Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0155-C0001
Номер на проект: BG161РО001/4.1-01/2007/062
Наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СОУ”ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” – ГР. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО”
Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 04.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Маджарово
Описание
Описание на проекта:  Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура допринасяща за качествено обучение на подрастващите на територията на община Маджарово и за постигане на устойчиво местно развитие.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Организиране на информационна кампания.
Дейност 3: Подготовка на тръжни документи за извършване на процедура за избор на изпълнители на СМР и строителен надзор.
Дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за извършване на СМР и строителен надзор.
Дейност 5: Извършване на СМР.
Дейност 6: Въвеждане на обекта в експлоатация.
Дейност 7: Одит на проекта.
Дейност 8: Изготвяне на технически и финансови отчети:
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 878 032 BGN
Общ бюджет: 795 838 BGN
БФП: 795 838 BGN
Общо изплатени средства: 795 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 795 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 614 622 BGN
2012 181 216 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
795 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 676 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 522 429 BGN
2012 154 034 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
676 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 92 193 BGN
2012 27 182 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 376 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура образователна
Индикатор 5 @Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз