Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0396-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07041
Наименование: Обучение и квалификационни услуги за служителите на “ОМВ България” ООД
Бенефициент: ОМВ България ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 26.02.2010
Дата на приключване: 26.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и производителността на човешкия капитал в "ОМВ България" ООД чрез обучения на служителите, адаптиране и изграждане на тяхната професионална квалификация и ключови умения, необходими за ефикасното и ефективно изпълнение на трудовите дейности.
Дейности: Дейност 1 Стартирането на проекта, подготовка на учебни материали и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта Първият месец от реализацията на проекта е предвиден за подготовка изпълнението на проекта - организиране на екипа и запознаване на членовете му със задълженията и отговорностите; информиране на лицата, предвидени за обучение относно графика на обученията и постигането на заложените индикатори за реализиране на проекта; поръчване на учебни материали, утвърждаване на график и провеждане на информационна дейност, свързана с публичност и визуализация на проекта.
Дейност 2 Запознаване на всички заинтересовани страни с проекта, целите и дейностите. Ще бъдат организирани оперативни срещи с Партньорите, на които те ще бъдат информирани за започване дейността по проекта и координация на ангажиментите им.
Дейност 3 Провеждане на курс по динамично лидерство През месец втори са планирани обученията по ключови компетенции – „Динамично лидерство” за служителите на ВО. Обученията ще приключат с издаването на Сертификати за преминат курс за успешно завършилите обученията.
Дейност 4 Провеждане на Обучение за част от професия Офис мениджър, код 346010 – обучение Excel expert Месец трети и четвърти ще включват Обучение за част от професия Офис мениджър, код 346010 – обучение Excel expert, което е планирано за част от търговския, административния и ръководния екип на четирите компании.
Дейност 5 Провеждане на Обучение по комуникационно майсторство През месец пети ще се проведе и обучението за ключови компетенции „Комуникационно майсторство” на служителите от изпълнителския състав на дружеството.
Дейност 6 Провеждане на Обучение за част от професия Офис мениджър, код 346010 – обучение Project Management Fundamentals За проектен месец шести е планирано да се проведе курса за придобиване на професионална квалификация: Обучение за част от професия Офис мениджър, код 346010 – обучение Project Management Fundamentals.
Дейност 7 Постоянен процес на анализ и оценка на провежданите обучения Всяко обучение приключва с попълване на анкетна карта за оценка на обучението, целяща:  анализ на проведеното обучение;  успеваемост на проведеното обучение;  ползи от проведеното обучение;  придобити знания и умения от проведеното обучение;  затвърдени знания и умения;  пригодност на придобитите знания и умения по време на обучението. Анкетите се попълват едновременно от двете страни – обучител и обучаем. Изводите ще послужат за:  подобряване (ако е необходимо) на обучителния процес след приключване на проекта;  необходимостта от включване на допълнителни теми за обучение
Дейност 8 Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, управление и отчитане на проекта През цялото време на реализация на проекта се предвижда активна комуникация с договарящия орган, изготвянето на ежемесечни очети и доклади.
Дейност 9 Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация Успешното финализиране на проекта през седми-осми месец се отразява с изготвянето на финални технически и финансови отчети съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и изискванията на Оперативната програма и регламентите за управление на проекти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 963 BGN
Общ бюджет: 250 BGN
БФП: 175 BGN
Общо изплатени средства: 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 175 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 BGN
Финансиране от бенефициента 2 127 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз