Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0021-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/024-01
Наименование: Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец - село Ловец
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е подобряване на пътната достъпност в Община Стара Загора чрез реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, свързваща две населени места (селата Калояновец и Ловец) на територията на общината.
Дейности: Дейност 1 Организационна дейност по изпълнение на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжна процедура
дейност 3 Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец - село Ловец от км 0+000 до км 5+459
Дейност 5 Провеждане на информационна кампания сред жителите на селата Калояновец и Ловец
Дейност 6 Издаване и разпространяване на инфо-материали
Дейност 7 Публикации в регионални медии
Дейност 8 Одит
дейност 4 Изготвяне на билборд и обозначителни табели за визуализация (дейността се извършва 5,6,7 и 24 м.)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 767 639 BGN
Общ бюджет: 2 407 390 BGN
БФП: 2 395 154 BGN
Общо изплатени средства: 2 395 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 395 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 395 154 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 395 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 035 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 035 881 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 035 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 359 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 359 273 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
359 273 BGN
Финансиране от бенефициента 12 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 -Създаване на нови работни места: - постоянни - времени
Индикатор 5 Брой на населените места, които са по-добре свързани помежду си чрез пътна инфраструктура в рамките на агломерационния ареал
Индикатор 6 - Брой на хората, преки ползватели на продуктите на проекта
Индикатор 7 индикатор:Увеличаване на трафика на пътници и товара по рехабилитираните пътища (база 2006 г.)
Индикатор 8 индикатор:Брой на заетите от населените места, които имат по-добра мобилност и достъп до регионалния пазар на труда
Индикатор 9 индикатор: Време за пътуване от едното населено място до другото (село Калояновец - село Ловец)
Индикатор 10 индикатор: Време за пътуване от населените места до общинския център
Индикатор 11 индикатор: Брой на хората, преки ползватели на продуктите на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз