Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.06-0001-C0001
Номер на проект: DIR-593210-1-5
Наименование: Разработване на План за управление на Природен парк "Българка"
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Българка
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2009
Начална дата: 20.08.2010
Дата на приключване: 26.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Разработване на План за управление на Природен парк "Българка"
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта ще се извършва пряко от бенефициента. За целта ще бъде сформирано звено за управление, което ще се състои от вътрешни и външни експерти.
Дейност 2: Избор на изпълнители Пряко отговорен за избора на изпълнители е ръководителят на проекта. Той ще бъде активно подпомаган от експерта по обществени поръчки. Изпълнители трябва да се изберат за следните дейности: 1. Управление на проекта: ръководител, координатор на проекта, финансов експерт и технически секретар; 2. Изготвяне на проект на План за управление на природен парк Българка; 3. Картографски и геоинформационни дейности - изготвяне на цифрова база данни, изходна картна основа М1:5000, разработка на основните топографски слоеве, изработка на специализирана база данни 4. Извършване на оценка на биотичните компоненти на плана; 5. Извършване на оценка на абиотичните компоненти на плана; 6. Изготвяне културна и социално-икономическа характеристика за целите на плана за управление 7. Извършване на заснемане на територията на парка; 8. Извършване на одит на проекта; Основни стъпки при осъществяване на дейността: А) При разработването на документацията за избор на изпълнител на одобрените за финансиране дейности ще се следват правилата на Закона за обществени поръчки и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки; Б) Подготвената документация ще се съгласува с междинното звено на ОПОС; В) Публикуване на обява за избор и назначаване на комисия за избор; Г) Работа на комисията; Д) Сключване на договор с избрания изпълнител за съответната дейност
Дейност 3: Закупуване на оборудване Във връзка с изпълнението и управлението на проектното предложение ще бъде организирано закупуване на следното оборудване и материали: 1) За изпълнение на дейности по проекта: За нуждите на дейност 8 ще се закупи един високопроходим автомобил и GPS устройство Дейността ще се изпълнява от служител на бенефициента и оборудването е необходимо, за да се извършат качествено и точно работите по дейност 8 За нуждите на дейности 4 и 9 от съответните институции и организации ще бъдат закупени: - спътникови снимки с висока разделителна способност; - цифрови данни за извънселищен кадастър; - изходни данни за релефа (хоризонтали, точки с надморски височини, теренни форми, скални образования), за инфраструктурата, за видовете територии, за земите от ГФ, за лесоустройствените проекти, кадастър на територията и други необходими данни; След закупуване на изброените по-горе данни бенефициентът ще ги предостави за ползване на изпълнителя по дейности 4 и 9. 2) За управление на проекта: - Офис оборудване за създаване на архив – стелажи, шкафове, каса. - Консумативи за поддържане на архива – папки, класьори, кутии - Преносим компютър – 2 броя за осигуряване условия за работа на координатора по проекта и техническия сътрудник; - Настолен компютър – 1 брой за съхранение на цифрова база данни - Програмен пакет ArcGIS – 1 брой за обработка на цифровите бази данни - Многофункционална офис машина – 1 брой за осигуряване на съответните минимални условия за управление на проекта; - Мултимедия и екран – 1 брой за пълноценното провеждане на срещите с обществеността, предвидените две пресконференции и срещите на Консултативния съвет; - Офис консумативи - консумативи за многофункционалната офис машина, канцеларски материали; Закупуването на изброеното по-горе оборудване и материали за изпълнение и управление на проекта ще се извърши чрез прилагане правилата Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Дейност 4: Картографски и геоинформационни дейности Дейността ще се извършва от външен изпълнител със собствен екип и технически средства. Изпълнителят ще получи от възложителя необходимите изходни снимки, карти и данни за изработването на единна информационна система (ГИС модел) със съответната точност и пълнота. Дейността включва: 1.изготвяне на цифрова база данни, изходна картна основа М1:5000, разработка на основните топографски слоеве – релеф, инфраструктура, видове територии, земи от ГФ, лесоустройствени проекти, хидрография, отделни обекти, линейна инфраструктура и др., обработка на КВС – 6 месеца 2. обработка и нанасяне в геобаза данни на специализирани слоеве информация Изпълнителят ще внедри в дирекцията на природен парк „Българка” системата и ще обучи двама служители на бенефициента за ползване на системата. Разликата с останалите проекти, които в момента се осъществяват за Натура 2000 зоната е че: 1. Не се създава ГИС на парка/зоната , а само слоеве със съответните местообитания. 2. Точността на ползваните картни материали е 15-25 м. (от карти М 1:25000) 3. Не се изследва собствеността (изходните КВС-та нямат данни със собственици) 4. КВС-тата са с неустановен произход и актуалност 5. Обработените слоеве са предимно от земеделски земи (не се изследват горските слоеве) Слоевете за Натура 2000, които в бъдеще ще бъдат предоставени на Дирекцията на парка ще бъдат преработени и адаптирани в базата данни за плана за управление на парка със съответните изисквания за точност и съдържание на плана за управление. Създадената картна основа ще бъде предоставя на останалите изпълнители в електронен вариант и на хартиено копие от Дирекцията на природен парк „Българка”
Дейност 5: Инвентаризация на биотичните компоненти на плана Дейността ще се извършва от външни изпълнители, със собствен експертен екип и технически средства. Инвентаризацията ще се извършва чрез теренни проучвания и, където това е възможно, чрез събиране и анализ на налична вече информация Изпълнителите ще представят в подходящ картен, табличен и текстови вид инвентаризация на следните биотични компоненти на плана: 1. Екосистеми и биотопи Целта е да се инвентаризират екосистемите и биотопите на територията на парка. Да се опишат класифицираните единици и да се посочи тяхното площно разпределение. Където това е възможно да се опишат настъпилите промени в екосистемите. 2. Растителност Целта е да се инвентаризират растителните съобщества. Да се направи класификация на съобществата и тяхното площно разпределение на територията на парка. Да се характеризира горската и дървесна растирелност, както и да се инвентаризират горите с висока консервационна стойност. 3. Флора Целта е чрез теренни проучвания и използване на литературни източници да се извърши подробна класификация на флорния състав. На инвентаризация подлежат видовете непопадащи в Приложение 1 на ЗБР. Ще бъдат приложени списъци с установените видове, както следва • Низши растения и гъби Водорасли Мъхообразни Водни растения Лишеи Макромицети • Висши растения. В отделно приложение ще се класифицират растенията с икономическо значение, както следва: Медоносни растения Технически растения Лечебни растения Етерично-маслени растения Хранителни растения и ядливи гъби Фуражни растения 4. Фауна Целта е да се инвентаризира фаунистичният състав на територията на парка. На инвентаризация подлежат видовете непопадащи в Приложение 1 на ЗБР, както следва: 4.1. Безгръбначни животни 4.2. Риби/сладководна ихтиофауна 4.3. Земноводни и влечуги 4.4. Птици; установените видове ще бъдат обособени като постоянни, размножаващи се , мигриращи, зимуващи и случайни 4.5. Бозайници; установените видове ще бъдат обособени като дребни бозайници, прилепи и едри бозайници
Дейност 6: Инвентаризация на абиотичните компоненти на плана Дейността ще се извършва от външни изпълнители, със собствен експертен екип и технически средства. Инвентаризацията ще се извършва чрез теренни проучвания и, където това е възможно, чрез събиране и анализ на налична вече информация Изпълнителите ще представят в подходящ картен, табличен и текстови вид инвентаризация на следните абиотични компоненти на плана: 1. Климат Целта е да се опишат подробно особеностите на местния климат както и влиянието на релефа върху климата. В графичен и табличен вид трябва да бъдат представени следните компоненти на климата Температури на въздуха; средна годишна, средна месечна, денонощни и сезонни температурни амплитуди Валежи; месечна, сезонна и годишна сума на валежите. Снежна покривка; средна дебелина, височинно разпределение, продължителност на задържане на снежната покривка, период на снеготопене Вятър; средна и максимална скорост, преобладаваща посока Слънчево греене; продължителност на деня, сезонно разпределение на броя слънчеви дни. 2. Геология и геоморфология Целта е чрез събиране на съществуващи данни и провеждане на необходимите картометрични работи да се представи цялостна геологична и геоморфологична характеристика на територията на ПП „Българка” съдържаща следните компоненти: Геоложки строеж и морфологични структури; основни морфоструктури, скални формации, форми на релефа Палеографско развитие Тип и разрядност на основните морфоструктури Седименти Тектонично поведение на територията на парка, моментна и прогнозирана сеизмична активност Наличие и разпределение на рудни и нерудни полезни изкопаеми Характеристика на основните морфометрични показатели; абсолютна надморкса височина, картна и топографска площ,склонови наклони, разчленение на релефа (хоризонтално, верикално), интензивност на дълбочинната ерозия и наличие на ерозионно разчленение на релефа Геоморфология на релефа; геоморфоложко развитие, съвременен релеф, процеси водещи до изменение на релефа, включително и антропогенни 3. Хирдрология и хидробиология и хидрохимия Целта е да се даде цялоста характеристика на водите на територията на ПП „Българка” Хидрология и хидрография; формиране на водните ресурси, баланс между валежни количества , воден отток и изпарение, картометриране на на хидрографската мрежа, хидротехнически съоръжения. Хирохимия; киселлиност, сух остатък, биохимична потребност на кислород, амониев и нитратен азот, фосфати, тежки метали, радионуклиди, временна и постоянна твърдост Карстови извори; дебит, температура, обща минерализация, рН 4. Почви Целта е да се направи пълна и точна характеристика на вида разпространението и състоянието на почвите на територията на ПП ‘Българка” по следните показатели: Разпространение на почвите; ти пове и видове почви Характеристика на почвите; почвен профил, плътност механичен състав, съдържание на хумус, киселинност, съдържание на тежки метали Почвена ерозия 5. Ландшафт
Дейност 7: Изготвяне на културна и социално-икономическа характеристика за целите на плана за управление Дейността ще се извършва от външни изпълнители със собствени технически средства и експертен екип. Въз основа на съществуващи данни и теренни изследвания, изпълнителите трябва да представят в картен, табличен и текстови вид нвентаризация на следните социално-икономически и културни фактори: 1. Неселение и демографска структура 1.1. Брой население, възрастова и образователна характеристика и демографски процеси 1.2. Моментно състояние и тенденции в трудовата заетост на населението 1.3. Дейности на населението свързани с дейността на парка 2. Селищна мрежа 3. Техническа инфраструктура 3.1. Електрификация, водоснабдяване и канализация, газификация 3.2. Съобщителна мрежа 3.3. Транспортна инфраструктура 3.4. Застроени площи и сграден фонд 4. Селско стопанство 4.1. Площи на земеделските земи и структура на културните видове 4.2. Количествени селскостопански параметри • Добив на сено • Паша на домашни животни • Брой и видово разпределение на домашните животни • Редки и застрашени породи домашни животни • Съотношение между капацитетните възможности на пасищата на територията на парка и броя на домашните животни • Съществуващи трайни и временни животновъдни съоръжения • Торене и изкуствени торове • Други селскостопански дейности извършвани на територията на парка • Описание на генно-модифицираните селскостопански видове (ако има такива) 5. Горско стопанство 5.1. Исторически преглед за използване на горите на територията на парка 5.2. Състояние на насажденията. Извършени и предвидени мероприятия по отглеждане и възобновяване 5.3. Брой и видово разпределение на нетипични за територията на парка горски видове 5.4. Количествени показатели на горскостопанската дейност • Площ и обем на залесяването по дървесни видове • Общ обем добита дървесина и разпределение по категории ( в т. ч. и за и използване от населението) • Оценка на естесвеното възобновяване • Оценка на повредите причинени от паша • Болести по горите и предприети мерки • Горски пожари и мерки за тяхното ограничаване 5.5. Описание на практикуваните технологии при провеждане на горско-стопански мероприятия • Почвоподготовка и залесяване • Изграждане на горски пътища • Използвана техника за подвоз и отвоз 5.6. Информация за състоянието на горските пътища 5.7. Списък с констатираните през последните години нарушения (брой, вид, разпределение на територията на парка, горещи точки и др.) 6. Лов, риболов и събиране на природни продукти 6.1. Брой и динамика на дивечовите популации за последните 10 години 6.2. Места за любителски риболов и мероприятия по зарибяване 6.3. Видове, динамика и количества на събиране на природни продукти (билки, гъби, лечебни растения и др.) 6.4. Списък с констатираните през последните години нарушения (брой, вид, разпределение на територията на парка, горещи точки и др.) 7. Промишленост 7.1. Списък на промишлените дейности на територията на парка 7.2. Отминали дейности по управление на минералните ресурси на територията на парка 7.3. Местоположение на дейностите по рудодобив 8. Настоящо използване на прилежашите територии 8.1. Вид състояние и влияние на застроените прилежащи територии (села, вилни зони, промишлени обекти) 8.2. Начин на ползване на земеделските земи и други селскостопански съоръжения в прилежащите територии 8.3. Горскостопански мероприятия в прилежащите територии 9. Културно-историческо наследство 9.1. Списък на всички археологически обекти на територията на парка 9.2. Дейности свързани с местните занаяти 9.3. Описание на местните традиции, обичаи и заняти 9.4. Описание на традиционната духовна култура. 10. Състояние на компонентите на околната среда 10.1. Състояние на атмосферния въздух; замърсяване на приземния слой, зони и източници на замърсяване 10.2. Състояние на повърхностните и пдземни води; зони на замърсяване, точкови и дифузни източници на замърсяване с битови, селскостопански и промишлени отпадъци • Общо и относително натоварване на водоприемниците с органични и суспендирани вещества • Оценка за влиянието на антропогенните фактори във водосборите на реките и във водоемите на територията на парка • Категоризация и пригодност на водите 10.3. Състояние на геоложката основа, релефа и почвите 10.4. Нарушени площи; ерозирани, замърсени с битови и промишлени отпадъци, преовлажнени и др.
Дейност 8: Анализ на туризъм, спорт, рекреация и услуги Дейността ще се извършва от служител на бенефициента. Въз основа на съществуващи данни и теренни изследвания, изпълнителят трябва да представи в картен, табличен и текстови вид инвентаризация на следните фактори, обуславящи моментното състояние и развитието на туризма: 1. Исторически и съвременни тенденции за развитие на туризма в района 2. Съвремнно състояние на туризма Туристическа инфраструктура Общ брой и състояние на леглата за настаняване и подслон съгласно ЗТ Общ брой и състояние на местата за хранене Ски писти; поемни възможности и капацитет. Въжени съоръжения; капацитет и състояние Туристически маршрути Традиционни места замасов отдих Спортни сгради и съоръжения Места за практикуване на специфични видове спорт (скално катерене, делтапланеризъм и др.) 3. Динамика на броя на нощувките 4. Анализ на финансовите постъпления от туризъм за последните 3 години 5. Актуални тенденции в развитието на туризма 6. Анализ и оценка на въздействието на туризма върху компонентите на околната среда 7. Дейности и услуги предлагани от дирекцията на парка имащи отношение към туризма(водачество, образователни кампании, рекламни материали) За теренното описание и анкетирането ще бъдат отпечатани изходни карти. След приключване работата на терен и обработката на получените данни ще се изготвят специализирани карти, които ще се предоставят на изпълнителите по дейност 9.
Дейност 9: Изготвяне на план за управление Дейността ще се извършва от външен изпълнител със собствен екип и технически средства. Изпълнителят ще изработи и предостави на бенефициента проект на план за управление в съответствие с одобреното от МОСВ Задание за разработване на план за управление на природен парк „Българка” със следната структура: 1. Въведение 2. Част първа: Описание и оценка на ПП „Българка” 2.1. Характеристика на абиотичните фактори 2.2. Биотична характеристика 2.3. Културна и социално-икономическа характеристика 2.4. Настоящо ползване на прилежащите територии 2.5. Културно-историческо изследване 2.6. Ландшафт 2.7. Състояние на компонентите на околната среда 3. Първа оценка 4. Част втора: Дълготрайни цели и ограничения 5. Втора оценка 6. Част трета: Норми. Режими. Условия и препоръки за осъществяване на дейностите 7. Част четвърта: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване 8. Част пета: Преглед на изпълнението на целите и задачите Изпълнителят ще представи отделно и следните приложения към плана за управление • План за управление на туристопотока с програма за сигурност на посетителите • Единна визия за туристическата инфраструктура в защитената територия • Интерпретационни програми за културно-историческото наследство и биологичното разнообразие В отделни сборници ще бъдат представени и следните данни: • Абиотични фактори • Биотична характеристика • Социално-икономичски аспекти • Инфраструктурни обекти Изпълнителят ще получи от възложителя необходимите данни за пълноценното разработване на плана в частта от точки 2.1., 2.2., 2.3. (според горната номерация). Изпълнителят ще е задължен да организира за своя сметка, в рамките на процедурата по възлагане и приемане на планове за управление (глава 3, раздел II от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии) 2 обществени обсъждания; да изготви официални протоколи от обществените обсъждания, които да се приложат към проекта за план за управление; да изготви справка с неотразените бележки от обществените обсъждания, възражения и становища. Също така изпълнителят е длъжен за своя сметка да организира работните срещи и съвещания с изпълнителите по другите дейности и екипа за управление на проекта.
Дейност 10: Мерки за информация и публичност Основни целеви публики на проекта са регионалните медии, местна общественост и местна власт. А) Регионални медии: За медиите в района ще бъдат организирани 2 пресконференции – една в началото на проекта и една в края; ще бъдат подготвени и разпространени 4 прессъобщения, които ще информират за напредъка на проекта; Б) Местна общественост: Организиране на 72 срещи (по 2 срещи във всяко едно от населените места пряко засегнати от режимите в парка) с обществеността. Срещите ще бъдат използвани, за да се представи дейността на парка, да се даде информация за природните ресурси на защитената територия, както и възможностите за отдих и почивка. Срещите ще имат превантивна цел преди организирането на същинското обществено обсъждане, което е част от процедурата по изготвяне на проект на план за управление; В) Местна власт: До представителите на местната власт ще бъдат изпращани писма с информация за началото на проекта, след общественото обсъждане и при внасяне на проекта за план в МОСВ; Необходими материали: Г) За популяризиране на проекта ще бъдат изработени 2 брошури с общ в тираж 30000 бр. Едната ще съдържа информация за парка и ще бъде раздавана по време на срещите, на посетителите в парка и на други места с голям пътникопоток. Втората брошура ще информира за основните елементи от плана за управление на парка; Д) Ще бъдат изработени информационни плакати в тираж 1000 бр., които ще се използват за популяризиране на проекта; Е) Печат на одобрения план за управление с цел разпространение до заинтересованите институции в тираж минимум 50 бр.
Дейност 11: Одит Одитът ще се извършва от външен изпълнител предварително избран. Одитът ще обхване финансовото управление на проекта. За целта, финансовият експерт, подпомаган от техническия сътрудник ще предоставят на одитора всички необходими разходо-оправдателни документи за всяка дейност по проекта. Ще осигуряват пълно съдействие на одитиращата институция по време на проверката. След приключване на одита, изпълнителят ще предостави на бенефициента окончателния доклад. Той ще бъде приложен към искането за окончателно плащане. Одитът ще се извършва междинно в края на всяка година и ще завършва с междинни доклади и окончателен доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЕРАБАЙТ
БАГИРА
ЕТ "Дав ГЕО - Д. Динков"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 975 462 BGN
Общ бюджет: 1 556 403 BGN
БФП: 1 556 403 BGN
Общо изплатени средства: 1 571 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 556 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 395 092 BGN
2012 187 879 BGN
2013 471 979 BGN
2014 24 739 BGN
2015 491 953 BGN
1 571 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 322 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 335 829 BGN
2012 159 697 BGN
2013 401 182 BGN
2014 21 028 BGN
2015 418 160 BGN
1 335 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 233 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 59 264 BGN
2012 28 182 BGN
2013 70 797 BGN
2014 3 711 BGN
2015 73 793 BGN
235 746 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Класификация на биотичните и абиотичните фактори на територията на ПП "Българка"
Индикатор 2 Изработен план за управление на ПП "Българка"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз