Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0308-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11015
Наименование: Повишаване професионалната квалификация и ключовите компетентности на заети лица в "Интерлийз" ЕАД
Бенефициент: "Интерлийз" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 17.12.2009
Дата на приключване: 17.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на "Интерлийз" ЕАД, посредством инвестиции в обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в компанията. Това ще съдейства и за дългосрочно повишаване капацитета и възможностите на кандидата при изпълнението на проекти в областта лизинговата дейност.
Дейности: Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в Интерлийз ЕАД. Добро управление на проекта. 1.1. Сформиране на екип на проекта. До три дни след подписването на Договора с АЗ като МЗ по ОП „РЧР” ще се проведе първата работна среща на екипа по проекта. Екипът включва: Ръководител на проекта, Координатор обучения, Счетоводител и Координатор тръжни процедури на проекта. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготи подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиран времеви проектен график; прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите; актуализиране на списъка с конкретните бенефициенти; въведени механизми за вътрешноекипна комуникация и процес на субординация. 1.2. Добро управление на проекта. За всеки етап от изпълнение на проекта ще бъдат одобрени индикатори за напредък, индикатори за резултати и индикатори за въздействие, чрез които ще се измерват постигнатите количествени и качествени резултати. Планът ще отчита в максимална степен задълженията на Интерлийз ЕАД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: подготовка на междинни технически доклади и финансови отчети и искания за междинни плащания; отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Регулярно ще се ревизира детайлизирания месечен график на дейностите и при необходимост ще се предвижда възможност за корекции. Сформиран екип на проекта от 4 члена – ръководител, счетоводител, координатор обучения и координатор тръжни процедури. Изградена система за мониторинг на проектното изпълнение.
Дейност 2: Подготовка на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги. Интерлийз ЕАД ще се ръководи от следните критерии при избора на изпълнител/и: опит в предоставяне на обучение за лизингови компании, опит по проекти, „икономически най-изгодна оферта”, наличие на лицензия от НАПОО за ИКТ обученията за професионална квалификация и др. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с МЗ, подписването на договори с избраните изпълнители. Съгласно проекто бюджета, общата стойност на планираните обучения е под 30 000 лв., затова компанията ще проведе процедура по чл. 12 на ПМС № 55 – т.е. ще подсигури „не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение”. Проведена тръжна процедура. Избрани изпълнители за отделните курсове по ключови компетентности.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги. Интерлийз ЕАД ще се ръководи от следните критерии при избора на изпълнител/и: опит в предоставяне на обучение за лизингови компании, опит по проекти, „икономически най-изгодна оферта”, наличие на лицензия от НАПОО за ИКТ обученията за професионална квалификация и др. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с МЗ, подписването на договори с избраните изпълнители. Съгласно проекто бюджета, общата стойност на планираните обучения е под 30 000 лв., затова компанията ще проведе процедура по чл. 12 на ПМС № 55 – т.е. ще подсигури „не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение”. Начало: 1-ви проектен месец. Планиран край: 3-ти проектен месец. Проведена тръжна процедура. Избрани изпълнители за отделните курсове по ключови компетентности.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучения за професионална квалификация Проектното предложение планира 4-ма специалисти от Интерлийз ЕАД да преминат през следните ИКТ обучения: - Системният администратор на компанията ще премине обучение за професионална квалификация – Сертификационен курс „Работа с Cisco маршрутизатор (Router) и превключвател (Switch), свързване на мрежови устройства от Cisco – Част 1 и 2 (ICND1 и ICND2)”. Сертификация CCNA. Обучението е част от професия "Техник на компютърни системи", код 523050; специалност "Компютърни мрежи", код 5230502; Степен на професионална квалификация III-та. - Координаторът програмно и приложно осигуряване в Интерлийз ЕАД ще премине обучение за професионална квалификация в Сертификационен курс „Създаване на бази данни и файлове Microsoft SQL Server 2005”, като част от професия "Техник на компютърни системи", код 523050; специалност "Компютърни мрежи", код 5230502; Степен на професионална квалификация III-та. - 2-ма заети лица (ИТ мениджъра и Заместник Директора „Стратегическо планиране”) ще участват в обучение за професионална квалификация – Сертификационен курс „Управление на проекти за сертификат Project Management Professional PMP®”, като част от професия „Офис - мениджър”, код 346010; специалност „Бизнес - администрация”, код 3460101; Степен на професионална квалификация III-та. ИКТ обученията ще се провеждат в специализирани кабинети на избрания доставчик – конкретните изисквания към техническите средства за всяко обучение са описани в програмите и съответните таблици в т. Методика на проектното предложение. Тъй като обучаемите от Интерлийз не образуват отделни групи, един от критериите при избора на доставчик, ще бъде наличието на регулярно провеждани от него курсове за тези обучения и възможността за включване на 4-та специалисти от компанията в съответните групи. Според предварителните проучвания и разговори на екипа по проекта, в София има достатъчен брой обучаващи организации – доставчици на ИКТ курсове, притежаващи лицензии от НАПОО по търсените проектни обучения и възможности за включване на всеки един от специалистите на компанията в тях, според планираня план график на проекта. Планирано начало и планиран край на обученията по ИКТ – 4-ти проектен месец – 8-ми проектен месец 4-ма специалисти от Интерлийз ЕАД преминали през целевите проектни ИКТ обучения
Дейност 4: Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности 4.1. Обучение по Microsoft Office Excel 2007 за 60 служители на Интерлийз ЕАД. Обучението е част от ключова компетентност „Дигитална компетентност”, съгласно Европейската референтна рамка. Курсът е структуриран под формата на набор от модули и е обогатен с множество демонстрации. Участниците в него са преминали вече обучение по Microsoft Office Excel за начинаещи в Интерлийз ЕАД като курсът надгражда и разширява придобитите знания и умения. Участниците ще бъдат разделени 8 групи от по 7 или 8 човека. Форма на обучението: съботно - неделна. 4.2. 45 заети лица в компанията ще преминат обучение по Бизнес английски, като част от ключова компетентност „Общуване на чужди езици”. Курсистите ще бъдат разделени на 3 групи, като обучението ще се проведе на работните места в новия офис на компанията, във вечерна форма. 4.3. Обучение за 12 експерти от Интерлийз ЕАД в курс по Финансов английски, също като част от втората ключова компетентност по Европейската референтна рамка. Обучението ще бъде на работното място в новия офис на фирмата; вечерен формат. Общо 67 служители ще преминат през различни комбинации от 3-те курса за ключови компетентности, при абсолютно спазване изискванията на схемата за прага на единичната средна стойност на безвъзмездната помощ за един обучаем. Начало: 4-ти проектен месец. Планиран край: 8-ми проектен месец. •60 обучени служители в курс по Microsoft Office Excel 2007; •45 обучени заети лица в курс по Бизнес английски; •12 експерти, преминали обучение по Финансов английски.
Дейност 5: Информация и публичност по проекта. Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени една информационна табела за оповестяване на проекта, която ще бъде поставена на входа на новата офис – сграда на Интерлийз; ще бъде отпечатана информационна листовка в тираж от 300 броя; ще бъде проведена заключителна пресконференция с най-малко 80 участници; най-малко 5 публикации, свързани с проекта ще бъдат поместени в национални печатни и електронни медии. Начало и край на дейностите: през целия проектен срок. 1 информационна табела; 300 информационни листовки; ще бъде 1 заключителна пресконференция с най-малко 80 участници; най-малко 5 публикации в съответните медии.
Дейност 6: Финансово и техническо отчитане на проекта. През последния проектен месец екипът по проекта ще изготви окончателните технически доклад и финансов отчет. Начало: 8 проектен месец. Планиран край: 9 проектен месец. Изготвени и одобрени финансов отчет и технически доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 784 BGN
Общ бюджет: 25 110 BGN
БФП: 20 088 BGN
Общо изплатени средства: 20 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 088 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 075 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 013 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 013 BGN
Финансиране от бенефициента 5 946 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз