Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0580-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01023
Наименование: Повишаване на квалификацията на заетите лица в Хай Компютърс ЕООД
Бенефициент: "Хай Компютърс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 05.10.2010
Дата на приключване: 05.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: С настоящия проект „Хай Компютърс” ООД има за основна цел да повиши квалификацията и адаптивността на специалистите в компанията чрез специализирано обучение. Желаният резултат е лицата чрез получаване на качествено обучение, практическо и теоретично насочено да получат по-висока квалификация, която да им позволи да адаптират своите умения към дейността на компанията, както и да придобият конкурентна компетентност в областта развитие на компанията. Целта е да се повиши и конкурентността на компанията чрез задържане на контингент от тясно специализирани професионалисти с доказан и систематичен теоретичен опит и практическа подготовка.
Дейности: Дейност 1 Потвърждаване на участниците в обучение и информиране на всички заинтересовани страни с проекта. Преди стартиране на обученията, участниците ще бъдат потвърдени, като ще бъде утвърдена нуждата от преминаването им на квалификационни курсове и ще бъдат запознати с предстоящото си участие. Ще бъде проведена пресконференция за информираност и оповестяване на проекта и неговите цели, както и ще бъде публикувана информация във фирмения сайт и блог. Дейностите ще се изпълняват от ръководителя на проекта.
Дейност 2 Организиране и провеждане на процедура за избор на подизпълнител /подготовка на търг, съгласуване и одобрение от АЗ към МТСП, провеждане на тръжна процедура и подписване на договор/ За извършване на дейностите по избор на подизпълнител са отделени два месеца, като предвидените дейности включват подготовка на тръжна документация и нейното съгласуване с Агенция по Заетостта, обявяване на процедурата с открит избор, изпращане на покани към учебни центрове, отговарящи на изискванията, оценяване на получените предложения, съгласуване на направения избор с Контролиращия Орган и подписване на договор с подизпълнител. При подписване на договора ще бъдат уточнени и конкретизирана програмата на провеждане и графикът на изпълнение. Дейностите ще се координират от ръководителя на проекта, в изпълнението ще участва управителя на компанията. Преди стартиране на обучението ще се изготви информационната табела и материалите по проекта, в които да е включена информация за източника на финансиране и програмата.
Дейност 3 Обучение за част от професия „Техник на компютърни системи” за информационна сигурност Security+ в учебен център Обучение за част от професия „Техник на компютърни системи” за информационна сигурност Security+ в учебен център. Изпълнението на дейности по проекта следва да стартират в четвърти месец след одобрение на проектното предложение с провеждане на теоретично и практическо обучение в учебен център. При обучението следва обучаемите да получат необходимите учебни помагала и да им бъде осигурена добра материално-техническа база и инструктор с подходящата квалификация. За координирането на участието на обучаемите и контрола над проведеното обучение отговаря ръководителя на проекта.
Дейност 4 Обучение на работното място След успешно приключване на обучението в учебния център, участниците следва да стартират обучение, което да осигурява достъпване на практическо и теоретично учебно съдържание на работните места за осигуряване на гъвкавост и достъпност на курса. Дейностите по провеждане на обучението на работното място ще бъдат внимателно проследявани, отчитани и анализирани от ръководителя на проект на “Хай Компютърс” ЕООД.
Дейност 5 Оценка и анализ на проведените обучения Обученията ще бъдат оценявани чрез система от индикатори за ефективност и изпълнение на проведените курсове, които ще бъдат приложени в края на проведеното обучение в учебен център и още веднъж за проведеното обучение на работното място, под координацията на ръководителя на проекта.
Дейност 6 Изготвяне и предаване на финален технически и финансови отчети и съпътстваща документация за проведеното обучение. Дейности по информираност и публичност. При завършване на дейностите по обучение ще се състави отчет от ръководителя на проекта, който да описва и декларира проведените дейности и резултатите от тях. Ще бъдат завършени заложените дейности по информираност и публичност на общността като ще направи публикация във водещо издание на периодични печат и ще се публикува информация на фирмения сайт и блог.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ню Харайзънс България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 500 BGN
Общ бюджет: 4 500 BGN
БФП: 4 500 BGN
Общо изплатени средства: 4 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 500 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 825 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 675 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз