Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0432-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-01002
Наименование: Повишаване производителността на труда и адаптивността на заетите лица във фирма "Термострой" ООД - гр. Благоевград, чрез участие в рофесионално обучение и обучение по ключови компетентности.
Бенефициент: ТЕРМОСТРОЙ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 24.02.2010
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и адаптивността на заетите лица във фирма "Термострой" ООД - гр. Благоевград и нейната конкурентноспособност чрез обучение, отговарящо на европейските стандарти и съобразено с пазарното търсене.
Дейности: Дейност1 Подготовка Управление и мониторинг Подготвителният етап ще включва : -Изготвяне на План-график за изпълнение на задачите и отчитане; -Времеви графици с персонални задачи на всеки член на екипа; -длъжностни характеристики за всички членове на екипа с ясно дефинирани задължения и отговорности при осъществяване на проекта;
Дейност1 Изпълнение Управление и мониторинг • Провеждане на работна среща на екипа – подписване на договори, текущо разпределение на дейностите, изготвяне на Времеви график за провеждане на заседанията на екипа по организацията и логистиката на изпълнението на проекта; • Провеждане на информационна среща с участниците – точно и ясно определяне на правата и задълженията и на двете страни – работодател – служител; Изготвяне на времеви график за провеждане на обученията. • Информиране за датите на обученията и провеждане на анкетна карта за констатиране на начално ниво и определяне на очакванията; • Подготовка и разпространяване сред служителите на информационни материали за обучаващата институция, програмата за обучение и учебните материали; • Организиране на учебния процес и сформиране на групите; подготовка на учебна документация; осигуряване на материали, необходими за провеждане на практически занятия по професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции; • Провеждане на анкети с участниците /по една в началото и в края/ с цел установяване очакванията, ползите и желанията на бенефициентите за участие в последващо обучение; • Изготвяне на технически и финансови отчети.
Дейност2 Подготовка провеждане на процедура по избор на подизпълнител за провеждане на професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции Подготовка на документация и провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител за провеждане на професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции съгласно ПМС 55/12.03.2007 год.
Дейност2 Изпълнение провеждането на процедура за избор на подизпълнител за провеждане на обучението по ПК и КК Проведена тръжна процедура за избор на подизпълнител съгласно ПМС 55/ 12.03.2007 год. и Подписан договор с избрания подизпълнител за извършване па услуга по предаставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности
Дейност3 Подготовка провеждането на курс за ПО по част от професиите "Заварчик", "Строител-монтажник" и "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" Подготовака на групите по видове обучения, Подготовка на учебните материали за провеждане на обучението
Дейност3 Изпълнение провеждането на обучението по ПК Дейността включва обучение по: - "заваряване", с прадължителност 172уч.часа на 16 лица; -Строител – монтажник - „Изолации в строителството” , с продължителност на курса 300уч.часа на 10 лица; -Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи - „Външни ВиК мрежи” , с продължителност 300 часа на 10 лица
Дейност4 Подготовка на обучението по КК Сформиране на групите за обучението по КК и подготовка на необходимите материали за обучението
Дейност4 Изпълнение на обучението по КК Дейността включва обучение по следните курсове: 1. Умения за адаптиране към нови производствени задачи, произтичащи от технологичното развитие на фирмата-33 лица, разделени на 2 групи. Продължителност на обучението - 30 часа за всяка група 2.Умение за мотивиране на персонала за работа в криза – 33 лица, разделени на 2 групи. Продължителност на обучението - 30 часа за всяка група
Дейност5 Подготовка информиране и публичност
Деиност5 Изпълнение информиране и публичност Дейноста включва: -Изработване на инф.табела 2 бр. -Публикации в медиите 2 бр. -Отпечатване на брошури 200 бр. -Изготвяне на папки с логото на ЕС 100 бр. -Изработване на анкетни карти 70 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 437 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз