Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0053-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0021
Наименование: Социален парк „Нов път – Хайредин”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел Нов път
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: Изграждане и развитие на мрежа от подкрепящи дейности за повишаване качеството на живот и преодоляване на социалното изключване на уязвими групи в община Хайредин. Внедряване и развитие на нови и иновативни социални услуги в общността, които са насочени към задоволяване на индивидуалните нужди на целевите групи по проекта. Разширяване на многообразието и териториалния обхват на предоставяните социални услуги в община Хайредин чрез прилагане и мултиплициране на съществуващи добри практики и подходи, насочени към социалното включване на уязвимите групи.
Дейности: Дейност 1. Подготовка стартирането на Социален парк „Нов път – Хайредин” 1 Подбор на персонала на Социалния парк, който ще предоставя социалните услуги; разработване на длъжностни характеристики и сключване на договори с тях: - управител – на трудов договор, пълно работно време - социален работник на трудов договор, пълно работно време – 3 бр. - медицинска сестра на граждански договор - хигиенист на трудов договор, пълно работно време Кандидатът ще организира провеждането на конкурс за подбор на кандидатите. Подборът на персонала ще става с интервю след подаване на документи за квалификация и професионален опит. 2. Подбор и сформиране на групите, които ще работят в Социалния парк: - популяризиране на възможностите, които се предоставят – за целта ще бъдат изработени рекламни материали и проведени индивидуални срещи с евентуалните кандидат потребители - подаване на молба от потенциалните кандидати - изготвяне на лично досие и програма за развитие на всеки от участниците в ателиетата; - разработване на база данни за потребителите и др.
Дейност 2 Доставка на оборудване и обзавеждане на помещенията За да работи успешно Социален парк „НОВ ПЪТ- ХАЙРЕДИН” е необходимо обзавеждането и оборудването на следната материална база: - помещение за организиране на свободното време, в което ще се провеждат занимания по интереси , културотерапията и музикотерапията. - помещение за социализация – в него ще се формира работно място за доставяне на услуги за заетост и квалификация; и кът предназначен за библиотека за детски книжки - помещение за спортна зала Необходимото оборудване, обзавеждане, материали и консумативи са подробно описани в бюджета и в приложенията към него. Още през първия месец ще започнем разработването на тръжната документация и провеждането на тръжните процедури. Тъй като сдружението няма специалист с необходимите знания и опит в тази област, дейността ще бъде възложена на външен експерт.
Дейност 3. Обучение, супервизия и обмяна на опит Персоналът на Социалния парк ще премине изнесено 3 дневно обучение, на което с помощта на външен преподавател ще се учат да работят в екип, ще усвояват необходимите знания и умения за ефективно взаимодействие с потребителите, проучване на потребностите, разработване и прилагане на индивидуални програми за развитие в съответствие с индивидуалните нужди на потребителите. След приключване на обучението управителят на Социалния парк и социалните работници ще продължат работа си под супервизията на опитен експерт в тази област. На всяко тримесечие /4 супервизии/ супервайзорът ще провежда срещи с тях за оценка и анализ на извършената работа, на постиженията и проблемите в работата. Ще се обсъждат конкретни случаи, когато е необходимо ще се ползват външни експерти и консултанти. При всяка среща супервайзорът ще представя нови техники, методики, добри практики. Така ще осъществим продължаващо обучение на екипа на Социалният парк. Ще бъде проведено проучване къде съществува добра практика за предоставяне на подобна социална услуга и ще бъде организирано посещение на персонала на Социалния парк с цел обмяна на опит и проучване на добри практики.
Дейност 4. Социални услуги в областта на заетостта и квалификацията Услугата ще се ползва от безработните в община Хайредин, които са над 12 %. След като се прекрати плащането на обезщетения за безработица, голяма част от безработните не продължават регистрацията си в Бюрото по труда, защото не очакват да получат помощ и подкрепа там. В областта на заетостта и квалификацията ще предлагаме следните услуги: - Предоставяне на информация за свободни работни места в област Враца и близките общини. Източници на тази информация ще са бюлетините на Бюрата по труда гр.Враца, гр.Козлодуй, гр. Оряхово и др. Безработните лица ще имат възможност с помощта на социален работник да търсят в реално време свободни работни места по интернет. - Мотивиране /чрез индивидуални срещи и разговори/ и подпомагане регистрацията на безработни лица в Бюрото по труда за могат да ползват възможностите на ОП „РЧР” за повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и подобряване конкурентоспособността им на пазара на труда. - Мотивиране и подпомагане включването на безработните лица в курсове за квалификация и преквалификация - предоставяне на информация за съществуващи възможности, оказване на помощ при попълване на необходимите документи и др. - Извършване на административни услуги – попълване на документи на неграмотни граждани В резултат на предоставяните услуги ще се повишавана квалификацията и конкурентоспособността на безработните лица и ще се изграждат нагласи за мобилност.
Дейност 5. Подкрепа за самотните майки В община Хайредин младите майки са около 85, от които 38 отглеждат сами децата си, а 10 са от ромски произход. При отглеждането на децата младите майки ползват подходите и методите на своите родители, не се спазват елементарни хигиенни изисквания, не се спазват сроковете за имунизации и т.н. В Социалния парк младите майки ще получават практически съвети как да отглеждат децата си от медицинската сестра. Ще организираме 6 беседи от опитни педагози и педиатри, които ще дадат практически съвети относно здравето и възпитанието на децата. Младите жени ще изградят своя общност, която ще им даде сили да прилагат наученото в практиката; ще споделят своя опит и ще си помагат при отглеждането на своите деца. Ще издадем брошура „Аз и моето дете” която ще включва най-важното за хигиенните навици и имунизациите на децата до 7 годишна възраст. Проблем за ромската общност, който оказва силно отрицателно влияние върху цялостното развитие на децата е недоброто владеене на български език. Затова ще създадем библиотека за детски книжки, каквато няма в общината. Младите майки ще бъдат мотивирани да четат приказки на своите деца. Световната педагогическа практика показва, че това оказва много силно положително влияние върху психичното развитие на децата и върху овладяването на българския език.
Дейност 6. Социални услуги в областта на здравето Медицинската сестра ще извършва здравна профилактика – мерене на кръвно налягане, на кръвна захар, пулс, тегло и др. В община Хайредин възрастните хора няма къде да спортуват или да възстановяват физическата си активност след преболедуване. Възможностите, които ще предоставя ателието ще се ползват от 30 хора с увреждания, за които ще бъде обзаведена спортна зала с малки гири,. В двора на Социалния парк ще бъде изграден площадка, 3 пейки, лост и др. С цел подобряване социализацията на хората с увреждания и на възрастни ще започнем провеждането на социален туризъм – общи излети сред природата и посещения на национални исторически обекти. Това ще подобри контактите между участниците и ще подпомогне изграждането на толерантна към различието социална среда. Ще бъдат разработени индивидуални планове за работа с всеки човек с увреждане. Изпълнението на тези планове и напредъка на потребителите ще се обсъждат на 6 месеца на срещи на екипа на проекта и екипа на Социалния парк. Ще бъде разработена програма за изнасяне на цикъл от лекции и беседи по теми, актуални за здравето на целевите групи – предпазване от бременност, вредата от ранните бракове за ромските девойки, здравни проблеми и профилактика на отделните възрастови групи, превенция на ХИВ и СПИН, туберкулоза, хепатит А и В. Ще бъдат издадени 3 брошури, тираж 100 броя. В тях на достъпен език ще се предоставя необходимата информация в изброените области.
Дейност 7. Културотерапия Потребителите ще бъдат включвани в две форми на работа – пасивни потребители и активни участници. Пасивните потребители ще имат възможност да слушат музика, да присъстват на репетициите и на изявите на групата за автентичен фолклор и така ще допринесем за укрепване на техните социални контакти и преодоляване на социалната изолация. Потребителите ще могат да се включват активно в следните форми на работа: - Група за автентичен фолклор – 10 участника; ще работят под ръководството на художествен ръководител ще разучават и популяризират автентичния за Хайредин фолклор. Групата ще се събира два пъти в месеца и ще работи по 4 часа. - Група „Приложни изкуства” – 15 участника, ще се стимулира творческото мислене чрез изработване на картички, дребни сувенири. групата ще се събира два пъти в месеца и ще работи по 4 часа. Чрез дейностите на групите ще се разширяват контактите и взаимодействието на Социалния парк с местната общественост (участие на групите в общоселските празници, тържества и обичаи, връзки и съвместни дейности с читалището, училището, други НПО в селото и др.).
Дейност 8. Занимания по интереси и лични контакти Ползватели – преди всичко това ще са ползвателите на услугите на Социалния парк, но и всички жители на общината ще имат възможност да ползват тези услуги. Проблемът, за чието решаване ще работим е преодоляване на социална изолация, липса на контакти, липсата на информация поради изключителната бедност на населението, което няма възможност да си купи вестник, няма телевизор или радио вкъщи. Ще им предоставям възможност за гледане на телевизия, четене на вестници – ежедневници или специализирани издания за пенсионери, за цветарство, кулинарство, плетиво и др. Ще направим абонамент на 1 национален ежедневник, 2 регионални вестника, в. „Трета възраст”, в. „Втора младост”,и др. специализирани вестници в областта на цветарството, кулинарията и др. Потребителите в Социалния парк ще бъдат стимулирани да се включват в организирани дейности по цветарство, кулинарство, плетиво. По-опитните ще обучават начинаещите, ще се организират изложби с произведените творби, тематични конкурси и вечери. Друга възможност, която ще предоставя е честването на лични, национални и религиозни празници.
Дейност 9. Информация и публичност Рекламни издания за публичност на проекта: - рекламна дипляна, представяща проекта и финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР – тираж 100 бр., размер А4, пълноцветен печат - Изготвяне и отпечатване на 100 бр. плакати за визуализация на проекта, поставени в кметствата и в общината в офиса на проекта и на др. обществени места , - ще бъдат издадени 3 броя информационен бюлетин за дейността на Социалния парк –в тираж 100 броя, размер А3, пълноцветен печат - 5 бр. публикации в местната регионална преса,една публикация за старт на проекта,месец 1, , две публикации през 5 и 8 месец на проекта за популяризиране на услугите и постигнатите до момента резултати.Една публикация в края на проекта за обявяване на постигнатите резултати по проекта. Визуализация – за популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР” ще бъдат изработени и поставена 1бр указателна табела, която ще бъде поставена в офиса на проекта, 100 рекламни папки и 100 рекламни химикалки за участниците в дейностите по проекта; обозначителни стикери, които ще се поставят на закупеното оборудване и обзавеждане; - Конференция при стартирането на проекта и кръгла маса при неговото приключване за популяризиране на постигнатите резултати. На форумите ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите, имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в община Хайредин. На конференцията за старт на дейностите ще бъдат представени дейностите залегнали в проекта, целевите групи и поставените индикатори за изпълнение. На кръглата маса при приключването на проекта ще се представят постигнатите резултатите от проекта и ще бъде отчетена цялостната дейност. Форумите са необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за представяне на нови иновативни видове услуги. За двата обществени форума ще бъдат изготвени информационни материали за дейностите по проекта, включващи информационен преслист за медиите и информационна листовка. - Обновяване и актуализиране на сайта на сдружение „НОВ ПЪТ”.Създаване на нова страница за проекта. На нея ще се качва периодично информация за дейностите и постигнатите резултати ,както и ще се споделят добрите практики и постижения от страната и чужбина в социалната сфера, в рубриката „Добри практики”.Ще бъде представен финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР. Информационни издания по дейностите : - брошура „Аз и моето дете”- включваща най-важното за здравето и хигиенните навици ,както и задължителните имунизации на децата до 7 годишна възраст. тираж 100 бр., размер А4, пълноцветен печат, - 3 вида брошури тираж 100 бр./предпазване от бременност, здравни проблеми и профилактика на отделните възрастови групи, превенция на ХИВ и СПИН, туберкулоза, хепатит А и В/, размер А4, пълноцветен печат.
Дейност 10. Управление и мониторинг През първия месец от стартирането на проекта ще бъдат разработени правила за ефективна комуникация между екипа на проекта и екипа на Социалния парк, ще бъдат разработени длъжностните характеристики на персонала на Социалния парк, ще бъде разработена системата за мониторинг и оценка на изпълнението на проекта и постигането на неговите цели както и правилник за вътрешният трудов ред в Социалния парк. Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа на проекта с персонала на Социалния парк, на които ще се прави анализ на изпълнението и на разходването на финансовите средства, ще се планират дейностите за следващия месец, ще се анализира информацията от мониторинга и при необходимост ще се предприемат промени, гарантиращи изпълнението на проекта и постигането на неговите цели. Екипът по проекта ще изготвя междинни и окончателни технически и финансови отчети пред Възложителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Алфатур АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 003 BGN
Общ бюджет: 100 687 BGN
БФП: 100 687 BGN
Общо изплатени средства: 100 673 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 201 BGN
2011 32 341 BGN
2012 44 131 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 673 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 571 BGN
2011 27 490 BGN
2012 37 512 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 630 BGN
2011 4 851 BGN
2012 6 620 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 101 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разкрита иновативна форма на социални услуги в общността
Индикатор 2 Разкрити нови социални услуги в общността
Индикатор 3 Обучен персонал на Социалния парк
Индикатор 4 Проучена и внедрена добра социална практика след обмяната на опит
Индикатор 5 Лица, ползващи услугите на Социалния парк
Индикатор 6 Предоставени социални услуги в общността
Индикатор 7 80% от потребителите оценяват високо качеството на предоставяните услуги
Индикатор 8 80% от потребителите смятат, че са получили точно услугата, от която се нуждаят


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз