Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0104-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/048-01
Наименование: Проект за обновление на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Златарица – по-добро училище за нашите деца
Бенефициент: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 20.10.2008
Дата на приключване: 20.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Златарица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри, обнови и модернизира материално –техническата база на Средно Общообразователно Училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Златарица като се осигури съвременна и безопасна среда за обучение на учениците от общо 18 населени места в общината.
Дейности: Организация, управление и отчетност на проекта
Избор на изпълнител за разработване на тръжна документация
Избор на доставчик на оборудване за отоплителната инсталация на училището
Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство
Възлагане на обществена поръчка за строителен надзор
Строително- монтажни работи по сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Строителен надзор на ремонтните дейности по сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий
Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 944 246 BGN
Общ бюджет: 717 267 BGN
БФП: 717 267 BGN
Общо изплатени средства: 717 449 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 717 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 216 197 BGN
2010 539 013 BGN
2011 0 BGN
2012 - 37 760 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
717 449 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 609 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 183 767 BGN
2010 458 161 BGN
2011 0 BGN
2012 - 32 096 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
609 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 429 BGN
2010 80 852 BGN
2011 0 BGN
2012 - 5 664 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 617 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 ..Създаване на нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз