Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0417-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07035
Наименование: "Реализация на комплексна програма за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на служителите от "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД
Бенефициент: Корпоративна търговска банка АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 23.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Увеличаване на конкурентните преимущества и пазарния дял на КТБ АД чрез усъвършенстване на професионалните умения на служителите и целенасочено инвестиране в развитието на човешките ресурси.
Дейности: Дейност 1. Цялостно управление и администриране на проекта. Основна цел на тази дейност е осигуряване на добро управление на проекта за постигане на неговите цели чрез спазване на принципа на прозрачност и ефикасност. Тази дейност обхваща целия период на изпълнение на проекта.Управлението на проекта ще се извършва от екип за управление на проекта. В него ще бъдат включени общо 5 човека: ръководител на проекта, координатор, счетоводител, координатор обучения, координатор на програмата и юристконсулт. Управленският екип ще ръководи проекта с ясно разпределени отговорностите и конкретни функции. Ще бъде разработен подробен план за изпълнение на проекта, както и план за оценка и наблюдение на проекта. Ще бъдат организирани работни срещи с партньора и подизпълнителя по проекта. Ще бъде проведено първоначално обучение и подготовка на екипа. Ще бъде създаден механизъм за ефективно функциониране на екипа за организация и управление на проекта. Неотменна част от този механизъм ще бъде създадената система за комуникации в екипа и постоянното наблюдение и вътрешна оценка на дейностите по проекта.
Дейност 2. Подготовка и избор на изпълнители съгласно ПМС №55. Основната цел на тази дейност е осигуряване на успешен избор на изпълнители съгласно ПМС № 55. Екипът, ръководещ проекта ще изготви техническо задание и ще обяви процедура съгласно ПМС за избор на външни изпълнители по проекта. След като бъдат избрани, съвместно с управляващия екип ще бъде разработен конкретен подход за осъществянане на обучението на служителите на банката по ключови компененции за работа с продуктите на MS Office 2007 Excel. Външният изпълнител ще разработи и предложи, а управляващият екип ще утвърди конкретна методика и учебна програма за провеждане на предварително планираното обучение. Основните акценти на това обучение ще бъдат съобразени с идентифицираните предварително потребности на служителите от Банката / Виж приложение Д 3 от документите по проекта /. Тази дейност ще бъде осъществена в рамките на първият месец от реализирането на проекта.
Дейност 3. Обучение за придобиване на професионална квалификация Част от професия “Финансист – Банково дело” с код 3430101, изучавани дисциплини “Бизнес комуникации” и “Маркетинг на финансовите услуги” Третата дейност по проекта е ориентирана към провеждане на обучение по „Бизнес Комуникации” и “Маркетинг на финансовите услуги” за придобиване на професионална квалификация по Част от професия „ Финансист -Банково дело за служители на Банката от длъжностна група „фронт-офис”. Целта на обучението е свързана с формиране на знания и умения, които да повишат нивото на обслужване на клиентите на Банката в областта на бизнес комуникациите и маркетинга. Обучението се предвижда да се проведе поотделно за всяка една от сформираните 12 групи, общо 162 служители на Банката. Продължителността на обучението ще бъде 20 учебни часа /16 часа теория и 4 часа практика / и ще завърши с: Удостоверение за част от професия „Финансист – Банково дело” с изучавана дисциплина „Бизнес комуникации” и “Маркетинг на финансовите услуги”. Обучението ще се проведе в София от партниращата по проекта организация – МБИ ООД през 9 от месеците на изпълнението му: от втория до шестия и от /осмия до единадесетия/ месец от реализиране на проекта.
Дейност 4. Обучение за придобиване на професионална квалификация Част от професия “Финансист – Банково дело” с код 3430101, изучавана дисциплина “Финансиране на международната търговия” Четвъртата дейност по проекта е насочена към провеждане на обучение по дисциплината „Финансиране на международната търговия” за придобиване на професионална квалификация по Част от професия „Финансист – Банково дело” . Целта на обучението е свързана с подобряване обслужването на клиенти при изпълнение на валутни операции, чрез повишаване на знанията на служителите в областта на валутните разплащания.Обучението се предвижда да се проведе в една група, от общо 25 служители. Продължителността на обучението ще бъде 16 учебни часа / 12 часа теория и 4 часа практика/ и ще завърши с Удостоверение за част от професия „Финансист – Банково дело” с изучавана дисциплина „Финансиране на Международната търговия”. Обучението ще се проведе в София от партньора по проекта – МБИ ООД през втория месец на изпълнението на проекта.
Дейност 5. Обучение за придобиване на професионална квалификация Част от професия “Финансист – Банково дело” с код 3430101, изучавана дисциплина “Картови продукти и услуги” Петата дейност по проекта е насочена към провеждане на обучение по дисциплината „Картови продукти и услуги” за придобиване на професионална квалификация по Част от професия „Финансист – Банково дело”. Целта на обучението е свързана с подобряване обслужването на клиенти чрез придобиване и поддържане на знанията на служителите в областта на издаване и обслужване на банкови карти. Обучението се предвижда да се проведе в четири групи, в които ще бъдат включени общо 59 служители от Банката. Продължителността на обучението ще бъде 16 учебни часа / 12 часа теория и 4 часа практика/ и ще завърши с: Удостоверение за част от професия „Финансист – Банково дело” с изучавана дисциплина „Картови продукти и услуги” . Обучението ще се проведе в София от партньора по проекта – МБИ ООД през втория и четвъртия месец на изпълнението на проекта.
Дейност 6. Обучение за придобиване на професионална квалификация Част от професия “Финансист – Банково дело” с код 3430101, изучавана дисциплина “Основи на правото” Шестата дейност по проекта е насочена към провеждане на обучение по дисциплината „Основи на правото” за придобиване на професионална квалификация по Част от професия „Финансист – Банково дело” . Целта на обучението е свързана с формиране, поддържане и развитие на висока правна култура на служителите на Банката. Обучението се предвижда да се проведе в шест групи, в които ще бъдат включени общо 82 служители от Банката. Продължителността на обучението ще бъде 16 учебни часа / 12 часа теория и 4 часа практика/ и ще завърши с: Удостоверение за част от професия „Финансист – Банково дело” с изучавана дисциплина „Основи на правото” . Обучението ще се проведе в София от партньора по проекта – МБИ ООД през пети, шести, девети и десети месец на изпълнението на проекта.
Дейност 7. Обучение за придобиване на професионална квалификация Част от професия “Финансист – Банково дело” с код 3430101, изучавана дисциплина “Кредитен анализ” Седмата дейност по проекта е насочена към провеждане на обучение по дисциплината „Кредитен анализ” за придобиване на професионална квалификация по Част от професия „Финансист – Банково дело” .Целта на обучението е свързана с поддържане на висок стандарт за изпълнение на възложените задължения на кредитните специалисти, чрез повишаване и поддържане на знанията им областта на анализа и мониторинга на кредитната дейност, поддържане и актуализиране на знанията за принципи на банковото кредитиране в условията на финансова криза. Обучението се предвижда да се проведе в две групи, в които ще бъдат включени общо 32 служители от Банката. Продължителността на обучението ще бъде 16 учебни часа /12 часа теория и 4 часа практика/ и ще завърши с: Удостоверение за част от професия „Финансист – Банково дело” с изучавана дисциплина „Кредитен анализ” . Обучението ще се проведе в София от партньора по проекта – МБИ ООД през втория и третия месец на изпълнението на проекта..
Дейност 8. Обучение за придобиване на професионална квалификация Част от професия “Офис-секретар”с код 3460201, изучавана дисциплина “Документационна дейност” Осмата дейност по проекта е насочена към провеждане на обучение по дисциплината „ Документационна дейност” за придобиване на професионална квалификация по Част от професия „Офис – Секретар”. Целта на обучението е свързана с формиране и развитие на теоретичните и практически знания и умения за съхраняване на архивни документи и работа с архивни документи. Обучението се предвижда да се проведе в две групи, в които ще бъдат включени общо 27 служители. Продължителността на обучението ще бъде 16 учебни часа / 12 часа теория и 4 часа практика/ и ще завърши с: Удостоверение за част от професия „Офис – Секретар” с изучавана дисциплина „Документационна дейност”. Обучението ще се проведе в София от партньора по проекта – МБИ ООД през втория и третия месец на изпълнението на проекта.
Дейност 9. Обучение за придобиване на ключови компетенции за “Работа с продуктите на MS Office 2007 Excel Деветата дейност по проекта е насочена към провеждане на обучение за развитие на ключови компетенции за “Работа с продуктите на MS Office 2007 Excel ”. Целта на обучението е свързана с повишаване на квалификацията на служителите за работа с информационни технологии. Обучението ще се поведе по нива, както следва: начинаещи,напреднали,експертно ниво. Включването на служители в съответното ниво ще бъде извършено въз основа на: входящ тест, извършен от обучителната организация, който установява нивото на знания и умения на всеки един служител, участник в обучението .Обучението се предвижда да се проведе в пет групи, в които ще бъдат включени общо 46 служители. Продължителността на обучението ще бъде 16 учебни часа и ще завърши със Сертификат за преминато обучение за ключови компетенции. Обучението ще се проведе в София от спечелиият конкус по ПМС 55 подизпълнител през четвъртия , петия и десетия месец от изпълнението на проекта.
Дейност 10. Публичност, разпространение на информация, визуализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 507 BGN
Общ бюджет: 139 817 BGN
БФП: 91 860 BGN
Общо изплатени средства: 91 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 202 BGN
2011 62 658 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 822 BGN
2011 53 259 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 380 BGN
2011 9 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 779 BGN
Финансиране от бенефициента 63 435 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз