Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: 1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании; 2. Подбор на потребителите на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”; 3. Подбор на социални асистенти и домашни помощници; 4. Разработване на индивидуални оценки на потребностите на всеки потребител и индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга; 5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги; - въвеждащо за лицата, които не са преминали такова; - надграждащо и супервизия за всички. 6. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите, в зависимост от техните потребности; 7. Организация и управление на проекта.
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании Ще бъдат изготвени: Указателна табела, брошури, носещи информация за доставчика, същността на услугите, начина за тяхното предоставяне, правилата за включване в проекта, източникът на финансиране. Ще бъдат направени 4 публикации в местните медии, 2 директни срещи с обществеността и медиите-радиа, за популяризиране на проекта и резултатите от него.Ще бъде организиран заключителен семинар за оценка на резултатите от него. Дейностите са необходими с оглед: спокойно обмисляне, с помощта на заинтересовани в семейството, на предлаганите услуги и правилен избор от страна на потребителите на услугите; информиране на обществеността за източника и реалните ползи от финансираните дейности.
Подбор на потребителите на услуги „Социален асистент и/или „Домашен помощник” След извършване на индивидуалната оценка на потребностите на кандидатствалите за ползване на услугите, включително на заявилите желание от фаза 1-32 лица, ще се извърши подбор по следните критерии: лица, в т. ч. деца, отговарящи на целевите групи на проектното предложение; лица, чийто индивидуални потребности ще бъдат удовлетворени професионално в рамките на заетостта на наетите лица. Подборът ще се извърши без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност. За потребителите от фаза 1, при които няма промяна в обстоятелствата,ще приложим принципа на доброволност при включване, независимо от вече заявеното желание. Пред вид опита и заявени предварително желания за включване, очакваме изборът да е между минимум около 75 лица. С оглед навременно включване в случаите на отпадане на нови потребители ще включим и резерви.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници С оглед качественото изпълнение на дейността по предоставяните услуги ще извършим следното: ще проведем последен разговор със СА и ДП, обучени, доказали качества и желаещи/към момента на представяне на проектното предложение/ да продължат дейността си, работили по схема №1 по ОПРЧР. Дейността е необходима, с оглед установяване промяна в обстоятелствата, предвид обявения възможен срок за начало на проекта. За останалите/предоставяли услуги по НП „АХУ” и НП „СУСС”, насочени от БТ и информирани от обявата в месните медии/, ще извършим подбор чрез интервю по критерии: квалификация, опит в подобен вид дейност, мотивация за упражняване на дейността, комуникативни способности, показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани. Подборът ще извършим без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и индивидуални планове за предоставяне на услуга. След подаване на Заявление до доставчика на услугите „СА” и „ДП” -Община град Добрич- за ползването им, експерти от водещата организация с участието на потенциалния потребител ще извършват оценка на нуждите. Дейността ще осигури актуалност на оценката с оглед установяване наличност в промяна на обстоятелствата и нуждите-за участниците във фаза 1 на схемата, доброволност при включване в новия проект, независимо от вече заявеното желание и изготвяне актуален индивидуален план за предоставяне на услугата/услугите. За новите участници – ще даде нужната картина от потребности и изготвяне на индивидуален план, с оглед постигане най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
Обучение на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги В изпълнение на целта ще извършим следните обучения:1. Въвеждащо обучение на 12 назначени СА, което ще се проведе в рамките на 24 часа, основно по Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. 2. Въвеждащо обучение на 8 назначени ДП, което ще се проведе в рамките на 24 часа, основно по Методиката за предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Участниците ще бъдат запознати с основните дейности на проекта и организацията, която ще създадем с оглед качественото му изпълнение. Във въвеждащото обучение няма да включим, преминалите същото по фаза 1 на схемата. Те ще бъдат обаче запознати със спецификата на изпълнение на това проектно предложение. 2. Надграждащо обучение с всички 17 СА и 16 ДП – ще се проведе, след оценката на персонала и ще включва решаването на различни казуси, от досегашен опит и от тяхната практика. Данните за опита ще се установяват в текущия мониторинг на проекта. Ще се проведе в рамките на 8 часа /два дни/ със социалните асистенти и 8 часа /два дни/ с домашните помощници. Обученията са разделени за СА и ДП, с оглед спецификите на двете дейности и ефективността на обученията в малки групи. 3. Супервизия: Ще бъдат проведени 2 групови за СА и 2 – също групови супервизии за ДП. Те ще комбинират нейната обучаваща и подкрепяща функция, ще осигурят допълнителни знания и подкрепа в справянето с различни ситуации, възникнали в процеса на работа. Изпълнението на дейност №5 е необходима, за да осигури нужните знания, умения, подкрепа на наетите лица, за качествено предоставяне на услугите, както и опазване на собственото им здраве. Това ще доведе до успешното изпълнение целите на проекта.
Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, комплексно или поотделно на потребителите. Предоставянето на социалните услуги комплексно или поотделно на потребителите се извършва съобразно направената оценка. Услугите ще се предоставят по начин, който съхранява човешкото достойнство и гарантира правото на личен избор на обслужваните лица. Услуги, предоставяни от социален асистент: Помощ при общуването и поддържането на социалните контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. Включва: организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др., придружаване до училище и помощ в подготовката, осигуряване на компания чрез общуване, грижи за осигуряване на психически конфорт. Административни услуги: съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др. съобразно нуждите. Услуги, предоставяни от домашен помощник: Текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; помощ при грижа за външни цветя; основно почистване – измиване на прозорци и врати, баня, кухня, кухненски уреди; поддържане на лична хигиена – помощ при ежедневния тоалет, обличане и др. съобразно потребностите.От досегашния ни опит сме установили, че много често потребителите се нуждаят от ползването на комбинирана услуга, но изпитват стрес при посещението на повече от едно лице в дома си. Все още някои потребители/особено по-възрастните/-не смятат някои от социалните услуги, които предлагаме като възможност, за „работа”. Това налага в тези случаи, едно лице да предоставя комбинирана услуга. Услугите ще се предоставят по ежемесечно изготвен график.
Закупуване на мобилна компютърна техника, хардуер и принтер. Ще бъде закупен преносим компютър, мишка, чанта и цветен лазерен принтер. Дейността е необходима поради характера на работата в отдела и голямото натоварване на компютърната техника. За ефективното управление на проекта е наложително закупуване на преносим компютър, което ще позволи изпълнение на дейностите по администрирането на проекта в и извън офиса.Той ще бъде ползван от целия екип на управление. Цветният принтер ще даде възможност за качествена визуализация и предвид техническите данни, ще намали разходите по администриране на проекта.
Организация и управление на проекта При започване изпълнението на проекта, екипът за управление ще изготви: Правилник за вътрешния ред, включващ всички процедури по методиките за качествено предоставяне на социалните услуги, Длъжностни характеристики на СА и ДП. Ще осигури вътрешен мониторинг за тяхното изпълнение. Ще съблюдава срочното изпълнение на планираните дейности, спазване правилата за информиране и публичност, изискванията на методиките за предоставяне на услугите; ще осигури прозрачност в изпълнение на дейностите; ще изготвя своевременно междинните и финалния отчети. Екипът ще работи на граждански договори, в рамките на 120 часа месечно. Ще привлече експерти по изпълнение на основните дейности. Ще спазва толерантно отношение към партньора по изпълнение на съвместните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 612 BGN
Общ бюджет: 195 845 BGN
БФП: 195 845 BGN
Общо изплатени средства: 180 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 922 BGN
2011 119 767 BGN
2012 21 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 934 BGN
2011 101 802 BGN
2012 18 063 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 799 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 988 BGN
2011 17 965 BGN
2012 3 188 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 141 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0062-C0001
Индикатор 9 Брой изготвени индивидуални оценки и индивидуални планове BG051PO001-5.2.07-0062-C0001
Индикатор 10 Общ брой потребители на услугата " Домашен помощник" /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз