Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0002-C0001
Номер на проект: СО/QMS/071/15.01.2008
Наименование: "Сертифициране на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД европейска конкурентноспособност на българската фармацефтична индустрия"
Бенефициент: "Чайкафарма Вискококачествените лекарства" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността и модернизиране управлението на производствените дейности в „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД чрез привеждане на производствените процеси в пълно съответствие със стандартите на ДПП – гаранция на безопасността и високото качество на лекарствените продукти за българския потребител
Дейности: Сформиране на вътрешен екип за изпълнение на проекта. Сформиране на професионално компетентен и мениджърски експертен екип от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, отговорен за цялостното управление на проекта. Ще бъде изграден четиричленен екип.
Подготовка и избор на подизпълнители за доставка на софтуерен продукт Sample Manager 9.1 LIMS за управление на лабораторна информация При изборът на изпълнител от страна на бенефициента екипът по проекта ще действа с грижата на добър стопанин и ще избере най-добрата оферта, която максимално се доближава до пазарно приетите стойности за съответния вид продукт и в пълна степен отговаря на определените предварително изисквания, така че доставения продукт да отговори на нуждите на компанията и да е с необходимото качество.
Подготовка и избор на подизпълнители за доставка на Система от аналитично оборудване за окачествяване на активни субстанции. При изборът на изпълнител от страна на бенефициента екипът по проекта ще подходи с грижата на добър стопанин и ще избере най-добрите оферти, които максимално се доближават до пазарно приетите стойности за съответните видове лабораторни уреди и в пълна степен отговарят на определените предварително изисквания, така че доставеното оборудване да отговори на нуждите на компанията и да е с необходимото качество.
Доставка, конфигуриране, внедряване и валидиране на софтуерен продукт LIMS (Sample Manager 9.1) за управление на лабораторна информация, провеждане на специализирано обучение на отговорния персонал. Оценка на ефективността на системата Съгласуването на работата между фирмата – доставчик и нашата компания ще бъде от ключово значение за изпълнението сроковете на доставка, конфигуриране и валидиране на софтуера. Софтуерът ще бъде инсталиран в трите производствени звена – в гр. София, гр. Варна и гр. Пловдив. От съществено значение за стартиране на продукта е и фазата на обучение на специалистите от Чайкафарма.
Доставка, инсталиране на лабораторното оборудване, тестване, верифициране, оптимизиране, валидиране работата на системата и специализирано обучение на персонала чрез тренировъчни модули. Оценка на ефективността. Лабораторното оборудване ще бъде внедрено в производственото звено на компанията в гр. Пловдив.
Заявление и извършване на инспекция за цялостна оценка на съответствието на производствените звена спрямо регулативните изисквания на Добрата Производствена Практика (ДПП) от Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ). Издаване на сертификат. Поддейност 1: Завършване процеса на въвеждане на изискванията за ДПП от специалистите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, в сьответствие с процедурните правила, описани в Ръководството за ДПП и Европейската фармакопея; Поддейност 2: Извършване на инспекция и цялостна оценка на съответствието на производствените звена от ИАЛ.
Подготовка и изготвяне на информационни и визуализиращи материали по проекта ще бъдат изготвени стикери и табели, визуализиращи финансовото съдействие на ЕФРР и на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. Към сертификата за ДПП ще има приложение, в което ще бъде вписана финансовата помощ от ЕФРР и оперативната програма
Изготвяне на финансов и технически отчети по проекта. Одит. Основен резултат от дейността ще бъде подготовката и оформянето на окончателния финансов отчет по проекта. След приключване на финансовия отчет и на проектните дейности, документацията ще бъде одитирана от лицензиран експерт счетоводител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АСМ2 ЕООД
Роми Тех ООД
"Столична одиторска фирма" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 759 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 118 260 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз