Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0023-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/011-02
Наименование: Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център.
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 31.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на обучение и подобряване на образователната инфраструктура в Медицински университет – Пловдив чрез модернизация на Библиотечно-информационния център, изграждане на достъпна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Учебен корпус на Медицински колеж.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни досиета и провеждане на тръжни процедури Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни досиета и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на дейност 3 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Медицински колеж Изпълнение на дейност 3 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Медицински колеж
Изпълнение на дейност 4 Извършване на строително-монтажни дейности в БИЦ Изпълнение на дейност 4 Извършване на строително-монтажни дейности в БИЦ
Изпълнение на дейност 5 Доставка и монтаж на оборудване за защита и опазване на библиотечния фонд Изпълнение на дейност 5 Доставка и монтаж на оборудване за защита и опазване на библиотечния фонд
Изпълнение на дейност 8 Информиране и публичност по проекта (визуализация) Изпълнение на дейност 8 Информиране и публичност по проекта (визуализация)
Изпълнение на дейност 9 Провеждане на строителен надзор Изпълнение на дейност 9 Провеждане на строителен надзор
Изпълнение на дейност 10 Провеждане на одит на проекта Изпълнение на дейност 10 Провеждане на одит на проекта
Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано библиотечно оборудване и обзавеждане Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано библиотечно оборудване и обзавеждане
Изпълнение на дейност 7 Доставка, инсталация, тестване и обучение за работа на/с ИТ оборудване, софтуер и технологии за модернизация, автоматизация и оптимизация на библиотечното обслужване в БИЦ Изпълнение на дейност 7 Доставка, инсталация, тестване и обучение за работа на/с ИТ оборудване, софтуер и технологии за модернизация, автоматизация и оптимизация на библиотечното обслужване в БИЦ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 959 403 BGN
Общ бюджет: 2 214 111 BGN
БФП: 2 180 662 BGN
Общо изплатени средства: 2 057 463 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 180 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 251 500 BGN
2013 1 867 423 BGN
2014 0 BGN
2015 - 61 461 BGN
2 057 463 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 853 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 226 576 BGN
2013 1 682 364 BGN
2014 0 BGN
2015 - 55 370 BGN
1 853 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 327 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 924 BGN
2013 185 059 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 091 BGN
203 893 BGN
Финансиране от бенефициента 35 592 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз