Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0101-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашен помощник в семейна среда
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Северен шуменски селски район"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 29.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: 1. Информационна кампания 2. Индивидуална оценка на потребностите 3. Подбор на потребителите 4. Подбор на домашни помощници 5. Въвеждащо обучение на домашните помощници 6. Индивидуален план за предоставяне на услугата 7. Графици за предоставяне на услуги 8. Сключване на договори 9. Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” 10. Поддържащо обучение на домашни помощници 11. Осигуряване на здравословни и безопасни условия 12. Консултиране на домашни помощници и потребители Мониторинг
Дейности: Информационна кампания Разработване на информационни материали с описание на обхвата на услугата домашен помощник, условията и ред за представянето й. Организиране на начална, междинна и заключителна пресконференция с медиите.
Индивидуална оценка на потребностите Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители.
Подбор на потребителите На основата на изготвената индивидуална оценка, потребностите на лицето, степента на неотложност на включването му в обгрижване и отчитайки въздействието на конкретната ситуация върху потребителя, сформирана за целта комисия изготвя списък /в приоритетен ред/ на потенциалните потребители.
Подбор на домашни помощници Кандидатите за домашни помощници се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласата им за работа. На назначените се предоставя длъжностна характеристика.
Въвеждащо обучение на домашните помощници Преди започване на дейността обучение ще преминат назначените за първи път на тази длъжност домашни помощници. Обучението включва следните теми: общи познания за домашни грижи и необходимите умения, основни задължения, специфика на грижите за стари хора лица, методика за предоставяне на услугата, работа с клиенти и техните семейства, етични стандарти, справяне в кризисна ситуация, процедури за осигуряване качество на услуга.
Графици за предоставяне на услуги Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услуги на всеки потребител
Индивидуален план за предоставяне на услугата Изготвя се на база индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги.
Сключване на договори Показалите удовлетворителни резултати домашни помощници се назначават на трудов договор, подписват декларации за спазване на поверителността на личните данни и информация. Сключване на тристранни договори между потребител, бенефициент и домашните помощници с разписани права, отговорности и задължения.
Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” Преди започване на дейността се предоставят: изготвени от Служба по трудова медицина (СТМ) документи; работно облекло и баджове. Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/; Основно почистване /измиване на прозорци, врати, баня и др./; Поддържане на лична хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване и др./; Хранене /приготвяне на храна, подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране/; Битови услуги / закупуване на хранителни продукт, хигиенни материали, вещи от първа необходимост със средства от клиента и др./.
Поддържащо обучение на домашни помощници Обучението включва темите: Работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; умения на домашни помощници за справяне със състоянията при стари хора. Работа с възрастни с увреждания: характеристика на уврежданията; специфика на работа при физически и интелектуални увреждания.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия Разработване на правила, планове, инструкции за оценка на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава домашните помощници и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Консултиране на домашни помощници и потребители Консултациите се отнасят до всички домашни помощници и потребители на услугата. Включват: затруднения на домашни помощници в работа с потребителите и с институции; необходимост от допълнителни знания и умения за работа с други проблеми, които са свързани с пряката дейност на домашни помощници.
Мониторинг Изготвяне на План за мониторинг, включващ текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка на качеството на работа на домашни помощници, оценка на потребностите от обучение на домашни помощници, посещение на потребителите ежемесечно и при сигнал.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 370 BGN
Общ бюджет: 183 025 BGN
БФП: 183 025 BGN
Общо изплатени средства: 169 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 673 BGN
2011 69 621 BGN
2012 62 108 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 022 BGN
2011 59 178 BGN
2012 52 791 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 992 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 651 BGN
2011 10 443 BGN
2012 9 316 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 410 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0101-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз