Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0021-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/012-02
Наименование: Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - София.
Бенефициент: Медицински университет - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 06.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в университета
Дейности: дейност 1 (Подготвителни мероприятия)
дейност 2 (спиране през 17,18 и 19 м.) (Подготовка и провеждане на Тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на доставки и строителство)
дейност 3 (Модернизация на библиотеката – доставка, инсталиране и настройка на оборудване и софтуер за библиотеката)
Дейност 4 (спиране през 19,20,21 и 22 м.) (Строително-монтажни работи по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда)
дейност 6 (извършване на одит на проекта)
дейност 5 (спиране през 15 м.) (Извършване на одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 319 442 BGN
Общ бюджет: 2 747 509 BGN
БФП: 2 747 509 BGN
Общо изплатени средства: 2 610 133 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 747 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 995 833 BGN
2012 0 BGN
2013 1 614 301 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 610 133 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 335 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 891 008 BGN
2012 0 BGN
2013 1 444 374 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 335 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 412 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 104 824 BGN
2012 0 BGN
2013 169 926 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
274 751 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)
Индикатор 6 Дълготрайно наето на работа лице в неравностойно положение
Индикатор 7 Подменена абонатна станция
Индикатор 8 Поставен платформен подемник за хора с увреждания
Индикатор 9 Посещение на библиотеката през уеб-интерфейс


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз