Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.1.01-0003-C0001
Номер на проект: 0013-ЦКЗ-2.0
Наименование: „Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от структурните инструменти на ЕС в България”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2008
Начална дата: 30.04.2008
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на ефективна и ефикасна система за управление и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Дейности: Дейност 1 Развиване на информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС 1.1 Разработване и внедряване на основната конфигурация на системата Описание на дейността: Дейността включва разработване на цялостно IT решение за интегриране и разработване на основните модули на системата, функционално описани по-долу, в съответствие с процедурите за управление и контрол, възприети от ЦКЗ, СО, ОО, УО на ОП и МЗ, за изпълнение на ОП и НСРР, а също така отразяването на всички изисквания залегнали в европейското и национално законодателство Модул „Базови номенклатури” Предназначението на този модул е да поддържа системата от менюта чрез които се въвежда част от информацията в ИСУН. Целта е да се улесни работата на операторите, като същевременно се гарантира унифицирано въвеждане на данни. - Базовите номенклатури следва да бъдат групирани по следния начин:  Териториална информация;  Административна информация;  Статистическа информация;  Финансова информация.. Модул „Оперативни параметри” Този модул следва да се използва за въвеждане и поддържане на цялостната структура на oперативните програми и свързаната с тях йерархия в ИСУН:  Оперативна програма;  Приоритетна ос;  Подприоритет;  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (бюджетна линия). ИСУН следва да използва т.нар. „Карта на ОП” за визуализиране на оперативните програми и съответните им по-ниски нива. Тази карта трябва да може да се използва от потребителите през целия цикъл на управление на даден проект. Модул „Регистрация” Регистриране на кандидати – в системата е необходимо се регистрират основните данни за кандидата, като пълно име на кандидата, Булстат, адрес на седалището, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес за кореспонденция др. изисквани от съответните нормативни документи. С цел да се избегне повторение на информация в системата след като бъде регистриран веднъж, кандидата трябва да може да бъде избиран чрез БУЛСТАТ от базата данни при следващо подаване на проектно предложение. Регистриране на проектни предложения – системата трябва да издава уникален номер на проектното предложение, в който се включва информация за оперативната програма, годината, приоритетната ос, подприоритета и номера на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Системата трябва да дава възможност за вкарване на допълнителен номер на проектното предложение, както и всички основни данни за него. Регистриране на документи – всички документи, които се изпращат до или се получават от кандидата, трябва да се регистрират в системата под определен номер, който съдържа информация за типа на документа и проекта към който е свързан. Модул „Оценка на проектни предложения” Модула следва да отговаря на изискванията към процеса на оценяване, съгл. ПМС №121/31.05.2007г. и другите приложими нормативни документи, като дава възможност за подготвяне на: o Заповед за създаване на комисия за оценка на проектните предложения. o Изготвяне на протокол от оценка на административното съответствие. o Изготвяне на протокол от оценка на допустимостта. o Изготвяне на протокол от техническа и финансова оценка. o Изготвяне на оценителен доклад до ръководителя на договарящия орган. o Решение от ръководителя на ДО за одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; o Писмено уведомяване на одобрените и неодобрените кандидати. Модул „Управление на проекти” Този модул трябва да съдържа информацията относно управлението на проектите, като се започне от регистрирането на основна информация от договорите и техните анекси (при изменения и/или допълнения), до регулярното техническо и финансово отчитане на изпълнението на проекта и неговото приключване. Финансов модул Модулът трябва да подпомага цялата процедура по финансовото управление на проекта - от подаване на искане за плащане от бенефициента до верифицирането и сертифицирането на разходите съответно от УО и Сертифициращия орган (СО) - съгласно действащите нормативни документи. ИСУН следва да има възможности да подготвя различни финансови документи, таблици, писма и списъци за проверка, като се използват предварително дефинирани шаблони и данните, въведени в системата. Предвижда се на всяко ниво в системата да бъде предвидена функционалност да се изготвя прогноза за плащанията на ниво проект, подприоритет, приоритетна ос и оперативна програма по тримесечия за текущата и следващата финансова година. Този модул следва да работи в тясна връзка със системата за счетоводно отчитане на средствата от Европейския съюз на Национален фонд – МФ (SAP). Модул „Проверки и управление на нередности” С помощта на модула се управляват: - Проверките на място (планирани и непредвидени). - Администриране на нередности по СКФ ИСУН следва да притежава възможности за проследяване и откриване на нередности, свързани с двойно финансиране на един проект, неправилно фактуриране и др. ) Модул „Наблюдение”. Интегрирана система от индикатори, статистика и типови отчети Системата следва да осигури автоматичното попълване на съответните части от докладите и информацията за електронен обмен на данни със системата на ЕК – SFC 2007 описани в чл. 39-42 на Регламент 1828/2006, както и приложения № ІІ, III, V, VІ, VІІ, ІХ, Х, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ от същия регламент, включително автоматизиране на изготвянето на годишните и финални доклади за изпълнението на оперативните програми, на информация по проекти за целите на одита и др. Информацията в ИСУН по даден параметър или комбинация от параметри, като например брой проекти - подадени, одобрени, стартирали, приключили, замразени, по ОП, по определен приоритет, по дадена процедура, по определен европейски фонд и т.н., следва да може да бъде агрегирана автоматично за различни административно-териториални единици и равнища. Следва да се предвиди възможност тази информация да може бъде да бъде представяна в графичен вид на картата на Р България. ИСУН следва да разполага с интегрирана система от индикатори за наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на Оперативните програми и НСРР, която да позволява като минимум: - Възможност за автоматично агрегиране на информацията на различни нива:  Проект;  Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ;  Подприоритет;  Приоритет на Оперативна програма ;  Оперативна програма;  НСРР;  Фонд на ЕС. Модул „Управление на потребителите” Този модул съдържа основна информация и списък на организациите, на чиито служители е даден достъп до системата, списък на самите потребители, списък на потребителските права, както и инструменти за дефиниране на потребителски профили и групи за тяхното управление. Интерфейс със счетоводната система SAP ИСУН няма да разполага със собствен счетоводен модул. Счетоводните записвания свързани с усвояването на средствата от СКФ ще се осъществява от системата SAP на Сертифициращия орган (дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите). Интерфейсът между ИСУН и счетоводната система следва да бъде двустранен, да осигурява цялата необходима информация за работата на всяка от системите, като се изключва двойното въвеждане на една и съща информация в двете системи. Дейност 1.2 Подържане и актуализиране на системата Описание на дейността: Целта на тази дейност е да се осигури ИТ поддръжката на приложния софтуер. Дейността включва поддържането на приложенията, осигуряващо промени в приложния софтуер, които не може да бъдат извършени със средствата на обичайното администриране на системата, осигуряващо:  Отстраняване на открити грешки в приложението. В рамките на гаранциония срок след приемането на всяка от конфигурациите, Доставчикът е длъжен да отстранява откритите грешки за своя сметка и без да отчита труд по тази услуга;  Ниско ниво на промени. Добавяне на индикатори, параметри, списъци, чек-листи, отчети и справки както и внедряване на нови отчети, процедури и апликационни форми, приети или станали известни след предаване на съответната конфигурация;  Средно ниво на промени – промени в софтуера във връзка с настъпили нормативни промени и/или изисквания на управляващите органи и междинните звена, които не са свързани с нови функционалности. Дейност 1.3. Разработване и внедряване на разширената конфигурация на системата Описание на дейността: Внедряването на нови функционалности ще осигури по-голяма ефективност при използването на системата и ще разшири възможностите за нейното използване в практиката. Предвижда се да бъдат разработени следните нови функционалности: Модул за публична информация - модул за автоматизирано публикуване на статистическа информация, съдържаща се в ИСУН на секция на Единния информационен портал, на която да се публикуват предварително дефинирани статистически данни. Електронни услуги за бенефициентите Предвижда се внедряването на следните нови функционалности: o Електронно подаване на формулярите за кандидатстване от бенефициентите. o Подаване на искания за плащане по електронен път от бенефициентите. o Подаване на отчети за изпълнението на проекти по електронен път от бенефициентите. o Проверка на текущото състояние на проект от бенефициентите. Специализирани инструменти ИСУН следва да бъде допълнена с инструменти за: Генератор на отчети (Report Generator). Модулът следва да осигурява възможност за изготвяне и съхранение на както на предварително дефинирани отчети, така и генериране на отчети при поискване (ad-hoc). Отчетите следва да могат да бъдат изготвяни от неИТ специалисти, без програмиране. Import/Export генератор – разработване на обобщен, отделен и лесно настройващ се инструмент за връзка с външни информационни системи с възможности за импорт и експорт на информация в различни формати (напр. XML), обеми и съдържания. Дизайнер на форми (Form Designer) – осигурява възможност да се редактират съществуващите и създават нови форми (формуляри, отчети и др.) в приложението и да се свързват със съществуващата база от данни; Дизайнер на базата данни (DB designer) – дава възможност за редактиране на базата от данни, както и за дефинирането на нови таблици и/или полета в базата данни. Интерфейси за връзка с външни информационни системи Интерфейс с ИС за управление на фондовете на ЕС – SFC 2007. При разработването му следва да си има предвид инструментално средство (SFC2007 Web Service Software Development Kit) на ЕК, което може да се използва при разработване на интерфейси за обмен между локалните системи и SFC 2007. Интерфейс с Информационна система за управление и наблюдение на ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” . Този интерфейс ще бъде създаден след влизане на посочената система в редовна експлоатация. Модул за управление на ОП за трансгранично сътрудничество. Модулът следва да осигури необходимата функционалност за работа с оперативните програми за транс-гранично сътрудничество, управлявани от МРРБ, съгласно съществуващите процедури.
дейност 2 Разработване и внедряване на информационна система за управление на ефективността на дейностите и на бизнес-процесите в звената, отговорни за управлението и контрола на средствата от СКФ на ЕС Дейност 2.1. Доставка и внедряване на софтуер за информационна система за управление на ефективността на дейностите и на бизнес процесите в звената, отговорни за управлението и контрола на средствата от СКФ на ЕС Описание на дейността Дейността цели да бъде закупен необходимия софтуер за разработването и внедряването на интегрирана информационна система за управление на ефективността на бизнес процесите. Автоматизирането на прилагането на управленските методологии и разработените съгласно тях модели за управление на ефективността и управление на бизнес-процесите следва да се осъществи чрез внедряването на подходяща интегрирана управленска информационна система. Дейност 2.2. Разработване на модел за управление на ефективността на дейностите, изпълнявани от звената, отговорни за управлението и контрола на средствата от СКФ на ЕС Описание на дейността: Като резултат от разработването на модел за управление на ефективността се очаква да бъдат реализирани следните ползи: - осигуряване на адекватно измерване и оценка на дейностите - модерно управление и координация на дейностите - приоритизиране на инициативите и ресурсите - натрупване на знания от служителите - повишаване на прозрачността и отчетността на дейностите Дейност 2.3. Моделиране на бизнес-процесите, протичащи в звената, отговорни за управлението и контрола на средствата от СКФ на ЕС Описание на дейността: С цел подобряване на управлението и координацията между организационните звена в административните структури, които имат отношение към ефективното и правомерно управление и изпълнение на оперативните програми, и осигуряване на успешно изпълнение на поставените пред тях цели, е необходимо да бъдат идентифицирани и моделирани протичащите в тези звена бизнес-процеси. Създадените модели на бизнес-процеси следва да реализират следните ползи: - стандартизиране и хармонизиране на дейностите - подобряване на координацията вътре в и между организационните звена - осигуряване на пълно съответствие с националното и европейско законодателство - идентифициране, анализ и разпространение на добри практики - обучение на служителите и бенефициентите - повишаване на прозрачността и популяризиране на дейностите
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Информационно обслужване АД
"Гравис България" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 498 000 BGN
Общ бюджет: 3 143 338 BGN
БФП: 3 143 338 BGN
Общо изплатени средства: 3 143 338 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 143 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 699 600 BGN
2009 1 123 857 BGN
2010 974 943 BGN
2011 - 12 485 BGN
2012 357 423 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 143 338 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 671 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 594 660 BGN
2009 955 278 BGN
2010 828 702 BGN
2011 - 10 612 BGN
2012 303 809 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 671 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 471 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 104 940 BGN
2009 168 579 BGN
2010 146 242 BGN
2011 - 1 873 BGN
2012 53 613 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
471 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Продължителност на периода, през който ИСУН не е използваема
Индикатор 2 Индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН
Индикатор 3 Изградени интерфейси с външни системи.
Индикатор 4 Наличие на система за управление на ефективността на дейностите и на бизнес-процесите в звената, отговорни за управлението и контрола на средствата от СКФ на ЕС.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз