Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0246-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Сопот
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: - Сформиране на екип за управление на проекта; - Система за контрол; - Закупуване на офис оборудване; - Изработване на материали за визуализация на проекта; - Представяне на проекта; - Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата; - Подбор на бенефициентите на услугата; - Подбор на СА и ДП; - Обучение на СА и ДП; - Сключване на договори с потребителите на услугата; - Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите; - Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител; - Консултантска помощ за СА и ДП; - Супервизия на дейностите по предоставяне на услугата СА и ДП; - Предоставяне на услугата СА и ДП;
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Ще бъде сформиран екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Дейност 2: Система за контрол След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за корегиране на работата /при необходимост/. Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Дейност 3: Закупуване на офис оборудване Ще бъде избран доставчик чрез проучване на пазара на това оборудване. Ще бъде подбран съвременен компютър, който ще се използва като сървър от екипа на проекта. Компютърът ще бъде с технически характеристики, съответстващи на техническата спецификация и конкурентна цена. Офис оборудването е изключително необходимо поради огромния обем от документация, която се продуцира в хода на изпълнение на проекта и при неговото администриране и отчитане. Предвиденото офис оборудване е от съвременен тип, то ще създаде по-добри условия за работа на екипа и ще гарантира съхранението на проектна документация на приключили проекти в установения от Оперативните програми срок.
Дейност 4: Изработване на материали за визуализация на проекта. Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, информационни табели. Две платени публикации в пресата.
Дейност 5: Представяне на проекта Организиране и провеждане на прескон-ференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани СА и ДП, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Дейност 6: Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата По предварително подготвен широк списък от потенциални бенефициенти специалисти от наета консултантска фирма ще посетят бенефициентите и ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях.
Дейност 7: Подбор на бенефициентите на услугата Екипът на проекта съвместно с експертите, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Дейност 8: Подбор на СА и ДП Екипът на проекта по свои критерии ще подбере безработни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Карлово и Сопот, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади, мотивирани да работят пенсионери.
Дейност 9: Обучение на СА и ДП Ще се проведат две обучения: 3-дневно стартиращо обучение и еднодневно поддържащо обучение по средата на периода на предоставяне на услугата на 25 предварително подбрани СА и ДП. За треньори ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността. В обучението ще вземат участие новоподбрани СА и ДП и резерви за подмяна на СА и ДП при необходимост.
Дейност 10: Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Сопот като доставчик на услугата, СА/ДП и съответния бенефициент. За целта ще бъде наета юридическа фирма, която да разработи всеки договор и предостави всяка възникнала юридическа услуга по време на проекта.
Дейност 11: Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Екипът на проекта и избраните СА и ДП ще разработват ежеседмично индивидуални графици, съобразени с нуждите на потребителите и заетостта на всеки от СА и ДП, екземпляр от тях ще се намира в офиса на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг.
Дейност 12: Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА, ДП и потребителите на услугата.
Дейност 13: Консултантска помощ за СА и ДП С помощта на нает експерт в предоставяне на социални услуги ежеседмично в офиса на проекта ще се осигури компетентна помощ на СА и ДП.
Дейност 14: Супервизия на дейностите по предоставяне на услугата СА и ДП. Ще бъде наета фирма, която ще направи преглед на начина на предоставяната услуга и работна среща с екипа за управление на проекта.
Дейност 15: Предоставяне на услугата СА и ДП Назначените СА и ДП ще оказват услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Дейност 16: Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа на проекта за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Дейност 17: Изготвяне на финален финансов и технически отчет. Непосредствено след приключване на дейностите по предоставяне на социалната услуга екипът на проекта ще изготви финалните технически и финансов отчети заедно с прилежащите към тях документи, доказващи техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 225 BGN
Общ бюджет: 97 828 BGN
БФП: 97 828 BGN
Общо изплатени средства: 87 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 245 BGN
2011 22 427 BGN
2012 38 948 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 308 BGN
2011 19 063 BGN
2012 33 106 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 937 BGN
2011 3 364 BGN
2012 5 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 143 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 246
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 246
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 246
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 246
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ДП 246
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 246
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 246


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз