Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0012-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/006-01
Наименование: "Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката"
Бенефициент: Медицински университет - Плевен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 02.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и рентабилна инфраструктура в МУ Плевен съвместима с бъдещите изисквания на потребителителите на предлаганата образователна услуга. В тази връзка е изведен и конкретния подход за постигане на целта чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност, осигуряването на равен достъп до образователната услуга на лицата в неравностойно положение, както и за модернизация на библиотечния център във висшото учебно заведение.
Дейности: дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 6 Доставка на оборудване
дейност 7 Одит на проекта
дейност 8 Изготвяне на документацията по проекта
дейност 9 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 721 322 BGN
Общ бюджет: 3 309 790 BGN
БФП: 3 309 790 BGN
Общо изплатени средства: 3 144 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 309 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 138 669 BGN
2011 318 943 BGN
2012 2 686 122 BGN
2013 566 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 144 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 813 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 117 869 BGN
2011 285 370 BGN
2012 2 410 082 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 813 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 496 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 800 BGN
2011 33 573 BGN
2012 276 040 BGN
2013 566 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
330 979 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз