Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0171-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижа в общността – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: Център за социални услуги в общността
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на проекта. Набиране на лица за извършване на дейности по услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; обучение на наетите социални асистенти и домашни помощници; извършване на оценка на потребностите на потенциални потребители; избор на потребители; сключване на тристранни договори с потребители и трудови договори със СА и ДП; реализиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Мониторинг и оценка на качеството на услугата. Развитие на местния капацитет – на институции и доставчици.
Дейности: Дейност 1. Организиране и управление на проекта Екипът ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Ще се състои от 3 души. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. Насочена е към изграждане на организационната структура на кандидата и организиране на качествен работен процес, създаване на ясни правила за работа в екип с цел реализиране на дейностите и целите на проекта. Създаване на материални и логистични предпоставки за успешно реализиране на проекта.
Дейност 2 Организиране на офис на проекта Община Елена, като партньор по проекта, ще предостави офис за реализиране на проектните дейности. Офисът ще е в сградата на общината, подходящо обзаведен.
Дейност 3 Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. Организиране на начална и заключителна пресконференция. Отпечатване на цветни брошури - 100 броя. Изработване на информационна табела за офиса на проекта. Информация в Интернет.
Дейност 4 Набиране на социални асистенти и домашни помощници Изготвяне на критерии за допустимост на кандидатите. Подсигуряване на 31 лица, заявили желание да работят като СА и ДП Кандидатите ще се набират по изработените критерии и провеждане на устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта. Сключване на договори с одобрените кандидати.
Дейност 5 Провеждане на обучение Изготвяне на програма за въвеждащо обучение (само за лица, които не са работили като СА или ДП по предходни фази) за срок от 3 работни дни, предоставяне на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, провеждане на обучението. Провеждане на поддържащо обучение (според идентифицирани потребности от страна на СА и ДП).
Дейност 6 Набиране на потребители на услугите Набиране на заявления от кандидат потребители. Извършване на социална оценка на индивидуалните потребности на всеки кандидат потребител. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугите; запознаване с дейностите по услугите, определяне размера на дължимата месечна такса, начина на формиране на таксата и сроковете за плащане, сключване на тристранни договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка.
Дейност 7 Предоставяне на услугите от СА и ДП Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА и ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата за всеки СА и ДП, изготвени на база на Индивидуални планове за социални услуги на потребителите. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. ИП ще бъде актуализирани на 6 месечен период или при нужда. Социалните асистенти и домашни помощници ще попълват „Дневник на потребителя”, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности и подпис на потребителя.
Дейност 8 Социално и психологично консултиране Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА и ДП - напр. при суициден риск, домашно насилие, др.; Консултиране на проектния екип в разработване на индивидуални планове за услуги. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се ниво на експертност.
Дейност 9 Мониторинг на предоставянето на услугите Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечния отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА и ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост (напр. по сигнал). Извършването на мониторинг е важна част от дейностите по предоставяне на услугите. Мониторингът предоставя възможност за обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и казуси и проследяване на качеството на предоставяната услуга. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти, супервизия, работа по случай и поддържащо обучение.
Дейност 10 Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА и ДП. Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 446 BGN
Общ бюджет: 172 807 BGN
БФП: 172 807 BGN
Общо изплатени средства: 164 622 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 689 BGN
2011 65 877 BGN
2012 64 907 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 851 BGN
164 622 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 336 BGN
2011 55 996 BGN
2012 55 171 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 353 BGN
2011 9 882 BGN
2012 9 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 851 BGN
23 120 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0171-C0001
Индикатор 9 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място
Индикатор 10 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0171-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз