Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-5-02
Наименование: Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.01.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 15.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за посрещане на нарастващите нужди на град Варна и агломерационния ареал от модерна, привлекателна и достъпна държавна културна инфраструктура.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работен екип за управление на дейностите и провеждане на работни срещи
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен и авторски надзор и изготвяне на енергиен паспорт на сградата
Дейност 6: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 8: Изготвяне и предаване на междинни и финален технически и финансов отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 278 696 BGN
Общ бюджет: 3 269 671 BGN
БФП: 3 269 671 BGN
Общо изплатени средства: 3 269 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 269 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 400 BGN
2011 0 BGN
2012 1 138 934 BGN
2013 2 137 892 BGN
2014 0 BGN
2015 - 9 554 BGN
3 269 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 779 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 040 BGN
2011 0 BGN
2012 968 094 BGN
2013 1 817 208 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 121 BGN
2 779 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 490 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 360 BGN
2011 0 BGN
2012 170 840 BGN
2013 320 684 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 433 BGN
490 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 ..Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз