Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0017-C0001
Номер на проект: ВР/QMS/003/15.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентноспопсобността на "НЕТ- СЪРФ.НЕТ"ЕООД чрез внедряване на ИСУ ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005"
Бенефициент: "НЕТ-СЪРФ.НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: внедряването на ИСУ ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005 с цел повишаване конкурентноспособността на НЕТ-СЪРФ.НЕТ ЕООД чрез увеличаване сигурността и доверието на клиентите в Интернет и електронния бизнес, ускоряване развитието на модерна, пазарно-ориентирана телекомуникационна и информационна структура и работа с местни инициативи, базирани на ИКТ.
Дейности: Подготовителни дейности – сформиране на екип, подготовка на тръжна документация по ПМС 55 от 12.03.2007 г. за избор на консултантска фирма, която ще извърши подготовката за внедряване на ИСУ. Консултантски услуги, свързани с подготовка на “НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ЕООД за внедряване на ИСУ ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005.
Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител, сключване на договор за подготовка за внедряване на ИСУ. Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС 55 за избор на сертифицираща организация.
Изграждане на ИСУ: Първоначален одит. Документиране и оценка на активите на дружеството.
Разработка на програма по ИСУ. Работа по изграждане и внедряване на ИСУ.
Декларация за политика по ИСУ. Определяне и документиране на обхвата на ИСУ.
Форум за отг. служител, обхват на ИСУ и оценка на активите. Обучение на служителя по информационна сигурност и най-малко 4-ма служители от персонала за работа със закупения софтуерен продукт.
Дейности по риска. Дефиниране на подход за оценка на рисковете за ИС в организацията.
Декларация за приложимост, план за непрекъсваемост и процедури. Изготвяне и документиране на Декларация за приложимост. Разработване и внедряване на План за непрекъсваемост на бизнеса.
Вътрешен одит на ИСУ. Подготовка и провеждане на вътрешен одит (съобразно изискванията на ISO 190011) за оценка дали внедрената ИСУ функционира и се поддържа адекватно.
Подготовка на тръжни процедури по ПМС 55 за закупуване на хардуер и софтуер, свързан с внедряването на ИСУ. Подготовка на тръжни процедури по ПМС 55 за закупуване на необходимия хардуер и на софтуерен продукт, свързани с внедряването на ИСУ в частта информационна сигурност.
Провеждане на тръжни процедури по ПМС 55 за закупуване на хардуер и софтуер. Провеждане на търг за закупуване на на необходимия хардуер и на софтуерен продукт, свързани с внедряването на ИСУ.
Инсталиране на необходимия софтуер. Инсталиране на закупения хардуер и на новия софтуерен продукт.
Сертифициране. Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС 55 за избор на сертифицираща организация. Процес на сертифициране от избрания сертифициращ орган.
Информационно-промоционални дейности. Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС 55 за избор на рекламна агенция. Пресконференции в началото и в края на проекта. Мероприятия по визуализация ( рекламни пана и трансперанти, рекламиращи помощта на ЕС).
Отчет на проекта. Оценка на съответствието с приложимите изискванията към опазването на ОС. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 000 BGN
Общ бюджет: 92 673 BGN
БФП: 46 336 BGN
Общо изплатени средства: 46 336 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 336 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 336 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 386 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 950 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 950 BGN
Финансиране от бенефициента 47 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз