Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0430-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11027
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността чрез усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите на "Хенкел България" ЕООД
Бенефициент: Хенкел България ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 26.02.2010
Дата на приключване: 26.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите на Хенкел България ЕОоД, необходими за повишаване на конкурентоспособността на фирмата на българския пазар за бързооборотни стоки, в частност детергенти и козметика, от една страна, и от друга - повишаване на конкурентноспособността на българския пазар за лепилни и строителни технологии.
Дейности: 1. Подготовка за стартиране на проекта • Организация на екипа - ще бъдат определени функциите на всеки един от екипа, неговите задачи и отговорности; • Информиране на целевата група за дейностите, задачите и целите на проекта; • Закупуване на материали и консумативи; • Предпечатна подготовка и печат на учебните материали, според изискванията за визуализация; • Логистична организация; • На кориците на печатните материали за обучението на целевата група ще се постави логото на ЕС, заглавието на Програмата и схемата, по която се кандидатства; • В сайта на ВО и Партньора ще се отрази реализацията на проекта, целите и задачите поставени в него, както и приноса на програмата за осъществяването му.
2. Анализ на нуждите от обучение, провеждане на срещи с представителна извадка от обучаваните по определените теми за ключови компетентности. Обобщение, изготвяне на детайлна програма. Анализ на нуждите от обучение, провеждане на срещи с представителна извадка от обучаваните по определените теми за ключови компетентности. Обобщение, изготвяне на детайлна програма. Провеждане на структурирани разговори с участници, с цел анализ на нивото на компетентност на представителите на целевата група. • Обобщение на областите на интерес и конкретните умения/поведения/ техники, предмет на развиване; • Изследване на нуждите от обучение; • Диагностика на знанията и уменията; • Откриване на налични проблеми; • Установяване на желанията на заявителите; • Събиране на информация за организацията, участниците, процесите.
3. Подготовка на обучение „Продажбени умения” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
4. Провеждане на обучения по „Продажбени умения”
5. Подготовка на обучение „Комуникация, управление на взаимоотношенията и презентационни умения” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
6. Провеждане на обучение „Комуникация, управление на взаимоотношенията и презентационни умения”
7. Подготовка на обучение „Иновация и управление на проекти” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
8. Провеждане на обучение „Иновация и управление на проекти”
9. Подготовка на обучение “Комуникационни умения, работа в мрежа, планиране на времето” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
10. Провеждане на обучение “Комуникационни умения, работа в мрежа, планиране на времето”
11. Проверка на придобитите знания и умения • В края на всяко обучението, чрез структурирани въпросници за обратна връзка ще се оценява непосредствените резултати на участниците.
12. Подготовка и предаване на междинни отчети • Екипът по проекта заедно с партньорите ще подготвят междинните отчети.
13. Подготовка на обучение обучение „Комуникация, управление на времето и стреса” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
14. Провеждане на обучение „Комуникация, управление на времето и стреса”
15. Подготовка на обучение „Комуникация, кооперация (работа в екип) и управление на конфликти” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
16. Провеждане на обучение „Комуникация, кооперация (работа в екип) и управление на конфликти”
17. Подготовка на обучение „Лидерство и работа в екип” • Размножаване и комплектоване на учебните материали; • Създаване на конкретна методика въз основа на методологията на обучителната организация за всяка една от темите за обучение; • Окончателно съгласуване на програмата за обучение между ВО и Партньорите и участниците; • Разработване на материали за предварителна подготовка, включително работни листа, тестове и текстов материал за въведение в темата, които да съответстват на опита на участниците в обученията; • Предоставяне на обучителните материали за предварителна подготовка на обучаваните; • Планиране на пътуванията и резервациите в хотела; • Изготвяне и изпращане на писмо за Добре дошли на участниците.
18. Провеждане на обучение „Лидерство и работа в екип”
19. Мониторинг на дейностите по проекта • Всеки представител на екипа подготвя личен отчет за извършените дейности в предварително уточнен и унифициран формат, който се представя на Ръководителя на проекта. Съвместно с Партньорите, периодически ще се извършват редовни /планирани/ проверки, по документацията на проекта, направените разходи и постигнатите резултати.
20. Подготовка и предаване на финален технически и финансов отчет Ръководителят на проекта заедно с партньорите ще подготвят окончателния отчет за реализацията на проекта; за направените разходи и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 491 BGN
Общ бюджет: 19 231 BGN
БФП: 13 462 BGN
Общо изплатени средства: 13 461 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 885 BGN
2011 3 210 BGN
2012 3 366 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 461 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 852 BGN
2011 2 728 BGN
2012 2 861 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 033 BGN
2011 481 BGN
2012 505 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 019 BGN
Финансиране от бенефициента 16 068 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз