Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Професионални социални асистенти за качествен живот и услуги в общността
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Перущица
Описание
Описание на проекта: - Сформиране на екип за управление на проекта; - Въвеждане на система за контрол; Подготовка и възлагане на външни услуги, - Изработване на материали за визуализация на проекта; - Представяне на проекта; - Приемане на заявления от кандидат потребители и оценка на потребностите. - Разработване на индивидуални планове за грижи за нуждите на бенефициентите на услугата; - Подбор на СА; - Обучение на СА; - Сключване на договори с потребителите на услугата; - Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите; - Разработване на социално - психологични и терапевтични програми за хора с увреждания - потребители на социални услуги и техните семейства; - Разработване и водене на досие на СА и всеки потребител; - Предоставяне на услугата СА; - Супервизия на екипа, консултантите и социалните асистенти по проекта - Поддържащо обучение за консултанти и социални асистенти - работа по случай. Сертифициране на социалните асистенти и вписването им в регистър на Са към Българ
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта. Водещата организация и партньорът ще формират екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите. подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта. Технически сътрудник- подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности. Експерти: - Експерт супервизия - 2 бр - Експерт оценка на потребностите и разработване на индивидуални програми - 2 бр.
Въвеждане на система за контрол Изработване на система за управление и мониторинг. Подготовка и възлагане на външни услуги След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за управление и контрол, включваща: - въвеждане на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - отчитане на резултатите от услугата в съответствие със съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно отчитане на напредъка по проекта, на база на въведените форми за отчет и „стандарти”; Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите. За нуждите на проекта се предвижда възлагане на обучения и сертифицирането на СА на външна обучителна организация, лицензирана за предлагане и провеждане на обучение на социални асистенти в НАПОО
Дейности по визуализация на проекта Дейността по Проекта се популяризира съгласно изискванията на ЕСФ чрез Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” като част от тези инициативи. • Разработване и разпространение на информационни и рекламни материали от екипа местно ниво. • Поддържане на работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на дейностите по проекта • Чрез изготвените рекламни и информационни материали ще се популяризира предоставянето на социалната услуга в общността, условията за реализирането й, реда за подаване на документи за участие и др. Публичността ще бъде осъществявана, като обществеността ще бъде информирана чрез местните медии за стартирането и реализацията на Проекта.
Представяне на проекта Организиране и провеждане на пресконференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани СА, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Приемане на заявления от кандидат потребители и оценка на потребностите Екипът на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с всички подали заявления потенциални бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Разработване на индивидуални планове за грижи, в съответствие с нуждите на бенефициентите на услугата; За да се изготви план за грижа е важно да се покрият максимално очакванията на страните, освен документите, ще се проведат и устни интервюта с кандидатите. Необходимо е да са предварително обсъдени въпроси, които касаят здравето и безопасността на страните, времевата рамка и правата и отговорностите на страните. Дейността е необходима, за да стартира предоставянето на социалните услуги. Изготвянето на индивидуални социални оценки на потребностите на подалите заявление се осъществява чрез директно интервю, събиране на информация и оценка на здравния статус/включване на личните лекари/, интересите, специфичните потребности, рискове и т.н. Информацията ще бъде съхранена и обновявана за целите на проекта и дейността на организацията.На 6 месец след началото на предоставяне на услугата, ще се направи текуща оценка, която да отчете напредъка по изпълнението на договорената с потребителите услуга, ккоти потребността от промяна или предоговаряне.
Подбор на СА Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – Перущица екипът на проекта ще подбере сред подалите по предварително обявена процедура за подбор на 45 лица, с които ще проведе индивидуално интервю. Съвместно със Сдружение с нестопанска цел на и за хората с увреждания „Надежда”-град Перущица” ще се проведат разговори със специалисти от БАСР за мотивиране на потенциалните СА за участие в проекта.
Обучение на СА Ще се проведат четири 3-дневни обучения на 35 предварително подбрани СА. Обучението ще бъде възложено на външна обучителна организация, лицензирана за професията „социален асистент”, както и професионалисти участвали в разработването на доказало ефективността си модулно обучение на СА и апробирали модела за работа в различни общини Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността. Те ще бъдат обединени в 4 модула, които целят придобиването на знания и умения за предоставянето на социални услуги в общността. Детайлизирана програма на обучението ще бъде съставена след мотивационното обучение и отчитане на местните потребности от нови знания и умения.Като примерни теми на модулите могат да бъдат. Модул 1: - Въведение в работата на социалния асистент и помагането в общността. - Права и отговорности на социалния асистент Модул 2 Теории за жизнения цикъл - Особености на стареенето. Социална работа с възрастни и самотно живеещи в общността - Специфика на работата с хора с увреждания в общността Модул 3 - Системен подход- и работа с различни семейни и общностни системи - Насилие и злоупотреба при работа с клиенти, форми и методи за работа Модул 4 - Комуникационни умения - посредничество при конфликти - Работа в мрежа в общността - Работа по случай Структурата на обучението е изработена в съответствие със спецификата н както на социалната услуга, така и с целевата група. Социалните асистенти имат потребност от целенасочено и системно обучение, за придобиване на умения за справяне. Тази форма доказала ефективността си както по отношение на окуражаване и подкрепа на социалните асистенти за практикуване, така и по отношение на потребителите, те да получават по висококачествена услуга.
Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Перущица като доставчик на услугата и съответния бенефициент. За целта ще бъде нает правоспособен юрист, който да разработи всеки договор.
Разработване на социално - психологични и терапевтични програми за хора с увреждания - потребители на социални услуги и техните семейства Експерт от партньорската организация съвместно с личните лекари ще участват в разработването на такива програми, съответстващи на нуждите на конкретния потребител с увреждане, в зависимост от социалния и здравния му статус.
Разработване и водене на досие на СА и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА , а те от своя страна ще разработят досиетата на потребителите, които обслужват.Документацията и базата данни ще се води и съхранява съгласно изискванията и методиките в техническия офис на проекта използван от социалните асистенти.
Предоставяне на услугата СА Назначените СА ще предоставят услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Супервизия на екипа и социалните асистенти по проекта Ежемесечни срещи със социалните асистенти и социалните асистенти , на които - ще се дискутират казуси от практиката на социалните асистенти. - независими ежемесечни доклади за напредъка на дейностите по проекта, които ще са на разположение на всички заинтересовани страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 813 BGN
Общ бюджет: 136 433 BGN
БФП: 136 433 BGN
Общо изплатени средства: 127 411 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 163 BGN
2011 66 234 BGN
2012 31 015 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 411 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 638 BGN
2011 56 299 BGN
2012 26 362 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 524 BGN
2011 9 935 BGN
2012 4 652 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 112 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз