Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0041-C0001
Номер на проект: СО/QMS/029/14.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентноспособността на РУСЕГАЗ ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Русегаз" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспосбността на средно предприятие от производствения сектор - „Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване” (шифър 29.23 по НИКД) и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар
Дейности: Подготовка за провеждане на процедури по доставки на услуги и инвестиции
Подготовка за разработване на Системата
Разработване и внедряване на СУК, подготовка за сертификация
Сертифициране на СУК
Подготовка за изграждане на интегрирана информационна система за управление на бизнеса
Изграждане на интегрирана информационна система за управление на бизнеса
Доставка на хардуер
Интегрирано тестване на инвестицията
Промоциране и популяризиране
Отчетност и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 300 BGN
Общ бюджет: 62 014 BGN
БФП: 31 007 BGN
Общо изплатени средства: 31 007 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 007 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 007 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 356 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 651 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 651 BGN
Финансиране от бенефициента 33 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз