Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0118-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0038
Наименование: ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Бенефициент: Община Брезово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Брезово
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможности за пълноценно социално включване на деца, лишени от родителска грижа с акцент реинтеграция в семейството.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Цялостното управление на проекта ще се осъществи от екип в състав: - Ръководител на проекта; - Координатор; - Счетоводител; - Технически сътрудник. Дейността включва следните под-дейности: - сформиране на екип, определяне на функциите, задълженията и отговорностите на всеки от екипа. - разработване на система за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на отделните дейности; Изпълнение на мерките за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението; - Избор на изпълнители – подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и НВМОП, сключване на договори с подизпълнители и мониторинг на изпълнението по съответния договор; за тази част от дейността ще бъде ангажиран Експерт поддоговаряне. - Сформиране на експертен екип – външни консултанти за последващите дейности; - Финансово управление на проетка, счетоводство; - Изготвяне на технически и финансови отчети; - Управление на комуникациите с: Договарящия орган, партньори и заинтересовани страни, изпълнители, медии и др., както и вътрешната комуникация в екипа.
Дейност 2. Ремонт и оборудване на помещенията на ЦНСТ Услугата ЦНСТ ще бъде организирана в помещения, които са общинска собственост. Помещенияата ще бъдат ремонтирани в рамките на проекта със средства от ЕФРР, което е описано подробно в Приложение Б-5. Дейността ще бъде организирана в 3 основни етапа: 1. Подготовка: ще бъдат подготвени и проведени процедури за избор на изпълнител/и съгласно ЗОП и НВМОП; 2. Доставка на оборудване; 3. Осигуряване на необходимите разрешителни за дейността от всички съгласувателни инстанции (РИОКОЗ, РСПАБ и др.)
Дейност 3. Организационно консултиране и методическа подкрепа за създаване на ЦНСТ. Дейност 3 ще бъде изпълнена чрез 2 под-дейности: 1. Разработване на документация за дейността - методика за предоставяне на услугата ЦНСТ; - правила и процедури и съответните документи (Правилник за вътрешния ред, инструкции и др.) 2. Набиране и подбор на персонал: - Изработване на критерии за подбор: - Изготвяне на длъжностни характеристики; - Набиране и подбор на персонал за предоставяне на услугата; сключване на договори с избраните кандидати; 3. Осъществяване на контакт с ДДЛРГ и ОЗД; идентифициране на потенцилани партньори от общността;
Дейност 4. Повишаване на професионалните компетенции на персонала на ЦНСТ – обучение, консултиране, супервизия. Дейност 4 се състои от следните под-дейности: 1. Подготовка на програма за обучение на персонала със следните основни модули: - Въвеждащо обучение на персонала След конкретна оценка на нуждите на персонала от обучение във връзка с реализиране на новия модел на работа и мотивация на екипите за активно участие в обучението се предвижда серия от обучения както за специализирания екип, така и за помощния екип - базисно обучение по социална работа и работа със случай, Специализирано обучение: – индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за работа, Работа в мултидисциплинарен екип и работа по случай; социално-педагогическо консултиране на деца с техните семейства, психично развитие на детето и последици от институционализацията, социална групова работа; формиране на социални и умения за самостоятелен живот; Продължаващо обучение: Продължаващо обучение за наетия екип и въвеждащо обучение за новоназначени. 2. Организиране и провеждане на обучителната програма. 3. Супервизия и поддържащо методическо консултиране Освен обучения, предложението предвижда осигуряването на индивидуални и групови супервизии на персонала, където всеки член на екипа ще може да представи случай или професионален проблем възникнал в хода на работата му. През целия период на работа всеки член на персонала, работещ директно с деца ще получава един път месечно индивидуална супервизия и ще има възможност да участва веднъж месечно в групова супервизия.
Дейност 5. Предоставяне на услуги в ЦНСТ Дейността включва следните етапи: 1. Определяне на конкретните клиенти и изготвене на индивидуална оценка на потребностите; 2. Изготвяне на индивидуален план за работа с всяко дете, ползвател на услугата. Актуализиране на плановете на всеки 6 месеца. 3. Групова и индивидуална работа с децата от целевата група за изпълнение плана на работа поотношение на ежедневните, здравните, образователни потребности; работа за изграждане на социален капацитет, който да спомогне за успешно включване в живота на общността; Организиране на дейности за свободното време; 4. Идентифициране на възможностите за връщане в семейството, работа с родители за възстановяване и заздравяване на връзката с родителите.
Дейност 6. Информиране и публичност За популяризиране на проекта партньорите ще реализират следните мерки: 1. Изработване и разпространение на рекламни материали – брошура и плакат; 2. Работа с местни и национални медии: 2 интервюта, 2 публикации в печатни издания; 3 прессъобщения ще бъдат публикувани във връзка със старта, официалното откриване на Центъра и края на проекта; 1 пресконференция. 3. Информационни събития: 1 експертно обсъждане на методологията за предоставяне на услугата; Официално откриване на ЦНСТ. 4. Външна реклама: ще бъде изработена информационна табела за сградата, в която ще се помещава денвният център; Банер ще бъде изработен за информационните събития и обученията. Напредъкът на проекта и значимите събития ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Брезово и тази на партньора. Дейностите за информиране и публичност ще бъдат съобразени с Комуникациония план на ОПРЧР, изискванията за визуализация и графичните стандарти на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 121 BGN
Общ бюджет: 85 914 BGN
БФП: 85 914 BGN
Общо изплатени средства: 85 884 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 424 BGN
2012 55 460 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 884 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 860 BGN
2012 47 141 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 564 BGN
2012 8 319 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 883 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой индивидуални планове за грижа 118
Индикатор 3 Брой идентифицирани родители с потелнциал за връщане на детето в семейството 118
Индикатор 4 Брой специалисти, включени в обучителните модули за предоставяне на услугата 118
Индикатор 5 Информационни материали, подготвени и разпространени 118
Индикатор 6 Брой отразявания в медиите (публикации и съобщения) 118
Индикатор 7 Брой обучени специалисти 118
Индикатор 8 Брой деца от ДДЛРГ, обхванати от услугата ЦНСТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз