Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0052-C0001
Номер на проект: BC/QMS/001/14.01.2008
Наименование: Въвеждане и сертифициране по ISO 9001:2000 в Боянов машини ЕООД
Бенефициент: "БОЯНОВ МАШИНИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Въвеждане и сертифициране по ISO 9001:2008 в Боянов машини ЕООД
Дейности: Подготовка за избор на лицензирана консултанстка фирма по въвеждане на СУК. Сключване на договор с лицензирана консултанстка фирма по въвеждане на СУК.
Подготовка за избор на доставчик на машини. Сключване на договор с доставчик на машини.
Консултация по въвеждане на СУК. Въвеждане на СУК.
Доставка, монтаж и тестване на машините. Стенд за изпитване на хидроцилиндри. Уред за ултразвуково измерване и контрол на заварките. Маркировъчна машина.
Избор на лицензирана сертифицираща фирма и сключване на договор Провеждане на сертификационен одит, като резултат от реализацията на проекта е придобиването на сертификат за въведена СУК
СЕРТИФИЦИ-РАНЕ на дружеството по ISO 9001:2000. Придобиване на сертификат за въведена СУК
Визуализация – 1 информационна табела и поставяне на стикери на всяка от машините. В тази връзка е предвидена изработката и монтаж на 1 информационна табела на входа на предприятието и поставяне на стикери на закупените по проекта машини.
Външен одит на проекта. Целта е след реализирането на проектните дейности и извършване на плащанията, свързани с подписаните договори с избраните подизпълнители, всички първични счетоводни и финансови документи по този проект да се предадат на сертифициран одитор за финален отчетен одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 000 BGN
Общ бюджет: 131 238 BGN
БФП: 65 619 BGN
Общо изплатени средства: 65 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 619 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 776 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 843 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 843 BGN
Финансиране от бенефициента 70 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз