Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0058-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0014
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД ТУТРАКАН
Бенефициент: "Кетаринг БГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Укрепване и развитие на системата от социални услуги в общността на територията на Община Тутракан, чрез повишаване възможността за социалното включване и подобряване достъпа до услуги на уязвими групи. Изграждане на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в град Тутракан за предоставяне на комплекс от социални услуги, създаващ условия за тяхното социално включване и интеграция.
Дейности: Дейност 1: Първа работна среща Ще се проведе с участието на общността на хора с увреждания от град Тутракан, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции - Общинска администрация Тутракан, Дирекция Бюро по труда, Дирекция “Социално подпомагане”. Ще бъде изработен оперативен план за действие и актуализиран времеви график на дейностите. Ще се проведе анкетно проучване сред участниците за нуждите, очакванията и потребностите в областта на социалното подпомагане и услуги на територията на общината. Ще бъдат определени отговорници за реализацията на дейностите по проекта. Ще бъде обсъдено предложение за споразумение между представителите на общността и местните администрации за партньорство и сътрудничество. Предвиждаме срещата да се проведе в град Тутракан, очакваме да присъстват около 40 души.
Дейност 2: Извършване на процедура за подбор на персонал за Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Ще се проведе процедура за избор на персонал за работа в Дневен център за възрастни хора с физически увреждания град Тутракан, която включва: обява в местните медии и заявка в Дирекция „Бюро по труда” Тутракан; избор по документи и събеседване с потенциалните кандидати за работа. Ще бъдат подбрани13души за следните длъжности – ръководител, домакин, психолог, трима социални работници, трудотерапевт, медицинска сестра, двама санитари – хигиенисти, двама кухненски работници, рехабилитатор, музикален педагог.
Дейност 3: Обучение на подбрания персонал на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Ще се проведе обучение в рамките на пет дни, по осем часа дневно в гр. Тутракан. Обучението ще се проведе от лицензирана фирма по утвърдената методика от АСП
Дейност 4: Извършване на процедура за избор на изпълнител строителни дейности и доставка на оборудване, материали и консумативи Ще се проведе тръжна процедура, съгласно ПМС 55. Ще се сформира комисия за избор на изпълнител на строително – монтажните дейности и доставчик /доставчици/ на оборудване, материали и консумативи със Заповед на Ръководителя на проекта.
Дейност 5: Извършване на ремонтни дейности в сградата предоставена за безвъзмездно ползване в град Тутракан Изграждане на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в град Тутракан ще бъде в сграда частна собственост, която е предоставена за безвъзмездно ползване на „КЕТАРИНГ БГ” ЕООД с Договор за безвъзмездно ползване от 04.01.2010г. Сградата е предоставена за период от 10 години за изграждане на Дневен център за възрастни хора с увреждания. Тя притежава Акт за собственост № 69 от 2005г. Сградата е масивна едноетажна, намираща се в град Тутракан, ул."Трансмариска" № 18, със застроена площ от 642 кв.м. Към сградата има дворното място, което е в много добро състояние. Строителните работи включват вътрешно измазване и боядисване на сградата, поставяне на преградни стени, обособяване на зала за рехабилитация и зала за трудотерапия, трапезария, лекарски кабинет, изграждане на подход за хора с увреждания с подходящи парапети и тактилна настилка към входа на сградата. Ремонтните дейности са показани в приложена количествено – стойностна сметка.
Дейност 6: Оборудване на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Кандидатът по проекта ще осигури офис обзавеждане, съобразено със стандартите в обзавеждането на помещенията за хората с увреждания - компютърна система, принтер, телефон-факс, маси и столове за хранене, телевизор, аудио сиситема, шкафове, кухненско оборудване. За залата за рехабилитация ще бъдат закупени рехабилитационни уреди по проекта за създаване на условия за прилагане на специализирани индивидуални програми, насочени към активна физическа и умствена дейност на хората с увреждания – велоергометър, магнитен апарат, сензорна пътекаи др. Целта е да се постигне оптимален ефект на достъпност и комфорт при използването им от хора с увреждания.
Дейност 7: Предоставяне на услуги от Дневен център за възрастни хора с физически увреждания В продължение на 10 месеца ще се предоставя комплекс от социални услуги на възрастните хора с физически увреждания, базиран на методологията за работа с хора с физически увреждания в ДЦВХУ, утвърдена от АСП: 1. Социални и психологически консултации, извършващи се ежедневно от екип от 1 психолог и 3-ма социални работници за промяна на нагласите и осъзнаване от хората с увреждания за правото да бъдат информирани – да имат достъп до знания, информация, документация и административна помощ. Извършване на посредническа дейност пред институции за реализиране на социалните права на хората с увреждания 2. Изготвяне на индивидуален план за работа с всеки възрастен с физическо увреждане на базата на социалната оценка, извършена от Дирекция ”Социално подпомагане” град Тутракан 3. Предоставяне на административни услуги - помощ при попълване на формуляри, писане и изпращане на писма, жалби и др., набор на текст и текстообработка, принтиране, изпращане и получаване на факс 4. Информационно обслужване – законодателство, информация от и за държавния сектор, областна и общинска администрация, общински и регионални служби, търсене по определени теми от различни области на знанието и др.; социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, на деца и възрастни в неравностойно положение; правна информация; информация за финансова подкрепа – текущи програми и проекти; възможности за наемане на работа и др. Ще бъде изграден и библиотечен кът с книги. Ще имат компютърна система, на разположение на посетителите на дневния център, осигуряващи достъп до интернет. 5. Трудотерапия – жените ще се занимават с ръкоделия - плетачество, ръчна бродерия и т.н., мъжете ще сглобят от готови дървени елементи ограда, пейки и кошчета за отпадъци в прилежащата площ на ДЦВХУ. В залата за трудотерапия и двора на имота ще се отглеждат цветя и декоративни храстовидни видове. 6. Музикална терапия – ще се сформира певческа група, която два пъти в седмицата под ръководството на музикален педагог ще провежда репетиции, в рамките на два часа. Предвижда се певческата група да участва във фолклорен събор в град Приморско, в рамките на пет дни. Пътуването ще се извърши с нает автобус 7. Посещения на природни и културни забележителности на територията на областта – ЗМ ”Малък Преславец” Община Главиница, Поддържан резерват „Сребърна” Община Силистра, Турската крепост в град Силистра и др. Ще бъдат организирани 10 посещения в рамките на периода на предоставяне на услугата 7. Хранене на ползвателите на социалната услуга – ще се осигурява сутрешна закуска, обяд и след обедна закуска за посетителите на Дневния център /пет дни в седмицата /, като храната се приготвя в Дневния център
Дейност 8: Отбелязване 3 декември – Световния ден на хората с увреждания Предвиждаме да бъде организирана изложба в град Тутракан, свързана с приобщаването на хората с увреждания и полезни практики. Със съдействието на община Тутракан, изложбата на изделия израбоени от възрастните хора с увреждания ще бъде показана и в селата Нова Черна и Старо село.
Дейност 9: Издаване на информационни материали Ще бъде издадена информационна брошура за дейностите по проекта, формат А5, тираж 500 броя, пълноцветна. Ще се изработи информационна метална табела за източниците за финансиране, съобразно изискванията за визуализация с размери 1,00/0,60 м. Ще се изработи информационна метална табела, съобразно изискванията на ЗУТ по време на изпълнението на СМР дейността. Ще се изработи табела с надпис „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания”, която ще бъде стационарно закрепена над входа на социалното заведение, с размери 0,60/0,40 м. Организиране на пресконференция в началото на проекта за представяне на дейностите и източниците за финансиране. Ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии – очакваме да присъстват 25 души. Публикуване на материали в местните и регионални вестници – 6 броя Кръгла маса на тема „Създаване на условия за социално включване на хората с увреждания от Община Тутракан” – ще се проведе в гр.Тутракан. Ще бъдат поканени граждански организации и фирми, работещи в областта на социалното подпомагане, представители на местни, регионални и държавни структури на територията на област Силистра.
Дейност 10: Изготвяне на междинни и крайни финансови и текстови отчети по проекта Ежемесечно сътрудника и счетоводителя на проекта ще изготвят подробни отчети за изпълнението на графика на дейностите и разходваните средства по проекта. Отчетите ще се предоставят на ръководителя на проекта и договарящият орган
Дейност 11: Втора работна среща между общността, партньорите и местните институции Ще се проведе с участието на общността на хора с увреждания от община Тутракан, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции - Общинска администрация Тутракан, Дирекция “Бюро по труда” и Дирекция “Социално подпомагане” – Тутракан. Ще се извърши отчитане на изпълнението на дейностите по проекта; ще се обсъдят възможностите за тяхното продължаване; ше се проведе анкетно проучване сред участниците за отчитане на ефекта от предоставяната на социалната услуга; ще се изготви предложение до Общински съвет Тутракан за включване на дейността в бюджет 2012 на Община Тутракан като делегирана от държавата дейност. Срещата ще се проведе в рамките на два часа, очаква се да присъстват 50 души.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 895 BGN
Общ бюджет: 139 857 BGN
БФП: 139 857 BGN
Общо изплатени средства: 139 303 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 178 BGN
2011 23 596 BGN
2012 72 530 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 303 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 701 BGN
2011 20 056 BGN
2012 61 650 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 408 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 477 BGN
2011 3 539 BGN
2012 10 879 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обслужвани лица с увреждания
Индикатор 2 Брой лица с увреждания, получили психологическа социална и здравна помощ
Индикатор 3 Брой реинтегрирани лица с увреждания
Индикатор 4 Брой лица, наети на работа в ДЦВХФУ
Индикатор 5 Брой обучени лица за предоставяне на СУ за лица с увреждания
Индикатор 6 Общ брой лица с увреждания
Индикатор 7 Общ брой лица с увреждания получили психологическа социална и здравна помощ
Индикатор 8 Общ брой реинтегрирани лица с увреждания
Индикатор 9 Общ брой лица, наети на работа в ДЦВХФУ
Индикатор 10 Общ брой обучени лица за предоставяне на СУ за лица с увреждания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз