Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1.05/2008/001-3-01
Наименование: Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.01.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 01.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване и обновяване на държавната културна инфраструктура в столицата.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта и провеждане на работни срещи дейността се извършва 1,3,6,9,12,15,18 и 21 м.
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта дейността се извършва 1,2,5,8,11,14,17,20 и 22 м.
Дейност 3-Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен и авторски надзор; изготвяне на енергиен паспорт на сградата
Дейност 6: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 8: Изготвяне и предаване на междинни и финален технически и финансов отчет по проекта дейнсотта приключва на 01.08.2012г
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 625 196 BGN
Общ бюджет: 3 124 170 BGN
БФП: 3 124 170 BGN
Общо изплатени средства: 3 121 118 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 124 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 608 BGN
2011 863 678 BGN
2012 2 243 432 BGN
2013 - 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 121 118 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 655 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 416 BGN
2011 734 126 BGN
2012 1 906 917 BGN
2013 - 510 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 652 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 468 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 191 BGN
2011 129 552 BGN
2012 336 515 BGN
2013 - 90 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
468 168 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 **Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 5 Създадени нови работни места-постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз