Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0605-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07051
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на мениджърския екип на БТК АД
Бенефициент: Българска Телекомуникационна Компания АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 01.10.2010
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Чрез предвидените в проекта обучения за професионална квалификация на ръководни служители, които имат ключова роля за команията, се цели изграждане на професионален капацитет и отговорен и мотивиран екип, което да допринесе за динамично развитие на компанията и подобряване на адаптивността й на телекомуникационния пазар, както и превръщане на БТК в модерен оператор, ориентиран към потребностите на потребителите.
Дейности: 1. Управление на проекта 1.1. Стартиране на проекта и разпределение на задачи в екипа за управление 1.2 Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на междинни, заключителен и годишен доклад и др. необходими документи. 1.3. Провежд Дейността се състои от следните поддейности: 1.1. Стартиране на проекта и разпределение на задачи в екипа за управление 1.2 Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на междинни, заключителен и годишен доклад и др. необходими документи. 1.3. Провеждане на оперативни срещи с подизпълнителя 1.4. Координационни, административни и счетоводни дейности Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта. За изпълнението отговаря управленският екип на водещата организация. Неговите членове ще изготвят и подават междинни, финални както и годишни доклади и всякакви други документи до Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Същевременно екипът за управление ще бъде отговорен за вътрешно фирмената комуникация с целевата група и реализиране на логистични дейности за формиране на групи за обучение, осигуряване на отсъствието им от работното място за целите на присъственото обучение. Предвижда се провеждане на оперативни срещи с подизпълнителя, за да се осигури своевременна организация и контрол на изпълнението на отделните обучения. Опитът на водещата организация по проект “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” фаза 1 предполага натрупана експертиза и опит, предпоставяща ефективно управление на проекта. Продължителност: дейността обхваща целия период на проекта – 6 месеца /при определяне на проектната продължителност е съобразено изискването за приключване на изпълнение на проекти по настоящата схема към края на 2010 година/. Очаквани резултати: изготвени технически доклади; проведени оперативни срещи между кандидата и подизпълнителите; изготвени документи отразяващи координационните, административни и счетовдни дейности; реализирани обучения в предвидения в проектното предложение обхват; предадена необходимата документация по изпълнението на проекта
2. Избор на подизпълнител 2.1. Изготвяне и внасяне на документацията за предварително одобрение от договарящия орган 2.2. Обявяване и провеждане на процедурата за избор на подизпълнител 2.1. Изготвяне и внасяне на документацията за предварително одобрение от договарящия орган 2.2. Обявяване и провеждане на процедурата за избор на подизпълнител Дефинираните обучителни нужди и обхват на планираните обучения още на етап разработване на проектното предложение, както и детайлнотото познаване ан ПМС 55/12.03.2007 г. от страна на кандидата, предполага готовност за разработване и подаване за съгласуване на документацията за избор на подизпълнител първите дни след старта на проекта. След одобрение на документацията и съгласуване на дата за публикация на обява ще бъде стартирана процедурата за определяне на изпълнител. Впоследствие ще бъде назначена оценителна комисия, която ще извърши оценката на получените оферти. Протоколът от дейността на комисията и решението/заповедта за определяне на изпълнител ще бъдат изпратени до договарящият орган за одобрение. При одобрение от договарящият орган на проведената процедура и изпращане на решението до всички кандидати, ще бъде сключен договор с класирания на първо място кандидат. Продължителност: 1,5 месец Резултати: проведена процедура за открит избор на подизпълнител; подписан договор с подизпълнител за провеждане на обучения за професионална квалификация
3. Подготовка на обученията 3.1. Методическа подготовка на обученията 3.2. Сформиране на групи 3.3. Подготовка на учебни материали и цялостна логистика 3.1. Методическа подготовка на програмите 3.2. Сформиране на групи 3.3. Подготовка на учебни материали и цялостна логистика Целта на тази дейност е методическа и логистична подговорка на обученията. В този подготвителен етап методисти от страна на подизпълнителя ще настроят програмите за двете обучения спрямо спецификите на двете целеви групи, с оглед на тяхното ниво в йерархията на компанията и практиката им. В рамките на тази дейност се предвижда организирането на обучителния процес и на обучителните материали. Обучителните материали ще бъдат идентични за всички групи по дадено обучние. Те ще бъдат подготвени от подизпълнителя, който ще отговаря и за осигуряване и подготовката на залите, в които ще се провеждат обученията. Логистичната дейност по обезпечаване на обученията ще бъде поета от подизпълнителя. За сформирането на обучителните групи и осигуряване на тяхното включване в обучението ще отговаря екипа за упарвление на проекта на кандидата. В рамките на подготвителния период екипът за управление на поректа ще представи пред целевата група проекта и предвидените обучения, за да осигури мотивация за активното им включване. Продължителност: 1 месец Очаквани резултати: подготвени материали за обученията, подготвени зали, снабдени с необходимата техника; сформирани групи по отделните обучения.
4. Провеждане на обученията 4.1. Провеждане на обучение за директори и старши мениджъри 4.2. Провеждане на обучение за оперативни мениджъри 4.3. Оценяване и издаване на удостоверения/сертификати По проекта са предвидени две отделни двумодулни обучения за всяка от целевите групи – 1 двумодулно обучение за старши мениджъри и 1 двумодулно обучение за оперативни мениджъри. За целите на ефективно провеждане на обученията и ненарушаване на нормалното функциониране на компанията тези основни групи ще бъдат разделени на по-малки групи, които ще преминат предвидените обучения в различни периоди в рамките на три месеца. Предвижда се максимална натовареност от обучения за 4 групи на седмица – по две групи, преминаващи паралено един модул от обучение в понеделник и вторник и две групи в четвъртък и петък. Групите ще се състоят от не повече от 12 човека. Всеки модул на двете обучения включва и част с последващо дистанционно обучение на работното място. 4.1. Провеждане на обучение за директори и старши мениджъри Обучението ще се проведе в рамките на три месеца. Целевата група, за която е предназначено обучението се състои от 45 човека, които ще бъдат разделени в 4 по-малки групи – 3 групи по 11 и една от 12 човека. Двата модула на обучението ще бъдат проведени поотделно като между тях ще има период от минимум две седмици. Целта на тази организация е по-оптимално усвояване на материала, предоставяне на достатъчно време за провеждане на дистанционната част на обученията, както и по-краткосрочно откъсване от рботното място на мениджърския състав на компанията. 4.2. Провеждане на обучение за оперативни мениджъри. Обучението ще се проведе в рамките на три месеца. Тук целева група са 126 оперативни мениджъра, които ще бъдат разделени в 11 по-малки групи от 11 до 12 човека. Отново двата модула на обучението ще бъдат проведени поотделно като между тях ще има период от минимум две седмици. Модулите също включват дистанционно обучение, което ще се провежда след теоретичната и практическа присъствена част на всеки модул. Продължителност: 3 месеца Резултати: проведени обучения за директори и старши мениджъри и за оперативни мениджъри 4.3. Оценяване и издаване на удостоверения/сертификати Всяка група след приключване на дистанционното обучение по втория модул ще бъде оценявана и ще бъдат издадени Удостоверения за професионална квалификация за част от професията “Икономист”, специалност “ Икономика и Мениджмънт” на успешно преминалите обученията. Продължителност: 3 месеца – периодично след приключване на обучението на всяка група
5. Информиране и публичност С тази дейност се цели да бъде информирана целевата група по проекта, служителите на компанията и обществеността за изпълнението на настоящия проект, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Същевременно ще бъде постигната прозрачност и проследимост на изпълнението му. При изпълнението на дейността се предвиждат:  Публикуване на информация за проекта в месечния бюлетин на компанията  Публикуване на информация в интернет портала на БТК  Публикация на интервю в сп. Human Capital за представяне на проекта и неговите ефекти върху развитие на човешкия капитал на компанията Ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на проекти финансирани от ЕС. Продължителност: Дейността ще стартира през първия месец на изпълнение на проекта и отразява цялостното му изпълнение до приключването. Очаквани резултати: публикувана информация в бюлетина на компанията, публикувана информация в интернет портала на БТК, публикувано интервю в Human Capital.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Икономедия АД
"КПМГ Адвайзъри" ЕООД
"ДЕДРАКС" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 509 BGN
Общ бюджет: 164 613 BGN
БФП: 114 093 BGN
Общо изплатени средства: 114 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 114 093 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 979 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 114 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 114 BGN
Финансиране от бенефициента 61 331 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз