Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0123-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0039
Наименование: Дневен център за възрастни хора с увреждания
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на възрастните хора с увреждания и преодоляване на рисковете от социалното им изключване посредством предоставяне на услуга в общността – дневен център и чрез изграждане и функциониране на мрежа от социални психично-здравни услуги.
Дейности: Дейност 1. Ремонт, обзавеждане и оборудване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Панагюрище Ремонт, обзавеждане и оборудване на предоставените помещения за Дневен център за възрастни с увреждания. По проекта се предвижда да бъде извършена подмяна на вътрешни мазилки по стени и тавани, освежаване на помещенията и демонтаж на фаянсова облицовка. Община Панагюрище се ангажира да дофинансира останалите ремонтни дейности, в които да се предоставят качествени и достъпни дневни форми на социални услуги за възрастни хора с увреждания, целящи превенция на социалното им изключване и институционалицация. Ремонтните дейности включват: подмяна на настилките, частична хидроизолация по покрив, подмяна на фаянсова облицовка по стени, частична подмяна на В и К и Ел. инсталации и подмяна на съществуваща външна и вътрешна дограма (врати и прозорци). Изграждане на рампа за хора с увреждания. След ремонта ще бъдат обособени следните помещения: 1 дневна с кът за почивка и трапезария, кабинет за дейности по интереси и групова работа, два броя санитарни възли, един от които за инвалиди 150см-/150см. с душ, медицински кабинет, разливно където ще се разлива храната, две спални помещения и тераса. Стаите за отдих ще бъдат мебелирани и оборудвани по подходящ начин съобразно установените потребности на лицето за лесно и безопастно придвижване на обитателите в инвалидни колички, ще се обособи зала за занимания, оборудвана с минимален интериор, задоволяващ най-основните потребности за организация на свободното време, образование и нформация, лесно и безопастно придвижване на обитателите в инвалидни колички. За безпрепятствен достъп на ползвателите на социалните услуги ще се изгради рампа съгласно Наредба №6/26.11.2003 год.
Дейност 2. Подбор и назначаване на персонал на Дневен център за възрастни хора с увреждания За ефективно изпълнение на дейностите и услугите в дневния център се предвижда да бъдат нает следния персонали: Видове длъжности: а) специализиран персонал:  директор 1 бр.;  социален работник 3 бр.;  психолог 1 бр.;  рехабилитатор 1 бр.;  мед. сестра 1 бр.;  трудотерапевт 1 бр.; б) помощен персонал:  хигиенист 1 бр.;  санитар 1 бр.;  кухненски работник 1 бр.;  домакин 1 бр. Една част ще бъдат наети на трудов договор, а друга на почасово работно време на хонорар. Предвижда се подборът на персонала да премине през следните етапи: o Обявяване на конкурс. o Подбор по документи на кандидатите. o Провеждане на индивидуално събеседване на одобрените по документи кандидати. o Обявяване на резултатите от конкурса. Подбора на кандидатите ще се извърши съвместно и с партньорите по проекта по предварително разработена карта за интервю от Фондация „СПО”. Назначаване на избрания персонал: o Подготовка и подписване на индивидуални договори. o Подготовка на длъжностни характеристики за съответните длъжности.
Дейност 3. Управление на услугите и методическа подкрепа на персонал на Дневен център за възрастни хора с увреждания На екипа ще бъде предоставена подкрепа при стартирането на новата услуга, което е необходимо за нейното утвърждаване. Предвижда се подкрепа по отношение на целия процес – от насочването на потребителите към услугата; съдържанието на дейностите в рамките на Дневния център и изхода от услугата. Управлението на услугите ще се базира на следните принципи: комплексност, екипност, отчетност, професионална подкрепа и консултиране в процеса на предоставянето на комплекса от услуги. За тази цел ще бъдат включени консултанти и експерти, които да подпомогнат процеса. Дейността предвижда оптимизирането на услугите и работа по тяхното качество, което изисква три основни : 1) създаване и изграждане на екипа, длъжностни характеристики, съответстващи на методиката и щатно разписание на персонала в съответствие с предвижданите услуги; 2) Повишаване на капацитета на персонала и неговото специализиране за предоставяне на по-богат набор от услуги; 3) Непрекъсната супервизия и развитие на капацитета на персонала и привличането на допълнителни ресурси към услугите в ДЦВХУ. Управлението на услугите ще се базира на следните принципи: комплексност, екипност, постоянно взаимодействие с институции и организацииот местнта общност, отчетност, професионална подкрепа и консултиране в процеса на предоставянето на комплекса от услуги – 96 дни методическо консултиране и подкрепа.
Дейност 4. Повишаване на капацитета на наетия персонал и супервизия на наетия персонал Обучения. Проектът включва развитие на човешките ресурси в посока на натрупването и надграждане на знания от страна на персонала, като ще бъдат организирани модулни обучения за всички служители и такива, които да надграждат уменията им и специализират конкретния служител съобразно задачите по проекта. Този подход се предлага с оглед на ограничена натовареност и възможността за получаване на безплатни (за персонала) обучения. В обучението ще бъдат включени наетите специалисти в Дневния център и представители на организациите, които ще формират партньорската мрежа – дружества на инвалидите, НПО, Община и т.н. Основната цел на този вид обучения е да се повишат професионалните компетенции на наетия персонал, съобразени с изискванита за предтавяне на новата услуга в общността. Участието и на други професионалисти в обученията, ще даде възможност и е предпоставка за изграждането на партньорска мрежа от професоионалисти, които да могат да общуват на общ пофесионален език. Предвиждаме обучителните групи да бъдат до 20 човека и с двама обучители. Обученията ще бъдат реализирани с ресурс от Фондация СПО. Обученията са: o Базово обучение - 68 часа; o Специализирано обучение - 156 часа. Всяко обучение ще бъде провеждано от двама обучители. От общия брой обучения, 2 от тях ще бъдат изнесени, като едно от тчх е тридневно като продължителност и едно двудневно. Супервизия на персонала. При предоставянето на социални услуги за възрастни хора с увреждания, супервизията на персонала се явява един от елементите, които гарантират качеството. Предвижда се да бъде проведена:  ежемесечна индивидуална супервизия 84 бр.;  ежемесечна групова супервизия на персонала на ДЦВХУ – 10 бр.
Дейност 5. Предоставяне на социални услуги в Дневен център за възрастни хора с увреждания Услугите ще са индивидуално планирани след оценка на потребностите и ще включват дейности, съобразени с интересите, възможностите и силните страни на потребителите. Ще се изработват индивидуални рехабилитационни, терапевтични, възтановителни планове и програми, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Услугите ще включват: o Индивидулните планове ще включват както работа със ползвателите на услугите, така и с техните близки и роднини – индивидуална и групова работа с близки и роднини; тренинги, информиране и консултиране; насочване и придружаване за ползване на други социални услуги; посредничество между институциите. Възрастните хора с увреждания, които живеят в семейна среда обикновено получават подкрепа от своите роднини и близки. Споделената грижа в рамките на семейството и разширеното семейство предполага участие на роднините, необходимост в някои случаи от обучение или семейна медиация за подобряване на взаимоотношенията. o Групови и индивидуални занимания в ателиета по интереси. За ангажиране на свободното време на ползвателите към ДЦВХУ са предвидени включването им в клубове по интереси. Това са:  Клуб “Градинар;  Клуб “Ръчно творчество”;  Клуб “Народно традиции и празници”;  Клуб “Култура”;  Клуб “Занимателни игри”. За реализиране на клубовете ще бъдат организирани и провеждани народни празници, съвместно с близки и роднини, други дружества, читалища, ДЦДУ “Дъга” и др. организации. Ще бъде организирани съвместни благотворителни базари по празниц като 1 март и Коледа. Ще бъде закупена и оборудвана библиотека с популярна и специализирана литература (напр.: за плетиво, градинарство, народно творчество), ще бъде направен абонамент за популярни ежедневници, специализирани вестници и списания, ще бъдат закупени популярни игри (карти, табла, шах и т.н.), ще се организират посещения на културни мероприятия в Панагюрище, ще бъдат закупеи материали за засаждане и поддържане на градината на Центъра, материали за изработване на плетива, сувенири, гоблени и т.н. Дейностите ще бъдат насочена към реално социално включване на хората с увреждания в обществения живот на населеното място. Характерна особеност на Дневните центрове, които работят през последните години е, че тяхната работа се ограничава до сградата, в която е базирана услугата. Това води до вторична форма на изолация на хората с увреждания. o Наблюдение на здравен статус и състояние, извършване на необходимите манипулации от медицински специалисти (медицинска сестра, рехабилитатор). o Хранене – ще бъде извършвано веднъж дневно, като се предвижда да се предоставя от кетъринг изпълнител. Също така 2 пъти в месеца ще се организира и хранене извън пространството на ДЦВХУ – посещение на групи потребители в различни заведения за обществено хранене. Според сезона ще се организират и пикници. Комплекса от услуги ще се предлага и за 10 човека от съседните села на Панагюрище, като за това се предвижда специализирана мобилна подкрепа и помощ директно в домовете на потребителите, без хранне.
Дейност 6. Създаване на партньорска мрежа за социално включване на възрастните хора с увреждания Механизмът за съвместна работа ще осигури на ефективни работни взаимодействия със заинтересувани страни – Ощина Панагюрище, Фондация СПО, ДСП, местни дружества и организации, нпо и доставчици на услуги. На двудневна изнесена работна среща на представители на заинтересованите страни, ще бъде обсъдено взаимодействието между тях, с цел обединяване на усилията – дискутиране, планиране и взимане на решения за ефективно социално включване на възрастните хора с увреждания. Предвижда се и втора еднодневна работна среща за приемане и подписване на механизма. Срещите ще бъдат водени от ангажирани за това лица – фасалитатори. Рамката за механизма ще бъде изработена съвместно и с подкрепата на консултанти и експерти. Предвижданият брой участници в работните срещи да е група от 20 човека.
Дейност 7. Популяризиране на постиженията на проекта За периода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат проведени 3 кръгли маси, като първата ще бъде за представяне на проекта и запознаване на местната общност с целите и планираните дейности. Втората кръгла маса ще бъде посветена на отчитане на напредъка по проекта, а на третата ще бъдат представени крайните резултати и изпълнение на дейностите по проекта. За по-голяма прозрачност на управление и изпълнение на проекта ще се формира Съвет за прозрачност, който ще вземе участие в предвидените кръгли маси. Предвижда се популяризиране на проекта да се извършва през целия период на изпълнение на договора – представяне на услугите по време на работни срещи, организирани прояви и празници, презентации, кръгли маси. Периодично ще бъдат публикувани материали за напредъка на Проекта в местните печатни и електронни медии. Информация за напредъка по проекта ще бъде публикувана и на интернет-страницата на Община Панагюрще. За популяризиране на дейността на проекта, програмата и донора ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени рекламни брошури – 250 бр., химикали – 150 бр., стикери – 100 бр., бележници – 100 бр. Те ще бъдат разпространявани по време на обучения, работни срещи, организирани прояви, кръгли маси. Ще бъдат изработени 1 информационна табела за визуализация на входа на Центъра, 1 информационно табло за донора и проекта и 1 транспарант, който да се използва за визуализация при различни прояви по проекта. Също така, поради ограничеността на средствата за закупуването на оборудване на Центъра, се планира привличане и подкрепа от различни местни организации и частни лица за дооборудването му.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 920 BGN
Общ бюджет: 157 270 BGN
БФП: 157 270 BGN
Общо изплатени средства: 155 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 90 764 BGN
2012 64 458 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 77 149 BGN
2012 54 789 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 615 BGN
2012 9 669 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 283 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Оптимизирани помещения и достъпност на средата в Дневен център
Индикатор 2 2. Обявен конкурс и извършен подбор на персонал за ДЦВХУ
Индикатор 3 3. Създаден компетентен, гъвкав и способен да работи в колаборация с партньори персонал.
Индикатор 4 4. Осигуряване на обучения и подкрепа на персонала за работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания.
Индикатор 5 5. Развита социална услуга ДЦВХУ, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителите от целевата група.
Индикатор 6 6. Създадена и функционираща партньорска мрежа от организации в подкрепа на социалното включване на възрастните хора.
Индикатор 7 7. Проведени кръгли маси. Поне веднъж месечно публикации за напредъка на проекта на интернет-страницата на Община Панагюрище www.panagurishte.org. Обществеността в Панагюрище е информирана за напредъка и резултатите от проекта от печатни и електронн
Индикатор 8 Назначен екип за ДЦВХУ.
Индикатор 9 Проведено методическо консултиране и подкрепа на екипа
Индикатор 10 Проведено базово обучение Проведено специализирано обучение Проведена индивидуална супервизия Проведена групова супервизия
Индикатор 11 Предоставени комплексни услуги, съобразени с индивидуалните потребности на потребители и техните семейства Сформирани клубове по интереси Проведени съвместни прояви с партньорски дружества и организации. Осъществен мобилна специализирана подкрепа
Индикатор 12 Проведени работни срещи на партньорската мрежа за изготвяне на механизъм за взаимодействие. Подписан механизъм за взаимодействие от заинтересуваните страни
Индикатор 13 Сформиран Съвет за прозрачност. Изработени, отпечатани и разпространени: рекламни брошури, химикали, стикери, бележници; Изработени: информационна табела за визуализация на входа на Центъра, информационно табло за донора и проекта и транспарант.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз