Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0191-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/008/15.01.2008
Наименование: "Компютърни и офис системи" ООД конкурентноспособно дружество на IT пазара в регион Долен Дунав
Бенефициент: "Компютърни и офис системи" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подобряване динамичността на икономиката в област Силистра, чрез повишаване конкурентноспособността на месния бизнес на националния и европейски пазар
Дейности: Въвеждане на Система за управление ISO 9001 в КОС ООД Разработване на организационна структураза управление и отговорностите на длъжностните лица; Анализ на разработени в дружеството документи и процесите в него. Привеждането им във вид, отговарящ на изискванията на системата за управление; Актуализиране и разработване на инструкции за работа и техническа безопасност, формуляри за водене на записи, политика и наръник по качеството; Тестване на документите; Обща подготовка и обучение на персонала на дружеството; Обща подготовка и обучение на вътрешен одитор; Методична помощ при извършване на метрологична проверка, маркиране на средства за измерване, разпространение на разработените документи по местата за ползване, събиране на записи; Оценка на готовността за сертификационен одит; Консултантските услуги ще се проведат в рамките на четири месеца на място в дружеството и дистанционно.
Въвеждане на Система за управление в ISO 20000 – 1:2005, с включване на елементи на ISO27001 в КОС ООД Провеждане на процедура за определяне на консултантска фирма за въвеждане на Система за управление в дружеството, съобразена с изискванията на програмата. Провеждане на консултантски услуги, включващи: Разработване и прилагане на изискванията за управление на ИТ услугите – спецификация на системата; Разработване на практически код – ръководство за подобряване на услугите и одитиране на системата за управление на ИТ услугите - събиране и анализиране на данни за измерване и бенчмаркинг.
Закупуване на оборудване и софтуерен продукт 1Изграждане на локална мрежа с 10 точки за организиране на документооборота и функциониране на системите за управление. Закупуване на специализиран софтуер, за подобряване организацията на документооборота в дружеството.
Провеждане на процедура по сретификация и издаване на сертификат по ISO 9001:2000 и ISO 20000 – 1:2005 Провеждане на процедура за определяне на сертифицираща организация – ще се извърши проучване за организация, която осигурява регистрирани одитори и по двете системи за качество. Издаване на сертификат ISO 9001:2000. Издаване на сертификат ISO 20000 – 1:2005.
Подготовка на дружеството за провеждане на контролни след сертификационни одити. Провеждане на контролни след сертификационни одити.
Изготвяне на текстови и финансов отчети и одит по проекта Изготвяне на текстови и финансов отчети. Изготвяне на финасов одит
Визуализация Изготвяне на компютърна визуализация за дисплей панел и стикери, предоставящи информация за финансовото съдействие на ЕС при реализацията на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 791 BGN
Общ бюджет: 23 581 BGN
БФП: 11 791 BGN
Общо изплатени средства: 11 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 791 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 022 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 022 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 769 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 769 BGN
Финансиране от бенефициента 11 791 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз