Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/021-01
Наименование: Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в гр. Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 22.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е подобряване състоянието на градската среда в Карнобат като условие за осигуряване на живот с повишено качество за жителите му и нови възможности за социално-икономическо развитие. Целта ще се реализира чрез взаимосвързани дейности по подобряване на парковата среда и зоните за отдих. При подготовката на настоящия проект е използван подхода на интегрирано развитие на градските райони, който използва обусловеността и взаимовръзката между отделните видове дейности за комплексното постигане на горепосочената цел.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация на проекта.
Дейност 2 Провеждане на процедури съгласно ЗОП за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор
Дейност 3 Информация и публичност
Дейност 4 Строително – ремонтни работи
Дейност 5 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 6 Мониторинг, контрол и отчетност
Дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 595 871 BGN
Общ бюджет: 4 081 343 BGN
БФП: 4 081 343 BGN
Общо изплатени средства: 3 450 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 081 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 528 070 BGN
2012 378 506 BGN
2013 1 543 849 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 450 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 483 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 367 272 BGN
2012 338 676 BGN
2013 1 381 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 087 338 BGN
В т.ч. Национално финансиране 598 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 160 799 BGN
2012 39 830 BGN
2013 162 459 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
363 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз