консултиране, мобилност и ориентиране; обучение по полезни умения; брайлово ограмотяване и др. 4. Подбор и назначаване на социален администратор, който ще подпомага хората с увреждания за бърза и лесна ориентация в изградените зони и кътове за социална интеграция, както и ще подпомага предлагането на услугите за консултиране.
Дейност 4. Разработване и адаптиране на учебен курс по предприемачество за хора с увреждания Дейността включва следните под-дейности: 1 Разработване на учебен курс по предприемачество в рамките на професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес” за обучение по част от професия съгласно СПОО: код 345050. Учебният модул ще е разработен така, че да стане част от обучението по професията. В учебния курс ще бъдат включени темите: регистрация и управление на фирми, бизнес планиране, счетоводство и финансово управление, маркетинг, компютърни умения и др. С цел обхващане на максимален брой представители на целевата група учебния курс ще бъде адаптиран и за хора със зрителни увреждания като ще бъдат записани учебните помагала в новоизграденото звукозаписно студио. Матералите от курса ще бъдат систематизирани в учебно помагало по предприемачество. 2. Адаптиране на учебния курс за хора със зрителни увреждания – записване на 10 „говорящи учебника” за хора със зрителни увреждания по икономика, право, организационно поведение, управление, маркетинг, финанси, бизнес развитие, психология и др.
Дейност 5. Провеждане на пилотно обучение по „Предприемачество”. Дейността включва пилотно тестване на разработения учебен курс по предприемачество за хората с увреждания и членовете на техните семейства. С цел осигуряване на равни възможности за обучение на всички представители на целевата група ще бъдат изпълнени следните дейности: 1. Подбор на обучители и провеждане на петдневен курс за обучение на обучители. Предвид спецификата на целевата група ще бъде организиран курс за обучители, които ще усвоят и имат възможност да систематизират учебния материал включен в курса, но и ще придобият допълнителни знания и умения за работа със специфичната целева група – 5 дни х 10 обучителя х 6 часа 2. Организиране и провеждане на двумесечно обучение по предприемачество на хора с увреждания и членове на техните семейства – 2 групи х 20 човека х 40 дена х 3 уч.ч./ден. 3. Организиране и провеждане на едномесечен курс по компютърна грамотност на хора със зрителни увреждания и техните семейства с цел усвояване на умения за самостоятелна работа с компютър и Интернет – 15 човека. – 1 група х 20 дена х 4 уч.часа/ден 4. Организиране и провеждане на двумесечно обучение по предприемачество на хора със зрителни увреждания – 15 човека. – 1 група х 40 дена х 4 уч.ч. Освен теоретични познания обученията по предприемачество ще бъдат съчетани с практически занимания. В края на обучителния курс, обучаващите ще разработят проект на бизнес план за стартиране на самостоятелен бизнес, както и ще придобият умения за представяне на потенциални работодатели. Успешно завършилите обучителните курсове ще получат удостоверения за завършен курс от Центъра за професионално обучение към „МК” ООД, ангажирано с изпълнението на обучителните дейности. 5. Консултации и индивидуална работа с хора с увреждания за мотивация и професионална ориентация. Към екипа на проекта ще бъдат ангажирани психолог и социален работник и експерт по професионално ориентиране, които ще предоставят индивидуални консултации на целевата група. Екипът ще бъде на разположение на целевата група в продължение на три месеца по два часа на ден. За предоставяне на консултациите ще бъдат наети социален работник, психолог, експерт по професионална ориентация.
Дейност 6. Изграждане на виртуален ресурсен център за хора с увреждания. 1. Дейността включва разработване и поддържане на специализирана Интернет страница за хора с увреждания и уеб-базирана електронна библиотека. На Интернет страницата ще бъдат публикувани учебната програма по предприемачество, информация за свободни работни места, подходящи за хора с увреждания, информация за работодатели – преференции и облекчения при наемане на хора с увреждания и др. Разработената по проекта електронна библиотека ще бъде на разположение на всички заинтересовани лица и след приключване на проекта. В интернет пространството ще бъдат достъпни всички аудио материали, разработени по проекта - 10 аудио учебника, курса по предприемачество за незрящи хора, както и допълнителни материали, разработени след приключване на проекта. Целта е да се осигури по–голяма достъпност до учебните материали, разработени по проекта.
Дейност 7. Форум „Равни права и възможности за хората с увреждания” 1. Ще бъде проведен еднодневен форум, на който представителите на целевата група ще демонстрират своите умения, ще се представят бизнес плановете, ще се демонстрират техните таланти, както и ще се популяризират резултатите по проекта. За участие във форума ще бъдат поканени представители на целевата група, местни и регионални власти, бизнес организации, институции, отговорни за провеждането на социалната политика на местно и регионално ниво – Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и др.
Дейност 8. Информация и публичност Изпълнението на дейността по информация и публичност включва следните под-дейности: 1. Пресконференция по повод стартирането и края на проекта. 2. Отпечатване на плакати на проекта – 200 броя. 3. Подготовка и отпечатавне на информационна листовка за предлаганите услуги за социална интеграция и подкрепа на предприемачеството – 350 броя. 4. Отпечатване на трансперант на проекта – 1 брой. 5. Изработване на информационни табели за обозначаване на звукозаписното студио и помещението, в което ще бъдат предлагани обученията и услугите – 2 броя. 6. Отпечатване на стикери за обозначаване на закупеното оборудване – 400 броя. 7. Подготовка и отпечатване на листовка с резултатите от проекта – 300 броя. 8. Публикации в медиите – 5 броя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 602 BGN
Общ бюджет: 130 795 BGN
БФП: 130 795 BGN
Общо изплатени средства: 125 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 120 BGN
2011 0 BGN
2012 86 110 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 252 BGN
2011 0 BGN
2012 73 194 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 868 BGN
2011 0 BGN
2012 12 917 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 785 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 2 Развити социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи
Индикатор 3 Приложени иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване
Индикатор 4 Сформиран екип за целите на управлението на проекта.
Индикатор 5 Осигурена среда за изпълнение, мониторинг и отчитане на проекта.
Индикатор 6 Оформени и оборудвани три зони за хора с увреждания – компютърен кът, библиотечен кът, зона за индивидуални и групови консултации.
Индикатор 7 Оборудване на 20-те работни места в читалнята на Висше училище „Международен колеж” с програмите SpeechLab, Jaws for Windows, и Window-eyes.
Индикатор 8 Ремонтирано, оборудвано и адаптирано помещение за звукозаписно студио.
Индикатор 9 Разработен пакет от дейности за хора с увреждания в подкрепа на социалното включване.
Индикатор 10 Разработен учебен план за курс по предприемачество, адаптиран за хора с различни увреждания.
Индикатор 11 Придобити знания и умения по предприемачаество и проведени два двумесечни курса
Индикатор 12 Придобити умения по компютърна грамотност на хора със зрителни увреждания
Индикатор 13 Получена подкрепа за професионална оринетация и икономическа интеграция на хората с увреждания
Индикатор 14 Изградена Интернет страница за достъпна информационна среда за хора с увреждания до ресурсна база в подкрепа на социалната и икономическата им интеграция.
Индикатор 15 Инициирано партньорство в подкрепа на социалното и икономическото включване на хората с увреждания.
Индикатор 16 Брой лица, започнали работа след повишаване на квалификацията им
Индикатор 17 Сключени договора с членовете на екипа на проекта
Индикатор 18 Проведени работни срещи на екипа на проекта. Приет план за организация, управление и изпълнение на проекта.
Индикатор 19 Брой ползватели на зоните за хора с увреждания
Индикатор 20 Брой на ползвателите на читалнята
Индикатор 21 1. Брой на ползвателите на звукозаписното студио; 2. Брой записани учебни помагала от типа „говорящи книги”. 3. Брой записи направени във звукозаписното студио.
Индикатор 22 Брой на ползвателите на услугите в подкрепа на социалната интеграция
Индикатор 23 Брой ползватели на плана
Индикатор 24 1. Брой обучени хора с увреждания. 2. Брой получени сертификати
Индикатор 25 1. Брой обучени хора със зрителни увреждания
Индикатор 26 Брой на хората, получили подкрепа за намиране на работа
Индикатор 27 Брой ползватели на Интернет страницата
Индикатор 28 Проведен регионален форум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз