Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0427-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07042
Наименование: Изграждане на лидери в ПР бизнеса
Бенефициент: "Ол ченълс груп" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 26.02.2010
Дата на приключване: 26.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на включените в проекта служители, чрез провеждането на серия от обучения за придобиване на допълнителни професионални и ключови умения.
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Управление на проекта Дейността включва: - Среща на екипа по проекта и разпределяне на задачите по времевия график - Уточняване на процедури за вътрешна комуникация и контрол на дейността, въвеждане на система за вътрешен мониторинг и отчетност, както и система за междинни срещи. - Провеждане на регулярни срещи на екипа по управление на проекта и партньорите за проследяване изпълнението на проекта - Разрешаване на евентуални трудности, които може да възникнат по време на изпълнението на проекта - Изготвяне на междинни и финален отчет и поддържане на нужната документация - Администриране на проекта и осчетоводяване на дейностите по проекта
Изпълнение на дейност 2: Подготовка на обученията Дейността включва: 1. Провеждане на диагностика за установяване на специфичните нужди от обучение на конкретните групи служители с цел изготвяне на по-детайлен и прецизен дизайн и съдържание на курсовете от програмата за обучение Целта на диагностиката е да се измери нивото на познания на участниците, за да се настрои предложената програма по съдържание, което да отговаря специално на техните компетенции и нужди. Партньорите, които ще провеждат обученията, си дават сметка, че служителите на фирмата имат различен опит, образование и професионални нужди, които трябва да се измерят и отчетат, за да бъдат обученията максимално ефективни. В резултат на диагностиката ще се сформират хомогенни групи за всяко обучение с идентично ниво на опит, познания и нужди, както и ще се направи редизайн на планираните обучения с цел да бъдат максимално близко по съдържание обучението до нуждите на работодателите и служителите. Методите на диагностиката са: Провеждане на 3 дълбочинни интервюта с ключови мениджъри от двете компании, както и 3 фокус групи от участниците в обученията. Провеждане на анкета преди редизайна на обученията, насочени към специфичната група обучаеми за измерване на нивото на познания, опит и нужди. 2. Предложените на проектен етап програми за съдържанието на курсовете ще бъдат настроени към конкретните нужди на обучаемите и на съответното ниво (начално/напреднало) от лекторите на съответното обучение. Целта на направения редизайн на съдържанието на курсовете е да се подготвят обученията така, че да са максимално полезни за участниците в обученията. Изпълнител: Таурус Консултантс и Таурус Консултинг в сътрудничество с работодателите . Резултати: Доклад с анализ от дълбочнните интервюта, провеждането на фокус групите и анкетатам както и подробен редизайн (Power Pont Presentations) на всяко предложено обучение.
Изпълнение на дейност 3: Провеждане на обученията и издаване на съответните документи на успешно завършилите Провеждане на обучения по професионална квалификация: 1. Мениджърски умения - 40 часа (20 теория и 20 практика), 1 група 2.Умения за продажба и управление на клиента – 40 часа (20 теория и 20 практика), 2 групи 3. Умения за водене на преговори – 40 часа (20 теория и 20 практика), 1 група 4. Презентационни и комуникационни умения – 40 часа (20 теория и 20 практика), 2 групи 5. Управление на вътрешнофирмените комуникации – 40 часа (20 теория и 20 практика), 1 група Обученията са част от: - професия Икономист, код 345120, специалност Икономика и мениджмънт, код: 3451204, ІІІ степен на професионална квалификация Завършилите обученията получават удостоверение за част от професия Икономист, код 345120, специалност Икономика и мениджмънт, издадено от Таурус Консултинг. Провеждане на обучения по ключови компетенции: 1. Управление на времето и стреса– 20 часа (14 теория и 6 практика), 2 групи 2. Брейнсторминг техники и стимулиране на творческия процес – 10 часа (6 теория и 4 практика), 2 групи Завършилите обученията получават сертификат за ключови умения, издаден от Таурус Консултантс. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени предвидените по проекта обучения по професионална квалификация и ключови компетенции. Служителите ще бъдат включени в тях, според резултатите от диагностиката, която ще установи нуждите на компаниите работодатели, в зависимост от стратегическите цело, отговорностите и задълженията на служителите им, техните знания и умения и необходимостта им от усъвършенстване в конкретни области.
Изпълнение на дейност 4: Оценка на ефективността на обученията Оценката се провежда в две посоки: 1. Оценка от страна на участниците във всяко едно обучение. Оценката се прави на база на анкети за обратна връзка, които участниците в конкретното обучение попълват след края му. Анкетите включват въпроси относно съдържанието на обучението, начина на преподаване, учебните материали, учебната атмосфера, организацията и полезността обучението. Анкетите се обработват съответно от партьорите Таурус Консултантс и Таурус Консултинг и препоръките и мненията на участниците се вземат под внимание с цел непрекъснато подобряване ефективността на последващите обучения. 2. Оценка от страна на лектора, който оценява професионалните качества и умения на участниците, тяхното представяне по време на обучението и усвояване на учебния материал. Оценката се провежда след всяко обучение и се изготвя отчет.
Изпълнение на Дейност 5: Дейности по визуализация и публичност С оглед повишаване публичността на дейностите по проекта и целите на Оперативната програма като цяло, се предвиждат следните инициативи: - Ще бъде подготвено съобщение (press release) информиращо за проекта, неговите цели и дейности, което ще бъде изпратено до специализирани медии. Медиите периодично ще бъдат информирани за напредъка на проекта. - На информационните сайтове на ВО и партньорите ще присъства информация за изпълнението на проекта - Рекламните атрибути на оперативната програма (лого и име) ще присъстват и на всички учебни материали и доклади при изпълнение на проекта, както и на мястото на реализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 655 BGN
Общ бюджет: 26 550 BGN
БФП: 26 550 BGN
Общо изплатени средства: 26 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 426 BGN
2011 12 118 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 262 BGN
2011 10 300 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 562 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 164 BGN
2011 1 818 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 982 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз