Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/014-01
Наименование: „Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” град Севлиево”
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 19.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез изграждане на градски парк „Казармите”, като основна съставна част на зелената система на градския ареал, да се осигури комплексно подобряване жизнените условия в града, посредством засилването на действащите урбанистични, екологични и рекреационни функции. Да се обособи като основна зона за отдих, спорт и социални контакти на гражданите и гостите на гр. Севлиево, като се промени изцяло облика на централната градска част и се превърне в едно по-добро място за живот.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Изготвяне на тръжна документация от изпълнителя за строителство, строителен надзор и лицензиран експерт счетоводител за одит проекта
Дейност 3 Строителен и авторски надзор на проекта
Дейност 4 Вертикална планировка
Дейност 5 Изграждане на ВиК
Дейност 6 Изграждане на електрическа мрежа
Дейност 7 Изпълнение на архитектура – СМР и оборудване
Дейност 8 Озеленяване
Дейност 9 Рехабилитация на тротоари по ул. «Стефан Пешев», прилежащи към парка
Дейност 10 Публичност
Дейност 11 Одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 888 675 BGN
Общ бюджет: 3 530 541 BGN
БФП: 3 530 541 BGN
Общо изплатени средства: 3 342 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 530 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 738 615 BGN
2012 1 472 663 BGN
2013 1 300 275 BGN
2014 - 168 889 BGN
2015 0 BGN
3 342 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 001 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 661 075 BGN
2012 1 318 062 BGN
2013 1 163 771 BGN
2014 - 151 159 BGN
2015 0 BGN
2 991 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 529 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 77 540 BGN
2012 154 601 BGN
2013 136 503 BGN
2014 - 17 730 BGN
2015 0 BGN
350 915 BGN
Финансиране от бенефициента 1 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 5 Кубични метри изградени водни площи
Индикатор 6 Изградена подземна ВиК комуникация
Индикатор 7 Изградена подземна ЕЛ комуникация
Индикатор 8 Брой квадратни метри изградени детски площадки и игрища
Индикатор 9 Брой квадратни метра изградени зелени площи
Индикатор 10 Брой квадратни метри изградени алеи и паркинги
Индикатор 11 Рехабилитирани тротоарни площи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз