Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0014-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/013-02
Наименование: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда във ВСУ "Любен Каравелов" чрез подобряване на енергийната ефективност на учебен блок 6 и модернизация на библиотеката.
Бенефициент: Висше строително училище “Любен Каравелов”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 02.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектопредложение е да подобри условията и средата за предоставяне на образователни услуги във ВСУ „Любен Каравелов”, чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност, както и за развитие на библиотечния център. За целта се предвижда ремонт на основния учебен блок (блок номер 6), целящ повишаване на енергийния показатели на сградата и подобряване на вътрешната среда на библиотеката, чрез закупуване на допълнително оборудване. Горепосочената цел е в пълно съответствие с основната идея залегнала в Операция 1.1 на Приоритетна ос 1 от Оперативна Програма „Регионално Развитие”, а именно осигуряване подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.
Дейности: дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
дейност 3 Строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 6 Доставка на оборудване
дейност 7 Изпълнение на Одит
дейност 8 Изготвяне на документацията по проекта
дейност 9 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 455 701 BGN
Общ бюджет: 808 901 BGN
БФП: 783 874 BGN
Общо изплатени средства: 744 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 783 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 50 308 BGN
2012 446 836 BGN
2013 247 536 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
744 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 666 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 042 BGN
2012 399 904 BGN
2013 221 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
666 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 266 BGN
2012 46 932 BGN
2013 26 190 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 387 BGN
Финансиране от бенефициента 25 026 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз