Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0543-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-11011
Наименование: Обучение за професионално развитие и кариерно израстване на служителите на „Биомашиностроене” АД
Бенефициент: Биомашиностроене АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 01.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и произво¬дителността на служителите, в частност и на конкурентоспособността на самото предприятията, чрез професионално обучение и развитие на човешките ресурси
Дейности: I. Предварителни дейности Тези дейности са необходими за цялостната успешна реализация на проекта. Те ще включват избор на екип по проекта и разработване на тръжната документация за външните услуги.
I. Предварителни дейности 1. Избор на екип по проекта. Екипът по проекта ще се състои от трима души – ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Автобиографиите на избраните служители са приложени към настоящето проекто-предложение.
I. Предварителни дейности 2. Подготовка на тръжна документация В рамките на тази дейност екипът по проекта ще определи всички конкретни стъпки, необходими за успешната реализация на дейностите по проекта, тяхната последователност и необходимите ресурси за тяхното изпълнение. Екипът по проекта ще подготви тръжната документация, необходима за провеждането на съответните тръжни процедури за възлагане на дейности, свързани с обучението, на подизпълнители.
II. Обучение на персонала на „Биомашиностроене” АД
II. Обучение на персонала на „Биомашиностроене” АД 1. Предоставяне на квалификационно обучение по специалност „Машини и съоръжения за заваряване” провеждане на обучението
II. Обучение на персонала на „Биомашиностроене” АД 2.Предоставяне на квалификационно обучение по специалност „Икономика и мениджмънт” провеждане на обучението
II. Обучение на персонала на „Биомашиностроене” АД 3.Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – работа със специализиран софтуер провеждане на обучение по AUTO CAD
III. Визуализация и отчитане на проекта
III. Визуализация и отчитане на проекта 1. Визуализация и популяризиране на проекта Дейностите по визуализацията и популяризирането на проекта и неговите резултати включва: изпращане на прес-съобщения за проекта до местни и регионални всекидневници и електронни медии; разпространение на листовки в бюрото по труда за същността и ползата от проекта; публикуване на информация за проекта и резултатите от обученията на интернет страницата на фирмата.
III. Визуализация и отчитане на проекта 2. Отчитане Отчитането ще тече успоредно с всички останали дейности по проекта и ще включва подготовката и предоставянето на съответните доклади и отчети, свързани с цялостната реализация на проекта. Екипът по проекта ще бъде отговорен за изготвянето на междинните доклади и на заключителния доклад. Те се състоят от техническа и финансова част и се изготвят съгласно предоставените образци. Към докладите ще бъдат изготвяни и описи на разходно-оправдателните документи, придружени с техни копия за всички разходи за съответния период. Екипът по проекта ще се грижа и за своевременното подготвяне и подаване на съответните доклади и отчети, свързани с провеждането на обученията в рамките на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 128 BGN
Общ бюджет: 20 423 BGN
БФП: 16 134 BGN
Общо изплатени средства: 16 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 426 BGN
2011 0 BGN
2012 11 706 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 762 BGN
2011 0 BGN
2012 9 950 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 664 BGN
2011 0 BGN
2012 1 756 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 420 BGN
Финансиране от бенефициента 5 882 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз